ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ 19-ՐԴ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ՏՐՈՒԵՑԱՒ

 Յուլիս 13, 2013-ին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին, Երեւանի մէջ, Համազգայինի 19-րդ Ուսանողական հաւաքի պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ, ներկայութեամբ` Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Մասիս Պաղտասարեանի: Բացման հանդիսութեան ողջոյնի խօսքը արտասանեց Հայաստանի Համազգայինի հիմնադրամի...

ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ.- ՈՒՇ ՄԻՋ­ՆԱ­ԴԱՐ­ԵԱՆ ՀԱՅ ԱՇՈՒ­ՂԱ­ԿԱՆ ԵՐԱԺՇ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ԱԿԱ­ՆԱ­ՒՈՐ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ ՍԱՅ­ԵԱԹ ՆՈ­ՎԱ­ՅԻ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԳՈՐ­ԾՈՒ­ՆԷ­ՈՒ­ԹԻՒՆԸ

  ԱՐ­ՍԷՆ ՍԱՅ­ԵԱՆ   Շա­րու­նա­կե­լով ուշ միջ­նա­դար­եան հայ աշու­ղա­կան երաժշ­տու­թեան մեր ակ­նար­կը, կանգ կ՛առ­նենք անդ­րա­դառ­նա­լու հա­մար, ակա­նա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Սայ­եաթ Նո­վա­յի կեան­քին ու ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան: Սայ­եաթ Նո­վան 18րդ դա­րու հռչա­կա­ւոր այն բա­նաս­տեղծնևեր­գա­հանն...

ԺԱ­ՄԱ­ՑՈՅ­ՑԸ

 ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ Այդ Կի­րա­կի երե­կոյ, պա­րոն Արամ բա­ւա­կան ուշ իր սեն­եա­կը քաշ­ուե­ցաւ: Ան­ձայն եւ նոյն­քան ալ անշ­շուկ: Ու­տել խմե­լէն եւ մաղ­թանք­ներ լսե­լէն յոգ­նած գրե­թէ ու­ժաս­պառ եղած էր: Սեն­եա­կին լոյ­սը բա­ցաւ:...

ՇԱՐ­ԺԱ­ՊԱՏ­ԿԵ­ՐԻ 10-ՐԴ “ՈՍ­ԿԷ ԾԻ­ՐԱՆ“ ՓԱ­ՌԱ­ՏՕ­ՆԸ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- ``Ոս­կէ ծի­րան`` երե­ւան­եան մի­ջազ­գա­յին 10-րդ շար­ժա­պատ­կե­րի փա­ռա­տօ­նին ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Յու­լիսին: Ալեք­սանդր Սպենդ­ի­ար­եա­նի ան­ուան Օփե­րա­յի եւ պա­լէի ազ­գա­յին ակա­դե­մա­կան թատ­րո­նին մէջ, պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ այս հա­յաս­տան­եան մշա­կու­թա­յին կեան­քի կա­րե­ւո­րա­գոյն...

ԵՐԱԺՇ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԴԱՐ­ՁԱՒ ՆՐԱ ԿԵԱՆ­ՔԻ ՈՒ­ՂԵ­ԿԻ­ՑԸ

  ԿԱ­ՐԻ­ՆԷ ԱՂԱ­ՊԱՊ­ԵԱՆ Երեւան Սու­սան­նա Յով­հան­նիս­եա­նին լի­ի­րաւ կա­րե­լի է հա­մա­րել բազ­մա­տե­սակ ստեղ­ծա­գոր­ծող: Երբ Սու­սան­նա­յի ծննդեան տա­րե­դար­ձին ծնող­նե­րը նուի­րե­ցին դաշ­նա­մուր, հնգամ­եայ աղջ­նա­կը մո­ռա­ցաւ, որ գո­յու­թիւն ու­նեն այլ խա­ղեր, զբաղ­մունք­ներ ու մաս­նա­գի­տու­թիւն­ներ:...

ՍԵ­ԴԱ ՄԽԻ­ԹԱՐ­ԵԱՆ ԹԷՐԶ­ԵԱՆԻ ՎԷՊԸ` “Two Girls from Heliopolis“

  Գրեց` ՀԵՆ­ՐԻԿ ԲՈՒ­ԴԱՂ­ԵԱՆ   2006 թուի տա­րեշր­ջա­նին Նիւ Եոր­քի Հա­մազ­գա­յին Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Ըն­կե­րակ­ցու­թիւնը կազ­մա­կեր­պեց դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րի մի շարք նուիր­ուած Սփիւռ­քի հայ գա­ղութ­նե­րի, պատ­մա­կան կազ­մա­ւոր­ման եւ մշա­կու­թա­յին ու գրա­կան...

ԵՐԲ ԿԸ ԽՕ­ՍԻՆՔ ԿԱ­ՌՈՒ­ՑԱ­ՅԻՆ ՓՈ­ՓՈ­ԽՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ՄԱ­ՍԻՆ

   ՎՐԷԺ-ԱՐ­ՄԷՆ   Կազ­մա­կեր­պա­կան մեր կեան­քի, կու­սակ­ցա­կան թէ միու­թե­նա­կան, բնա­կան գոր­ծըն­թա­ցին մաս կը կազ­մէ պար­բե­րա­բար վե­րաքն­նել մեր կա­ռոյց­նե­րը - խօսքս մեր ըն­թա­ցա­տես­քե­րուն (organigrammes, flow charts) մա­սին է - եւ տես­նել...

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ – ՆԻՒ ԵՈՐՔ .- ՀԱՄԵՐԳ` ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՄԵԾ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ԱՇՈՒՂ ՍԱՅԵԱԹ ՆՈՎԱՅԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 300-ԱՄԵԱԿԻՆ

  ԳՐԻԳՈՐ Ա. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ Ուր­բաթ, Յու­նիս 7, 2013 ժա­մը 8.00ին Նիւ Եոր­քի Հայ Կեդ­րո­նում (woodside) տե­ղի ու­նե­ցաւ շքեղ հա­մերգ, մաս­նակ­ցու­թեամբ աշու­ղա­կան եր­գե­րի սիր­ուած մե­նա­կա­տար եր­գիչ Էլի Պէր­պէր­եա­նի եւ իր նուա­գա­խում­բի:...

ՊԷՅ­ՐՈՒԹ-ԵՐԵ­ՒԱՆ ՈՒՂ­ՂԱ­ԿԻ ԹՌԻՉՔ­ՆԵ­ՐՈՒ ԱԶ­ԴԱՆ­ՇԱ­ՆԸ ՏՐՈՒԵ­ՑԱՒ ԼԻ­ԲԱ­ՆԱՆ­ԵԱՆ “ՄԻ­ՏԸԼ ԻՍԹ“ ԸՆ­ԿԵ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԿՈՂ­ՄԷ

      [caption id="attachment_14451" align="alignleft" width="300"] Կը ստորագրուի Հայաստան - Լիբանանհամաձայնագիրը[/caption] Լի­բա­նան­եան ``Մի­տըլ Իսթ`` ըն­կե­րու­թիւնը կա­տա­րեց Պէյ­րութ-Երե­ւան-Պէյ­րութ թռիչք­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը: Ար­դա­րեւ, Յու­լիս 6-ին, ``Էր­պաս 320`` տի­պի օդա­նաւ մը, երե­կոյ­եան...
Social profiles