ՀԱՄԱՀ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ

     Մօ­տա­ւո­րա­պէս շաբթ­ուայ մը տե­ւո­ղու­թիւն ու­նե­ցող հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական մար­զա­խա­ղե­րը աւար­տե­ցան, իրենց ետին ձգե­լով ան­մո­ռա­նա­լի յի­շա­տակ­ներ: Փակ­ման հան­դի­սու­թեան, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ան­դամ Ստե­փան Տէր Պետ­րոս­եան յայտ­նեց, որ ոսկիէ էջ մը կը...

ՀԱՅ ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐԴ­ՆԵ­ՐՈՒ ԱՅ­ՑԵ­ԼՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ԱՐԵՒՄ­ՏԱ­ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ

  Հ.Յ.Դ. Երի­տա­սար­դա­կան գրա­սեն­եա­կի ու ``Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի եւ Արեւմ­տա­հա­յու­թեան հար­ցե­րու ու­սում­նա­սի­րու­թեան կեդ­րոն``-ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կերպ­ուած այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, Հա­յաս­տա­նէն, Ար­ցա­խէն, Լի­բա­նա­նէն, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն եւ Ար­ժան­թի­նէն 21 երի­տա­սարդ­ներ ուխ­տագ­նա­ցու­թեան մեկ­նե­ցան Արեւմտ­եան Հա­յաս­տան: Անոնք գտնուե­ցան...

ԳՐԻ­ԳՈՐ ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱ­ՆԻ ԴԱ­ՍԱ­ԽՕ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆԸ` “ԻՐԱ­ՆԸ ԵՒ ԻՐԱ­ՆԱ­ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԻՒՆԸ“

  Նիւ Եոր­քաբ­նակ ազ­գա­յին գոր­ծիչ եւ ``Հայ­րե­նիք`` օրա­թեր­թի թղթա­կից Գրի­գոր Գրի­գոր­եան ``Իրա­նը եւ Իրա­նա­հա­յու­թիւնը`` նիւ­թին նուիր­ուած դա­սա­խօ­սու­թեամբ` ընդ­հա­նուր պատ­կե­րը պար­զեց հա­յու­թեան ամենա­հին գա­ղութ­նե­րէն մէ­կուն, եթէ ոչ հնա­գոյ­նին: Նիւ Եոր­քի Իրա­նա­հայ...

ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՐ­ՑԸ ԵԳԻՊ­ՏԱ­ԿԱՆ ՄԱ­ՄՈՒ­ԼԻՆ ՄԷՋ

  Եգիպ­տո­սի մէջ Յու­նի­ս 30-ին կա­տար­ուած իշ­խա­նա­փո­խու­թե­նէն խիստ ան­հանգս­տա­ցած է Թուրք­ի­ան, որ կ՛ընդ­դի­մա­նայ Եգիպ­տո­սի նոր իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն եւ կը պա­հան­ջէ նախ­կին նա­խա­գահ Մուրսիի վե­րա­դար­ձը: Թուրք­իոյ այս կեց­ուած­քը կ՛ան­հանգս­տաց­նէ եգիպ­տա­կան որոշ շրջա­նակ­ներ,...

Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՄԱ­ՍԻՆ ԱՐ­ՏԱ­ՅԱՅ­ՏՈՒՈՂ ՔՈՆԿ­ՐԷ­ՍԱ­ԿԱՆ­ՆԵՐ

[caption id="attachment_14872" align="alignleft" width="300"] Ձախէն աջ` Քրիս Վան Հոլէն, Էլիոթ Էնկել, Հենրի Ուաքսման եւ Նիթա Լոուի[/caption] ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ յատ­կա­ցում­նե­րու յանձ­նա­խում­բե­րու յա­ռա­ջա­տար քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րը իրենց աջակ­ցու­թիւնը յայտ­նե­ցին...

ՃԷՅՄՍ ՈՒՈՐ­ԼԻՔ` ՄԻՆՍ­ՔԻ ԽՈՒՄ­ԲԻ ՆՈՐ ՀԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ

  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- ԵԱՀԿ-ի Մինս­քի խում­բէն ներս, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչն է Պուլ­կար­իոյ մօտ նախ­կին դես­պան` Ճէյմս Ուոր­լի­քը: Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րին 57-ամ­եայ դիւա­նա­գէ­տին այս պաշ­տօ­նին նշա­նա­կե­լու մա­սին յայ­տա­րա­րու­թեամբ հան­դէս...

ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍ­ԵԱՆ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԵ­ՑԱՒ ԻՐԱ­ՆԻ ՆՈ­ՐԸՆ­ՏԻՐ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՌՈՒ­ՀԱՆԻԻ ԵՐԴ­ՄԱՆ ԱՐԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ

 ԹԵՀ­ՐԱՆ.- Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան, Օգոս­տոս 4-ին Իրա­նի նո­րըն­տիր նա­խա­գահ շէյխ Հա­սան Ռու­հանիի երդ­ման արա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցե­ցաւ: Այս գծով, Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հին պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջը կը հա­ղոր­դէ, որ հան­դիպ­ման սկիզ­բը Ռու­հա­նի շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց...

ՆՇՄԱՐ .- ԼԻԶՊՈՆԷՆ` ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐ

ԱԿՆԷՍ Յուլիս 27, 2013   Առաւօտուն` նշում Լիզպոնի ողջակիզման երեսունամեակին: Երեկոյեան` համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 9-րդ մարզախաղերու բացման արարողութիւն: Մարզախաղեր` որոնց կնքահայրութիւնը վստահուած է Գագիկ Ծառուկեանին: * * * Առաւօտուն` Երեւանի Սուրբ. Գրիգոր...
Social profiles