ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՄԷՋ.- Հ.Յ.Դ. – ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ (BDP) ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

[caption id="attachment_15830" align="aligncenter" width="300"] Հանդիպումէն տեսարան մը[/caption]  ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 29-ին, Թուրքիոյ քրտամէտ Խաղա­ղութիւն եւ Ժողովրդավարութիւն կուսակցութեան (BDP) համանա­խագահ Սալահէտտին Տէմիրթաշի գլխաւորած պատուիրակութիւնը այցելեց Հայ Դատի Ուաշինկթընի գրասենեակ եւ հանդիպում...

“ԿԵԱՆ­ՔԸ ՎԱՆ­ԴԱ­ԿԻ ԿՈՂ­ՔՈՎ“ ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ ԲԵ­ՄԱ­ՀԱՐ­ԹԱ­ԿԻՆ ՎՐԱՅ

  [caption id="attachment_15816" align="aligncenter" width="300"] Լու­սան­կար­ները` Ռո­պերթ Կա­րա­պետ­եա­նիեւ Զէ­նոպ Թո­մաք­եա­նի[/caption] ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ Նախ­քան շնոր­հա­ւո­րա­կան խօս­քե­րը շռայ­լե­լը, տե­ղին կը գտնենք ար­ձա­նագ­րել Հոկ­տեմ­բեր 18, 2013ին ներ­կա­յաց­ուած Սամ­ուէլ Կոս­եա­նի ``Կեան­քը վան­դա­կի կող­քով`` բե­մադ­րու­թեան...

ՍԻՄՈՆ ԶԱՒԱՐԵԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ

ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Հոկ­տեմ­բեր 23-ին, Հա­յաս­տա­նի Գի­տու­թիւն­նե­րու Ազ­գա­յին Հիմ­նար­կին մէջ, բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նա­դիր եւ ``Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան խիղճն ու սիր­տը`` նկա­տուող Սի­մոն Զա­ւար­եա­նի մահ­ուան հա­րիւ­րե­րորդ տա­րե­լի­ցին նուիր­ուած գի­տա­ժո­ղո­վին: Ներ­կայ էին ակա­դե­մա­կան, գի­տակր­թա­կան-մտա­ւո­րա­կան, կու­սակ­ցա­կան...

ԶԱՒԱՐԵԱՆԻ ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐԷՆ

  ՎԱՇ­ԽԱՐ­ՈՒԱ­ԿԱՆ ՀՈ­ԳԵ­ԲԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ Զուր չեն գան­գատ­ուել բազ­մա­թիւ ան­կողմ­նա­կա­լ օ­տա­րա­կան­ներ հա­յի բա­ցա­սա­կան հա­կում­նե­րի մա­սին: Հե­ռու մնա­ցած քա­ղա­քա­կան մեծ պայ­քար­նե­րէ, անա­պա­հով նոյ­նիսկ երկ­րա­գոր­ծա­կան-անաս­նա­պա­հա­կան աշ­խա­տան­քի մէջ, հա­յը դար­ձել է քա­ղա­քաբ­նակ, տար­ուել է ար­հես­տի, առեւտ­րի:...

ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ.- ՑԿԵԱՆՍ Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ “ՊԶՏԻԿ ԱԲՕ“Ն

  Ս.Մ. Աբրահամ Նենէճեան անունը քիչերու ծանօթ է, սա­կայն երբ ըսէք Պզտիկ Աբօ, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ``Պզտիկ Աբօ``ն, ար­դէն հար­ցը կը փոխ­ուի: Ան­մի­ջա­պէս ձեր մտա­պատ­կե­րին մէջ կը վե­րա­կանգ­նի ֆուտթ­պո­լի սքան­չե­լի մար­զիկ մը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի...

ՎԵ­ՐԱ­ԴԱՐՁ ԴԷ­ՊԻ ՄԵՐ ՆԱԽ­ՆԻ­ՆԵ­ՐԻ ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ­ՔԸ

  ԿԱ­ՐԻ­ՆԷ ԱՂԱ­ՊԱՊ­ԵԱՆ Երե­ւան Մեր Իրա­ւուն­քի եւ ար­դա­րու­թեան յաղ­թա­նա­կը ես տես­նում ու ապ­րում եմ էու­թեանս բո­լոր թե­լե­րով, ան­գամ մեր դժխեմ օրե­րի այս թանձր ու ցուրտ մթնո­լոր­տի սար­սուռ­նե­րի մէջ: Ես հա­ւա­տում...

ԿՈՉ ՔՈՆԿ­ՐԷ­ՍԻՆ`ՑՈՒ­ՑԱԴ­ՐԵ­ԼՈՒ ՀԱ­ՄԱՐ ՀԱՅ ՈՐ­ԲԵ­ՐՈՒ ՀԻՒ­ՍԱԾ ԳՈՐ­ԳԸ

  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ ամե­րի­կա­հա­յու­թիւնը կոչ կ՛ուղ­ղէ Սպի­տակ Տան ու Քոնկ­րէ­սին, որ մնա­յուն եւ պատ­ուա­ւոր տեղ մը յատ­կաց­նեն Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րած որ­բե­րուն պատ­րաս­տած ու Սպի­տակ Տան...

ՇԻ­ՔԱ­ԿՈ­ՅԻ ՄԷՋ ՄԱ­ՀԱ­ՑԱՒ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԷ­ՆԷՆ ՃՈ­ՂՈՊՐԱԾ` 107-ԱՄ­ԵԱՅ ՀԵ­ԼԷՆ ՊԱ­ԼՈՅ­ԵԱ­ՆԸ

  ``Շի­քա­կօ Թրի­պիւն`` օրա­թեր­թը, կը տե­ղե­կաց­նէ թէ, Շի­քա­կո­յի մէջ 107 տա­րե­կա­նին իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նէն ճո­ղոպ­րած` Հե­լէն Պա­լոյ­եա­նը: ``Շի­քա­կօ ապ­րող հա­րիւ­րամ­եայ Հե­լէն Պա­լոյ­եա­նին` հայ­կա­կան ջար­դե­րու վեր­ջին վե­րապ­րո­ղին, յար­գան­քի տուրք...

“ՀՐԱՉ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ – ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ՊԱՀԱՆՋ“ ՇԱՐԺՈՒՄԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ ՑՈՅՑԸ

 ԵՐԵՒԱՆ.- Հոկտեմբեր 29-ին, տեղի ունեցաւ ``Հրաչ Մուրատեան - Արդարութեան Պահանջ`` հասարակական շարժումին եւ Հ.Յ.Դ.-ի անդամներու բողոքի ցոյցը, Պռոշեանի գիւղապետ Հրաչ Մուրատեանի սպանութիւնը բացայայտելու առնչութեամբ: Ցուցարարները Արամ Խաչատրեանի արձանին քովէն քալեցին...
Social profiles