ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԸՆԿԵՐՎԱՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՓԱՓԱՆՏՐԷՈՒԻ ՀԵՏ

ԵՐԵՒԱՆ .- Սեպտեմբերի 17-ին, Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեան Աթէնքում հանդիպեց Ընկերվար Միջազգայնականի նախագահ, Յունաստանի ՓԱՍՈՔ կուսակցութեան նախկին ղեկա­վար եւ երկրի նախկին վարչապետ Ճորճ (Եորղոս) Փափանտրէուի հետ: Արծարծուած հարցերն էին...

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ.- ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

  Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւնը իր լիագումար նստաշրջանը ունեցաւ Սեպտեմբեր 14-15, 2013ին, Երեւանի մէջ։ Լիագումար ժողովը հանգամանօրէն քննեց Համազգայինի աշխարհասփիւռ կազմակերպութեան վիճակը եւ առկայ կազմակերպական խնդիրները, Համազգայինի շրջաններուն եւ կառոյցներուն  գործունէութիւնը,  կրթական...

“ԱՆ­ՇՈՒՇՏ ՈՐ ՄԵՆՔ ԸՆԴ­ԴԻ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՆՔ, ԲԱՅՑ ԿՐԿՆՈՒՄ ԵՄ, ՄԵՆՔ Ի ՎՆԱՍ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՊԵ­ՏԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ` ՈՉԻՆՉ ՉԵՆՔ ԱՆՈՒՄ“ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ Հ.Յ.Դ. ԲԻՒ­ՐՈ­ՅԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ

  Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, կա­տար­ուած ``“Եր­կիր Մետ­իա``“ պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նին կող­մէ, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եա­նի հետ: Հար­ցազ­րոյ­ցի բո­վան­դա­կու­թեան մեծ մա­սը կ՛անդ­րա­դառ­նայ մաք­սա­յին միու­թեան Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցու­թեան գծով, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան դիր­քո­րո­շու­մին...

ԱԶ­ԳՈ­ՎԻՆ ԸՆ­ԴԱ­ՌԱ­ՋԵՆՔ ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ­ՔԻ ՀԶՕ­ՐԱՑ­ՄԱՆ ՄԱՐ­ՏԱՀ­ՐԱ­ՒԷ­ՐԻՆ

  Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ   Աւե­լի քան 20 տարիէ ի վեր, ազ­գա­յին տօ­նե­րու մեր օրա­ցոյ­ցին վրայ ու­նինք 21 Սեպ­տեմ­բե­րը, իբ­րեւ հայ­րե­նի հո­ղե­րու վրայ ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան վե­րա­հաս­տատ­ման տօն: 21 Սեպ­տեմ­բե­րը սոսկ հայ­կա­կան...

ՅԵՏ-ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ԱՌԿԱԽ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆ

  Ան­կախ հայ կամ հայ ան­կա­խը իրա­րու կառ­չած եւ ան­քակ­տե­լի բա­ռեր են: Մէ­կը շնչող էակ, իսկ միւ­սը ներշն­չող հող: Ան­կա­խու­թիւնը կը վա­յե­լէ հա­յորդի­ին, սա­կայն միայն վա­յել­քին ու վա­յել­չու­թեան այդ զգա­ցա­կան...
Social profiles