Հ.Օ.Մ.-Ի ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ԳՐԱ­ՍԵՆ­ԵԱԿ­ՆԵ­ՐԸ Կ՛ԱՆ­ՈՒԱՆ­ՈՒԻՆ ՏԱ­ՆԸ­ԼԻ ՊՈՒ­ՃԻՔ­ԵԱՆ ԵՒ ՄԱ­ՆՈՒ­ՇԱԿ ՍՈ­ՂՈ­ՄՈՆ­ԵԱՆ

  Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան դիւա­նի ան­դամ­նե­րուն եւ Կեդ­րո­նա­կան գրա­սեն­եա­կի անձ­նա­կազ­մին ներ­կա­յու­թեամբ, Յու­նիս 9, 2013-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Օ.Մ.-ի Պոս­թը­նի Վա­րիչ-տնօ­րէ­նի գրա­սեն­եա­կի ան­ուա­նա­կո­չու­մը: Առ ի շնոր­հա­կա­լու­թիւն Տէր եւ Տիկ. Մա­նաս...

ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- ՍԻԼ­ՎԱ ԵՈՒԶ­ՊԱՇ­ԵԱ­ՆԻ ԱՍ­ՄՈՒՆ­ՔԻ ԵՐԵ­ԿՈՅ

  Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հա­մազ­գա­յի­նի Ուա­շինկ­թը­նի մաս­նա­ճիւ­ղին, Սեպ­տեմ­բեր 27ի երե­կոյ­եան, Ուա­շինկ­թը­նի Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թեան յար­կին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ հայ­րե­նի վաս­տա­կա­ւոր աս­մուն­քող` Սիլ­վա Եուզ­պաշ­եա­նի երե­կոն: Մի­ջո­ցա­ռու­մը նուիր­ուած էր Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կախու­թեան 22 ամ­եա­կին: Ի...

ԴԱ­ԼԱՐ ՇԱ­ՀԻՆ­ԵԱՆ ՄԻ­Ա­ՑԱՒ “ԱՐ­ՄԻՆ­ՒԸՆ ՌԻ­ՎԻՈՒ“Ի ԱՆՁ­ՆԱ­ԿԱԶ­ՄԻՆ

  Յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, ``Ար­մինի­ըն Րի­վիու``ն կը տե­ղե­կաց­նէ թէ Խմբա­գիր Աս­պետ Գո­չիկ­եա­նի կող­քին, օգ­նա­կան խմբա­գիր նկա­տի առն­ուած է Դոկտ. Դա­լար Շա­հին­եա­նը, որուն մաս­նա­գի­տու­թիւնն է բաղ­դա­տա­կան գրա­կա­նու­թիւն եւ կը դա­սա­ւան­դէ Գա­լի­ֆորն­իոյ...

ԱՐ­ԼԻՆԿ­ԹԸ­ՆԻ ՀԱՅ ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ԿԵԴ­ՐՈՆ.- ՀԱՅ ՈՐ­ԲԵ­ՐՈՒ ՀԻՒ­ՍԱԾ ԵՒ ՆՈՒԻ­ՐԱԾ ԳՈՐ­ԳԸ` Ա.Մ.Ն. ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՔՈՒ­ԼԻ­ՃԻ

 Ար­լինկ­թը­նի Հայ Մշա­կու­թա­յին Կեդ­րո­նին (Մա­սա­չու­սէց) մէջ, Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 20-ին, կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 3:00-ին, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Դոկտ. Յա­կոբ Մար­թին Տէ­րան­եա­նի, անգ­լե­րէն լե­զուով լոյս տե­սած ``Նա­խա­գահ Քալ­վին Քու­լիճ եւ Հայ Որ­բե­րու...

ԱԼԻԵՒԻ ՎԵՐԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ.- ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԵՒ ԱՐՏԱՌՈՑ ԱՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆ

  Հոկ­տեմ­բեր 9-ին, կա­տար­ուած Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւնը, իր ըն­թաց­քով, ոճով եւ ար­դիւն­քով կը նկատ­ուի ար­տա­ռոց եւ իւ­րա­յա­տուկ: Թէ՛ տե­ղա­ցիք եւ թէ՛ դրսե­ցիք, այ­սինքն քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ հե­տաքրք­րուող­նե­րը կամ մի­ջազ­գա­յին դէ­տե­րը ան­տար­բե­րու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­ցին:...

ԱՏՐ­ՊԷՅ­ՃԱ­ՆԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԱ­ԿԱՆ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵՐ

  ՊԱ­ՔՈՒ.- Չո­րեք­շաբ­թի, Հո­կտեմ­բեր 9-ին, Ատր­պէյ­ճա­նի ­մէջ ­կա­յա­ցան ­նա­խա­գա­հա­կա­ն ընտ­րու­թիւն­նե­րը: Կա­ռա­վա­րա­կան աղ­բիւր­ներ կը հաս­տա­տեն թէ, քու­է­ար­կող­նե­րուն հա­մե­մա­տու­թիւնը եղած է եօ­թա­նա­սուն առ հա­րիւր: Այս թիւը զար­մա­նա­լի է կարգ մը դէ­տե­րու հա­մար,...

ՄՕՏ ՕՐԷՆ.- ՄԵՔ­ՍԻ­ՔՈ­ՅԻ ՄԷՋ` ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԴԵՍ­ՊԱ­ՆԱ­ՏՈՒՆ

ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Երեք­շաբ­թի, Հոկ­տեմ­բեր 8-ին, նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան  ըն­դու­նեց Հա­յաս­տա­նի մէջ Մեք­սի­քո­յի նո­րան­շա­նակ դես­պան Ռու­պէն Ալ­պեր­թօ Կե­ռե­րոն, որուն յայտ­նեց, թէ Հա­յաս­տան իր կար­գին ցան­կու­թիւն ու­նի զար­գաց­նել Մեք­սի­քա­յի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, որոնց հա­մար...

“ԱՐ­ՁԱ­ԳԱՆԳ-2013“ ՌԱԶ­ՄԱ­ՎԱ­ՐԱ­ԿԱՆ ՄԱՐ­ԶՈՒՄ­ՆԵՐ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Ար­մա­ւի­րի ``Բաղ­րամ­եան`` զօ­րա­նոցին մէջ տե­ղի ու­նե­ցող ``Ար­ձա­գանգ-2013`` ռազ­մա­վա­րա­կան մար­զում­նե­րով, Հա­յաս­տան վե­րա­տե­սու­թեան եւ քննարկ­ման են­թար­կեց պե­տա­կան եւ ռազ­մա­կան կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րու աշ­խա­տան­քի ներ­դաշ­նա­կու­թեան մա­կար­դա­կը: ``Պե­տու­թեան բարձ­րա­գոյն պաշ­տօ­նա­տար ան­ձանց աշ­խա­տան­քը ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան...
Social profiles