ՄԵԾԱԳՈՅՆ ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ “ԷՐԵԲՈՒՆԻ“ ՊԱՐԻ ԴՊՐՈՑԻ ԵՒ ՀԱՄՈՅԹԻ ԵԼՈՅԹԸ

 ԼՈՒՍԻՆԷ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ Ուա­թըր­թաուն Ժա­մա­նա­կը մերն է, մենք` ժա­մա­նա­կի­նը: Ու­րեմն չ՛պէ՛տք է յա­պա­ղենք եւ, ան­վի­ճելի­օ­րէն, առաջ շարժ­ուենք: Քայլ` դէ­պի սի­րած գոր­ծը ու նրա իրա­կա­նա­ցու­մը: Հէնց այդ նուիր­ուա­ծու­թեան ու կամ­քի մա­սին էլ...

“ՔԷՄՓ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ“Ի ԱՇ­ԽԱ­ՏԱՆՔ­ՆԵ­ՐՈՒ ՕՐԱ­ՏԵՏ­ՐԷՆ

  Աւե­լի քան 45 կա­մա­ւոր­ներ ժա­մա­նած էին Մա­յիս 31-էն Յու­նիս 2-ին, ֆրէնք­լի­նի (Մա­սա­չու­սէց) ``Քէմփ Հա­յաս­տան``ի բա­նա­կա­վայ­րը, որ­պէս­զի կա­տա­րեն վե­րա­նո­րոգ­ման եւ պատ­րաս­տու­թեան աշ­խա­տանք­ներ: Ներ­կայ էին երի­տա­սարդ, պա­տա­նի եւ վե­թե­րան Հ.Ե.Դ.-ի ան­դամ­ներ:...

ԲԱ­ՆԱՍ­ՏԵՂԾ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱՄ ԱԼԻՔ­ԵԱ­ՆԻ ՀՐԱ­ԺԵՇ­ՏԸ

  Յու­նիս 15-ին, Պուրճ Հա­մու­տի (Լի­բա­նան) Ազ­գա­յին ծե­րա­նո­ցին մէջ մա­հա­ցաւ բա­նաս­տեղծ Աբ­րա­համ Ալիք­եան: Եր­կու օր ետք, կա­տար­ուե­ցաւ անոր յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւնը: Ծնած Մա­յիս 21, 1928ին Աղեք­սանդր­իա (Եգիպ­տոս) ծնած Ալիք­եան, նախ­նա­կան կրթու­թիւնը ստա­ցած...

ՍԵՒ ԾՈՎ­ԵԱՆ ԵՐ­ԿԻՐ­ՆԵ­ՐՈՒ ՏՆՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱ­ԳՈՐ­ԾԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆ .- ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ ՍՏԱՆՁ­ՆԵՑ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀՈՒ­ԹԻՒՆԸ

  ՕՏԵ­ՍԱ.- Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, տե­ղի ու­նե­ցաւ Սեւ Ծով­եան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու խոր­հուր­դի 28-րդ հան­դի­պու­մը, որուն ժա­մա­նակ Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Եդ­ուարդ Նալ­պանտ­եան վեց ամիս ժամ­կէ­տով`...

ՊՐԱ­ԶԻ­ԼԻ ՄԷՋ ՀԱ­ԿԱ­ՀԱՅ ԲԱ­ՆԱ­ՁԵ­ՒԻ ՄԸ ՈՐ­ԴԵԳ­ՐՈՒ­ՄԸ ՁԱ­ԽՈ­ՂԵ­ՑԱՒ

 ԵՐԵ­ՒԱՆ, ՍԱՆ ՓԱՈՒ­ԼՕ.- Եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր, թուրք եւ ազե­րի քա­ղա­քա­գէտ­ներ գոր­ծի լծուած էին եւ լո­եպի­ին­կի ճամ­բով, սկսած էին հա­կա­հայ խմբա­ւո­րում­ներ հիմ­նել ու գոր­ծի լծել: Նոյ­նիսկ Ատր­պէյ­ճա­նի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար...

ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ ԵՒ … ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹԻՒՆ

  Վեր­ջերս` Յու­նիս 18-ին, Հիւ­սի­սա­յին Իր­լան­տա­յի մայ­րա­քա­ղաք` Պել­ֆաս­թի մէջ կա­տար­ուած ``Ու­թե­րու Գե­րաս­տի­ճան``ին, օրա­կար­գի վրայ էր Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցը, որ պատ­շա­ճօ­րէն քննե­լէ ետք կա­ցու­թիւնն ու իրա­վի­ճա­կը, յստա­կօ­րէն եզ­րա­կա­ցու­ցած էր թէ, ամէն գնով...

“ՀԱՅ ՈՐ­ԲԵ­ՐՈՒ ՀԵՏ­ՔԵ­ՐՈՎ“ ՑՈՒ­ՑԱԴ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՌ­ԹԻՒ.- “ՆԿԱ­ՐԷՆ ՀՆՉՈՂ ՄԵ­ՂԵ­ԴԻՆ ՅՈՒ­ՇԵՑ, ՈՐ ՊԷՏՔ Է ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐ­ՊԵՆՔ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ ՄԸ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՆԱ­ՐԵԿ ՅԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ԵԱՆ

  ``Նա­րե­կա­ցի`` Ար­ուես­տի Միու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նա­տան ու Մեր­ձա­ւոր Արե­ւել­քի հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, Մա­յիս 25-ին, Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րա­հէն ներս բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ ``Հայ Որբերու Հետ­քե­րով`` ցու­ցա­հան­դէ­սին, որու ըն­թաց­քին ցու­ցադր­ուե­ցան 1915-ի...

ԱՐՑԱԽԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆԻ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆ ՈՒ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

  Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զոյ­եան մեկ­նա­բա­նեց ԵԱՀԿ-ի Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն` Ար­ցա­խի տագ­նա­պին վե­րա­բեր­եալ յայ­տա­րա­րու­թիւնը եւ յայտ­նեց.- ``Կ՛ող­ջու­նենք Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գա­հող եր­կիր­նե­րու` Ռու­սաս­տա­նի, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ...
Social profiles