ՄՈՒՂՆԻԻ “ՄԵՍ­ՐՈՊ ԱՇՃ­ԵԱՆ“ ԴՊՐՈ­ՑԻ ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՒԱՐՏ­ՆԵ­ՐԸ

 Մուղնիի ``Մես­րոպ Աշճ­եան`` ան­ուան 101-ամ­եայ դպրո­ցի պատ­մու­թեան մէջ յա­տուկ տո­ղով գրանց­ուեց Յու­լիս 2, 2013 թուա­կա­նը: Այ­սօր ին­նե­րորդ դա­սա­րանն աւար­տե­լու վկա­յագ­րեր ստա­ցան դպրո­ցի հա­րիւ­րե­րորդ շրջա­նա­ւարտ­նե­րը` տա­սը պայ­ծառ տղա­ք ու աղ­ջիկ­ներ: Դպրո­ցի`...

Ո՞Ր­ՔԱՆ ՀԱ­ՅԵ­ՐԷՆ ՍՈՐ­ՎԵՑ­ՆԵԼ ԵՒ ԻՆ­ՉՈ՞Ւ

 ՅԱՐՈՒԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ   Նման հար­ցում մը իսկ առա­ջին ակ­նար­կով անի­մաստ կրնայ թուիլ հայ­կա­կան դպրո­ցի պա­րա­գա­յին, եթէ նկա­տի չու­նե­նանք, որ հա­յե­րէն լեզ­ուի ու­սու­ցու­մը կրճա­տե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն մը լռել­եայն կեր­պով կը կի­րարկ­ուի կամ...

23-ՐԴ ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԱՌԹԻՒ.- Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՊԱՆԾԱԼԻ ԴՐՕՇԸ…

 ՀԱՅՐԵՆԻՔ 23 տարիէ ի վեր աւան­դու­թիւն դար­ձած է, որ Յու­լիս 4-ի Ա.Մ.Ն. ան­կա­խու­թեան օրե­րուն, կա­տար­ուին Արե­ւել­եան շրջա­նի միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին մրցում­նե­րը: Ան­գամ մը եւս, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի տի­րա­կան ներ­կա­յու­թիւնն ու կազ­մա­կերպ­ուած գո­յու­թիւնը պեր­ճա­խօս վկա­յու­թիւն­ներ...

ՅԵ­ՏԱ­ԴԱՐՁ ՀԱՅ­ԵԱՑՔ ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԻՆ ՈՒ ՀԱ­ՄԱԽՄԲ­ՄԱ­ՆԸ

  ԱՐԵՒԻԿ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ Նիւ Եորք Ան­ցած ամիս Ուաթըր­թաու­նում կա­յա­ցաւ Հա­մազ­գա­յի­նի Ա.Մ.Ն.-ի Արե­ւել­եան Նա­հանգ­նե­րի 37-րդ Ներկայացուցչա­կան ժո­ղո­վը: Նա­խոր­դող ժո­ղով­նե­րին մաս­նակ­ցել եմ ... տաս­նամ­եակ­նե­րով, բայց այս մէ­կը եր­կար մտա­ծել տուեց: Գու­ցէ, որով­հե­տեւ...

ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ԶՕ­ՐԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԱՌԱՋ­ՆԱ­ՀԵՐ­ԹՈՒ­ԹԻՒՆ

  Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ան­թիլ­ի­ա­սի Մայ­րա­վան­քին մէջ, Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին նա­խա­գա­հու­թեամբ գու­մա­րուող Ազ­գա­յին Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վը, իր քննար­կում­նե­րուն, խորհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րուն ու որո­շում­նե­րուն մէջ կա­րե­ւոր տեղ յատ­կա­ցուց Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան: Ար­դա­րեւ, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին ու...

ՀԱՐ­ՑԱԶ­ՐՈՅՑ.- “ՓՈ­ԽԱ­ՆԱԿ ՀԱ­ՅԵ­ՐԷՆ ՍՈՐ­ՎԵ­ԼՈՒ … ԿԵԱՆ­ՔԸ ՀԱ­ՅԵ­ՐԷ­ՆՈՎ ԸՍԵԼ ՈՒ ԱՊ­ՐԻԼ“ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՅԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ ՔԻՒՐՔՃ­ԵԱՆ

  Վեր­ջերս, հայ­կա­կան կրթօ­ճախ­նե­րէ ներս կա­տար­ուած դա­սա­ւան­դում­նե­րէն, կը տե­ղե­կաց­ուէր թէ  աշ­խա­տան­քի նոր գոր­ծիք մը` հա­յե­րէ­նի դա­սա­ւանդ­ման ու­ղե­ցոյց­նե­րու մա­սին, տրա­մադր­ուած է դա­սա­գիր­քե­րու հե­ղի­նակ եւ ման­կա­վարժ Յա­րու­թիւն Քիւրքճ­եա­նի կող­մէ: Ու­ղե­ցոյց­նե­րը կը վե­րա­բե­րին...

ՊՐԱ­ԶԻ­ԼԻ ԻՇ­ԽԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԸ ԱՆ­ՏԱՐ­ԲԵՐ ՉԵՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎՈՒՐ­ԴԻ ՊԱ­ՀԱՆՋ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ՆԿԱՏ­ՄԱՄԲ

  Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱ­Ն   Քա­նի մը շա­բա­թէ ի վեր Հա­րա­ւա­յին Ամե­րի­կա­յի ամէ­նէն տա­րա­ծուն եր­կի­րը` Պրա­զիլ, փո­թոր­կած է հսկա­յա­ծա­ւալ ցոյ­ցե­րով ու բո­ղո­քի ալիք­նե­րով: Բազ­մա­թիւ քա­ղաք­նե­րու մէջ միլի­ո­նա­ւոր քա­ղա­քա­ցի­ներ ոտ­քի ելած են`...

ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ԿԱՆ ՏԱԳ­ՆԱ­ՊԻՆ “ԳՈՐԴ­ԵԱՆ ՀԱՆ­ԳՈՅՑ“-Ը

  ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷՐ­ԵԱՆ   Մինչ սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի ան­մեղ զո­հե­րուն թիւը ար­դէն կտրած-ան­ցած է 90 հա­զա­րը, քա­ղա­քա­կան հո­րի­զո­նին վրայ ոչ միայն դեռ չեն երե­ւիր դրա­կան լու­ծու­մի մը յոյ­սի նշոյլ­նե­րը, այ­լեւ ընդ­հա­կա­ռակն`...

ՊՌՈՇԵԱՆԻ ՄԷՋ Ի ՅԻ­ՇԱ­ՏԱԿ ԳԻՒ­ՂԱ­ՊԵՏ ՀՐԱՉ ՄՈՒ­ՐԱՏ­ԵԱ­ՆԻ` ՄՈ­ՄԱ­ՎԱ­ՌՈՒ­ԹԻՒՆ

  Գրե­թէ երեք ամիս առաջ դա­ւադ­րա­բար սպանն­ուած Կո­տայ­քի Պռոշ­եան գիւ­ղի Հ.Յ.Դ.-ի ան­դամ` գիւ­ղա­պետ Հրաչ Մու­րատ­եա­նի յի­շա­տա­կին տե­ղի ու­նե­ցաւ մո­մա­վա­ռու­թիւն` Յու­լիս 2-ին, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի շէն­քի մուտ­քին: Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն Մար­մի­նը յայտ­նեց, որ...

ԼՈՆ­ՏՈ­ՆԻ ՄԷՋ ԵՒ­ՐՈ­ՊԱ­ՅԻ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԵ­ՐՈՒ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ԺՈ­ՂՈ­Վ

  ԼՈՆ­ՏՈՆ.- Յու­նիս 29-30, 2013-ին, ``Նա­ւա­սարդ­եան`` կեդ­րո­նին մէջ գու­մար­ուե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բե­րու խորհր­դա­ժո­ղո­վը` նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բին եւ հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ Մեծն Բրի­տան­իոյ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բին: Նախ­քան այս ժո­ղո­վը, Ուր­բաթ,...
Social profiles