ԱՅՍ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ՊԻՏԻ ՏՐՈՒԻ ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒՆ

  Արդէն իսկ Երեւան ժամանած են Հ.Մ.Ը.Մ.-ի միջազգային ընտանիքի անդամները, մասնակցելու համար 9-րդ համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական խաղերուն, որ պիտի կայանան Յուլիս 27-էն Օգոստոս 3 ժամանակամիջոցին: Խաղերը պիտի հիւրընկալեն 650 մարզիկներ, ժամանած 18...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ­ԵԱՅՑ ԱՌԱ­ՔԵ­ԼԱ­ԿԱՆ ԵԿԵ­ՂԵ­ՑԻՆ ԵՒ ՀԱ­ՄԱՅՆՔ­ՆԵ­ՐԸ ԲԵՄ ԵՆ ՓՍԻ­ՔՈՏ­ՌԱՄ­ՆԵ­ՐՈՒ

     Յ. ՊԱԼԵԱՆ       Ծ.Խ.-   Վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն Ֆրան­սա­հայ գա­ղու­թը ցնցուած է, Հայց. Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեցտյ Առաջ­նորդ  Նոր­վան Արք. Զա­քար­եա­նի հրա­ժար­ման պատ­ճա­ռով: Առաջ­նորդ Սրբա­զա­նին հրա­ժար­ման հիմ­նա­կան պատ­ճա­ռը Ամե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ....

ՍՏԱՑԱՆՔ.- ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐՆԵՐ CARICATURES ԳՐԻԳՈՐ ՔԷՕՍԷԵԱՆ

ԳՐԻ­ԳՈՐ ՔԷ­Օ­ՍԷ­ԵԱՆ   Սփիւռ­քա­հայ գրա­կա­նու­թեան ծա­նօթ անուն է Գրի­գոր Քէ­օ­սէ­եան. գրող, խմբա­գիր, գիր­քե­րու հե­ղի­նակ… բայց թե­րեւս նուազ ծա­նօթ է եր­գի­ծան­կա­րի­չի իր երե­սա­կը: Եւ նո­րու­թիւն չէ այս երե­ւոյ­թը, քա­նի եր­գի­ծան­կար­չա­կան աս­պա­րէ­զի...

ՈՂ­ՋՈՒ­ՆԵ­ԼԻ ՔԱՅԼ ՄԸ ՈՒ­ՐՈՒԿ­ՈՒԱ­ՅԻ ՄԷՋ

  ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ   1964ին, ու­րուկ­ուա­հայ հա­մայն­քի երի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու մի­աց­եալ նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը առաջ­նոր­դած էր Մեծ Եղեռ­նի 50ամ­եա­կի ան­նա­խըն­թաց ոգե­կոչ­ման եւ Ու­րուկ­ուա­յի կող­մէ որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման` 1965ին: Յու­լիս 5, 2013 թուա­կիր հա­ղոր­դագ­րու­թիւն...

Տ. ԱՐ­ՏԱ­ՒԱԶԴ Ս. ԱՐՔ. ԹՐԹՌԵԱ­ՆԻ ՎԱԽ­ՃԱՆ­ՄԱՆ ՏԽՈՒՐ ԱՌԻ­ԹՈՎ.- ԴԺՈՒԱՐ ՕՐԵ­ՐՈՒ ՎԵՐ­ՋԻՆ ՄՈ­ՀԵ­ԿԱ­ՆԸ

 Ռո­տէ­նի գլուխ գոր­ծո­ցը մուր­ճի նրբա­գոյն մէկ հար­ուած եւս եթէ ստա­նար, հա­ւա­նա­բար դառ­նար մեր ժա­մա­նակ­նե­րու մտա­ծող ու չա­փա­ւոր կեան­քով ապ­րած Ար­տա­ւազդ սրբա­զա­նին քան­դա­կը: Մէ­կը, որ կա­րո­ղա­ցաւ իր մահ­կա­նա­ցու կեան­քը անօ­րի­նակ սրբու­թեամբ...

ԻՆՉՈ՞Ւ ԳՐԵՑԻ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ՀՈԳԵՑՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

  ՄԵԼԻՆԷ ԳԱՐԱԳԱՇԵԱՆ   Այս յօդ­ուա­ծը ար­դիւնքն է այն հար­ցու­մին, որ տրուե­ցաւ ին­ծի, թէ` ի՞ն­չը մղեց զիս Կո­մի­տա­սի մա­սին գիրք գրե­լու: Պա­տաս­խանս կը բաժ­նեմ ``Հայ­րե­նիք``ի ըն­թեր­ցող­նե­րուն հետ: 1994-ին յօդ­ուած մը...

ՀԱԼԷՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱՊՐՈՒՄԻ ՄԱՂԹԱՆՔՆԵՐՈՎ

Գէորգ Պետիկեան Տարիներու հեռաւորութենէն եւ կարօտով ամէնօրեայ ժամադրութիւնը յարգողի նման նոյն տաք զգացումներովս սիրելի Հալէպ, քեզ է, որ կրկին կը յիշեմ: Հաւատա՛, հաստատ եւ պարզ ինքնագովութիւն մը չէ այս մէկը,...
Social profiles