ԱՄ­ՐՕ­ՐԷՆ ԿԱՌ­ՉԱԾ ԱՆՑ­ԵԱ­ԼԻՆ… ԳՐԱՃ­ԵԱ­ՆԻ ԳՐԱ­ՊԱ­ՃՈՅՃ ԳՈՐ­ԾԸ

  Կա­րե­լի չէ հրա­ժեշտ տալ անց­եա­լին, այդ ան­մո­ռա­նա­լի օրե­րուն…անց­եալ կա­տար­եա­լին: Առ այդ, կառ­չած անց­եա­լին, Գրի­գոր Գրաճ­եան լոյս ըն­ծա­յած է ``Վե­րա­դարձ Դէ­պի Անց­եալ``ը: Առա­ջին հեր­թին, հե­տաքրք­րա­կան է նշել մասնագիտութեամբ դե­ղա­գոր­ծի մը...

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ՄԻ­ԱՑ­ԵԱԼ ՆԱ­ՀԱՆԳ­ՆԵ­ՐՈՒ ՄԻՋ-ՄԱՍ­ՆԱ­ՃԻՒ­ՂԱ­ՅԻՆ 23ՐԴ ՄԱՐ­ԶԱ­ԽԱ­ՂԵ­ՐԸ ՊՍԱԿ­ՈՒԵ­ՑԱՆ ՓԱՅ­ԼՈՒՆ ՅԱ­ՋՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՄԲ

  Քոյր ՆԱՅԻՐԻ ԱՂԱՃԱՆԵԱՆ-ՊԱԼԱՆԵԱՆ Լուսանկարները` Ա. ՊԱԼԱՆԵԱՆ Հայկական առակը կ՛ըսէ, ``Աստուած Մարդացաւ, որ Մարդը Աստուածանայ``, իսկապէս Հ.Մ.Ը.Մ.ի հիմնադիրները` ռահվիրանները, այնպիսի մեծ տեսլականներ ունէին, որ շատ լաւ հիմերու եւ գաղափարաբանութեան վրայ դրած են...

ՀԱ­ՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ԽԱ­ՂԵ­ՐՈՒՆ 650 ՄԱՐ­ԶԻԿ­ՆԵՐ ՊԻ­ՏԻ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԻՆ

    ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Վեր­ջերս, Հ.Հ. Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մօտ կա­յա­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 9-րդ հա­մա­հայ­կա­կան մար­զա­խա­ղե­րու կազ­մա­կերպ­ման յանձ­նա­ժո­ղո­վի հաւաքը: Ձեռ­նար­կի կազ­մա­կերպ­չա­կան հար­ցե­րը նիս­տի ան­դամ­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուց Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին սկաու­տա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան ատե­նա­պետ Հրաչ­եայ Շմա­ւոն­եա­նը: Ան...

“ԸՆ­ԹԵՐ­ՑՈ­ՂԸ ՊԷՏՔ Է ՊԱՏՄ­ՈՒԱ­ԾԸ ՏԵՍ­ՆԷ, ԼՍԷ… ՀԱՄՆ ՈՒ ՀՈ­ՏԸ ԱՌ­ՆԷ…“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ԳՐԻ­ԳՈՐ ԳՐԱՃ­ԵԱՆ

[caption id="attachment_14551" align="aligncenter" width="300"] Գրաճեան Ախթամար (Վան) կղզի այցելութեան ընթացքին[/caption] Քա­նի մը շա­բաթ առաջ, ``Հայ­րե­նիք``ի խմբագ­րա­տուն այ­ցե­լած, նոյ­նինքն հե­ղի­նակ` Գրի­գոր Գրաճ­եա­նի (Պէյ­րու­թաբ­նակ) ձե­ռամբ, ստա­ցանք ``Վե­րա­դարձ դէ­պի անց­եալ`` գիր­քէն օրի­նակ մը:...

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՇԹՈ­ՐԱՆ

  ԳՐԻ­ԳՈՐ ԳՐԱՃ­ԵԱՆ Լիլային   - Մեր տու­նը աղ­բիւ­րին ճիշդ աջ կողմն էր: Մեր տու­նը աղ­բիւ­րէն դէ­պի վեր, հին­գե­րորդ տունն էր: - Մենք կը բնա­կէ­ինք աղ­բիւ­րին վա­րի թա­ղը: Հայ­կա­կան Շթո­րա­յի-Ժա­լա­լա­յի ...

“ՄԵՆՔ ՀՈՍ ԵՆՔ ԵՒ ՀՈՍ ՊԻՏԻ ՄՆԱՆՔ“

[caption id="attachment_14541" align="aligncenter" width="300"] Քեսապի համայնապատկերը...[/caption]   ԳՐԻ­ԳՈՐ ԳՐԱՃ­ԵԱՆ Այս­պէս կ՛ար­տա­յատ­ուին հիւ­սի­սա­յին Սուր­իոյ հայ­կա­կան գիւ­ղե­րու` Քե­սա­պի, Ղը­նէմի­էի, Եա­գուպի­էի բնա­կիչ­նե­րը ընդ­հան­րա­պէս: Ձմրան եղա­նա­կին այս գիւ­ղե­րը գրե­թէ կը պարպ­ուին եւ տա­րի­քա­ւոր­ներ, պար­տիզ­պան­ներ...

ՆԱԽԱԲԱՆ

  Այս Գրքոյ­կը կը պար­փա­կէ քսան­հինգ գրու­թիւն­ներ, որոնց­մէ ոմանք հա­մա­ցան­ցով բաշխ­ուած են հան­րու­թեան եւ այդ ճամ­բով ան­կաշ­կանդ ձե­ւով նա­եւ լոյս տե­սած` մա­մու­լի մէջ: Զա­նոնք ի մի բե­րող եւ բազ­մաց­նող հա­տո­րին...

Հ.Մ.Ը.Մ. ԱԼՊԸՆԻ ԴՐԱՄԱՀԱՒԱՔԸ Ի ՆՊԱՍՏ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

[caption id="attachment_14533" align="aligncenter" width="300"] Ձախէն աջ. Ալպընիի Սուրիահայութեան օժանդակութեան ֆոնտի անդամներ` տոքթ. Լեւոն Էլէյճեան, Արա Մահսերէճեան (շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղի ատենապետ), Լենա ԿիւլեսէրեանՀոկլընտ, Իզապել Քիւպիքեան, Արա Աշճեան, Ռիթա Կիւլեսէրեան, Պեթի Մինասեան...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ԻՐԱ­ՆԱ­ՀԱՅ ՄԻՈՒ­ԹԵԱՆ “ԱՐԷՆԻ“ ԵՐԳ­ՉԱԽՄ­ԲԻ ՀԱ­ՄԵՐԳ

[caption id="attachment_14525" align="aligncenter" width="300"] Երգչախմբի եւ փողային նուագախմբի միասնական ելոյթը[/caption] ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ Կի­րա­կի, Յու­նիս 9ին, երե­կոյ­եան ժա­մը 5ին Իրա­նա­հայ Միու­թեան կեդ­րո­նա­տե­ղիում (Little Neck, N.Y.) տե­ղի ու­նե­ցաւ բազ­մա­բո­վան­դակ երաժշ­տա­կան երե­կոյ,...

Ի ՆՊԱՍՏ ՍՈՒՐ­ԻՈՅ Հ.Մ.Ը.Մ.-ԻՆ

Սուր­ի­ա­հա­յու­թե­նէն եւ յատ­կա­պէս հա­յու­թեան սիր­տը նկա­տուող Հա­լէ­պէն մղոն­ներ հե­ռու, Մա­սա­չու­սէ­ցի (Պել­մոնթ) մէջ կազ­մա­կերպ­ուած էր յա­տուկ ձեռ­նարկ մը, որուն նպա­տակն էր դրա­մա­հա­ւա­քով մը, օժան­դա­կել Սուր­իոյ Հ.Մ. Ը.Մ.-ին, որ­պէս­զի կա­րե­նայ իր մաս­նակ­ցու­թիւնը...
Social profiles