ՖԻ­ԼԱ­ՏԵԼՖ­ԻԱ.- Հ.Օ.Մ.Ի ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ՄԻ­ԱՑ­ԵԱԼ ՆԱ­ՀԱՆԳ­ՆԵ­ՐՈՒ ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ՇՐՋԱ­ՆԻ 93ՐԴ ՊԱՏ­ԳԱ­ՄԱ­ՒՈ­ՐԱ­ԿԱՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ

  Հ.Օ.Մ.ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան Շրջա­նի 93-րդ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Յու­լիս 18-21, Ֆի­լա­տելֆ­իոյ  ``Տա­պըլ Թրի`` Պան­դո­կին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ 41 լի­ա­զօր պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու, որոնք կու գա­յին  Հ.Օ.Մ.ի Արե­ւել­եան Շրջա­նի 32...

ՀԱ­ՂՈՐ­ԴԱԳ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ.- ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ “ԼԵ­ՒՈՆ ՇԱՆԹ“ ԹԱՏ­ՐԵՐ­ԳՈՒ­ԹԵԱՆ ՄՐՑԱ­ՆԱ­ԿԱ­ԲԱՇ­ԽՈՒ­ԹԻՒՆ

  Յու­լիս 17-ին, Հա­յաս­տա­նի թա­տե­րա­կան գոր­ծիչ­նե­րու միու­թեան դահ­լի­ճին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան “Լե­ւոն Շանթ“ թատ­րեր­գու­թեան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ար­դիւնք­նե­րուն ամ­փո­փումն ու մրցա­նակ­նե­րու ար­ժա­նա­ցած թա­տե­րա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու հե­ղի­նակ­նե­րու պար­գե­ւատր­ման...

ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ ՈՒ­ՍԱ­ՆՈ­ՂԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՒԱ­ՔԸ ԱՒԱՐ­ՏԵ­ՑԱՒ

 Յու­լիս 19-էն 22, Հա­մազ­գա­յի­նի ու­սա­նո­ղա­կան հա­ւա­քի ծրա­գի­րը շա­րու­նակ­ուե­ցաւ Երե­ւա­նի մէջ: Մաս­նա­կից­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Մա­տե­նա­դա­րան, Հա­յաս­տա­նի ամե­րիկ­եան հա­մալ­սա­րան, ``ԿրանտՍ­փոր`` հա­մա­լիր, Սար­դա­րա­պա­տի յու­շա­հա­մա­լիր ու ազ­գագ­րու­թեան թան­գա­րան, Չա­րեն­ցի կա­մար, Գառնիի տա­ճար եւ Գե­ղարդ: Տի­լի­ճա­նի...

ԵՐԵ­ՒԱ­ՆԻ ՄԷՋ.- ԼԻԶ­ՊՈ­ՆԻ ՀԻՆ­ԳԵ­ՐՈՒ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻ ՈԳԵ­ԿՈ­ՉՈՒՄ

  Հ.Յ.Դ. պա­տա­նե­կան միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ‘ Երե­ւա­նի Հա­մազ­գա­յի­նի Թա­տե­րաս­րա­հէն ներս ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Լիզ­պո­նի հին­գին նուիր­ուած կտոր մը, որուն հե­ղի­նակն է, միու­թեան ան­դամ Թա­մար Գաս­պար­եան: Մէկ ամիս առաջ ըն­կեր­նե­րով զրու­ցե­լու ժա­մա­նակ, անոնք որո­շած...

ԵՒ ԲԱՑ­ՈՒԵ­ՑԱՒ ԱՐ­ՇԱ­ԼՈՅՍՆ ԱՅԴ ՎԱ՞Ռ…

  ՆԱՅԻՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ   Երե­ւան­եան ար­շա­լոյ­սը յու­սադ­րող ու ամ­րապն­դող է այս օրե­րուն… յաղ­թա­նա­կած երի­տա­սար­դու­թիւն, հիմ­նա­ւոր­ուած նոր պա­հանջ­ներ, պայ­քա­րի նոր հանգր­ուան… Եւ Բաց­ուե­ցաւ Ար­շա­լոյսն Այդ Վա՞ռ… Քա­ղա­քա­յին փո­խադ­րա­մի­ջոց­նե­րու ու­ղե­վար­ձի բարձ­րա­ցու­մը կա­սեց­նե­լու...

ԳՈՅ­ՆԻ ՏԱՐ­ՐԱ­ԼՈՒ­ԾՈՒ­ՄԸ ՀԱՅ­ԵԱՑ­ՔԻ ՄԷՋ…“ՋՐԱՆ­ԿԱՐ ԲԱ­ՑԻԿ­ՆԵՐ ՃԱ­ՆԱ­ՊԱՐ­ՀԷՆ“

  ՄԵ­ԼԱՆ­ԻԱ ՊԱ­ՏԱԼ­ԵԱՆ  Առա­ջին տպա­ւո­րու­թիւնը Յա­րու­թիւն Ար­մէն­եա­նի նկար­չու­թիւ­նից հո­գուդ նրբօ­րէն դիպ­չող հան­դար­տու­թիւնն է, ակն­յայտ այն­քան, որ այլ վե­րար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րի անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն չես ու­նե­նում: Այս­պի­սի զգա­ցո­ղու­թիւն, սո­վո­րա­բար, առա­ջա­նում է, երբ հա­ղոր­դա­կից ես դառ­նում...
Social profiles