ԻՍ­ԼԱ­ՄԱ­ԿԱՆ ԾԱՅ­ՐԱ­ՅԵ­ՂԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ԹՐՔԱ­ՏԻՊ ՈՃԸ

   Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ   Ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հին մէջ, յատ­կա­պէս վեր­ջին երեք տաս­նամ­եակ­նե­րուն, ``իս­լա­մա­կան ծայ­րա­յե­ղա­կա­նու­թիւն``ը մեծ խո­րա­գիր­նե­րով կը ներ­կա­յաց­ուի քա­ղա­քա­կան բե­մին վրայ, արեւմտ­եան մա­մու­լին կող­մէ հա­մա­զօր կը նկատ­ուի ոճ­րա­յին ահա­բեկ­չու­թեան: Քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նա­նե­րը...

ԻՐԱՐ ԱՐԺԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ

  ԽՄԲԱԳ­ՐԱ­ԿԱՆ - ``ԴՐՕ­ՇԱԿ``     Եթէ որե­ւէ մի­ջա­վայ­րում աս­ուի, թէ Հա­յաս­տա­նի ժո­ղո­վուրդն ար­ժա­նի է իր իշ­խա­նու­թեա­նը կաս­կած չկայ, որ մար­դիկ կը վի­րա­ւոր­ուեն: Որ մեր ժո­ղո­վուր­դը շատ աւե­լի լաւ իշ­խա­նու­թեան...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ – ՌՈՒ­ՍԱՍ­ՏԱՆ ՄԱՔ­ՍԱ­ՅԻՆ ՄԻՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՆ­ԴԱ­ՄԱԿ­ՑԵ­ԼՈՒ ՈՐՈ­ՇՈՒ­ՄԸ ԲՈ­ՂՈ­ՔԻ ԱԼԻՔ ՍՏԵՂ­ԾԵՑ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Նա­խա­գահ­ներ` Սերժ Սարգս­եան եւ Վլա­տի­միր Փու­թին Մոսկ­ուա­յի մէջ հան­դի­պո­ւմն ու մաք­սա­յին միու­թեան ան­դա­մակ­ցե­լու դրա­կան որո­շու­մին մա­սին հա­մա­ձայ­նու­թիւն ստո­րագ­րու­թիւնը, բո­ղո­քի մեծ ալիք մը ստեղ­ծեց Երե­ւա­նի մէջ, ուր կա­տար­ուե­ցան հա­ւաք­ներ...

ԱՄԱՌ

   ԼԻ­ԼԻԹ ԳԱԼՍՏ­ԵԱՆ Կորց­րած ծո­վե­րի անանց կա­րօտս զսպում եմ ու որո­շում ամա­ռնա­յին ար­ձա­կուրդս Հա­յաս­տա­նում անց­կաց­նել: Ծե­րա­ցող ծնող­նե­րիս (ինչ ծանր է բարձ­րա­ձայ­նե­լը) հետ կը լի­նեմ` ամա­ռա­նո­ցում ու քա­ղա­քա­կան աշուն-ձմեռ-գա­րուն ան­վերջ ան­համ...
Social profiles