ԱԶԳԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ՏՐՈՒԵՑԱՒ

[caption id="attachment_14142" align="aligncenter" width="300"] Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Շրջանի պատուիրակութիւնը[/caption]   ՊԷՅՐՈՒԹ .- Չորեքշաբթի, Յունիս 12ի առաւօտեան, Արամ Ա. կաթողիկոսի նախագահութեամբ բացումը կատարուեցաւ Ազգային Ընդհանուր ժողովին: Չորսէն հինգ տարին անգամ մը գումարուող սոյն...

Հ.Օ.Մ.-Ը ԿԸ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԷ ՇԱ­ՐԱԴ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ ՄՐՑՈՅ­ԹԻ ԱՐ­ԴԻՒՆՔ­ՆԵ­ՐԸ

 Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը, հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու աւե­լի քան 120 աշա­կերտ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան կազ­մա­կերպ­ուած շա­րադ­րու­թեան մրցու­մին, որուն այս տար­ուայ նիւթն...

ՏԻԹ­ՐՈՅԹ.- ԱՒԵ­ԼԻ ՔԱՆ ՀԱ­ՐԻՒՐ ՀԱ­ՅՈՐ­ԴԻ­ՆԵՐ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԵ­ՑԱՆ Հ.Օ.Մ.- Ի WALK ARMENIA ՔԱՅ­ԼԱՐ­ՇԱ­ՒԻՆ

  Կի­րա­կի, Յու­նիս 2-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Օ.Մ.-ի Տիթ­րոյ­թի հինգ մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն` ``Մա­րօ``, ``Սի­պիլ``, ``Զա­պէլ``, ``Ցո­լիկ`` եւ ``Շա­քէ``, տե­ղի ու­նե­ցաւ տա­րե­կան դրու­թեամբ կազ­մա­կերպ­ուած WALK ARMENIA քայ­լար­շա­ւը, Ռո­յըլ Օքի շրջա­նէն ներս: Աւե­լի քան հա­րիւր...

ՊԱՏՄԱԿԱՆ “ԿԵԶԻ“ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԷԶԻՆ ԹՆՃՈՒԿԸ

 Պոլ­սոյ Պէյօղ­լու շրջա­նին մէջ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող այս կտոր մը կա­նա­չու­թիւնը` ``Կե­զի``ն, այս օրե­րուն կի­զա­կէտ դար­ձած է եւ մե­լան կը հո­սեց­նէ ամե­նու­րէք: Հե­տաքրք­րա­կան է արագ ակ­նարկ մը նե­տել այս կտոր մը...

“ԵՐ­ԿՈՒ ԺՈ­ՂՈ­ՎՈՒՐԴ, ՄԷԿ ՃԱ­ԿԱ­ՏԱ­ԳԻՐ… ՅՈՅ­ՆԵ­ՐԻ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ (1914-1923)“ ԳԻ­ՏԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ` ԱՐԵՒՄ­ՏԱ­ՀԱ­ՅՈՑ ՀԱՐ­ՑԵ­ՐԻ ՈՒ­ՍՈՒՄ­ՆԱ­ՍԻ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԿԵԴ­ՐՈ­ՆՈՒՄ

  ՄԵ­ԼԻ­ՆԷ ԱՆՈՒՄ­ԵԱՆ Մա­յիս 17-ին արեւմ­տա­հա­յոց հար­ցե­րի ու­սում­նա­սի­րու­թեան կենտ­րո­նում կա­յա­ցաւ ``Եր­կու ժո­ղո­վուրդ, մէկ ճա­կա­տա­գիր. յոյ­նե­րի ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը (1914-1923)`` խո­րագ­րով սե­մի­նա­րը` նուիր­ուած Պոն­տո­սի յոյ­նե­րի ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րե­լի­ցի օր­ուան` Մա­յի­սի 19-ին: Սե­մի­նա­րի բա­նա­խօս­ներն էին...

ՊՈ­ԼԻՍ… ԱՐ­ԵԱՆ ԾՈ՞Վ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Երբ Հինգ­շաբ­թի, Յու­նիս 6ի երե­կոյ­եան, Թուրք­իոյ վար­չա­պետ Էր­տո­ղա­նը Հիւ­սի­սա­յին Ափ­րիկ­եան` Մաղ­րէպ­եան եր­կիր­ներ կա­տա­րած իր շրջապ­տոյ­տէն վե­րա­դար­ձաւ, քա­ջա­տեղ­եակ էր թէ հա­զա­րա­ւոր հա­մա­կիր­ներ պի­տի ժա­մա­նէ­ին օդա­կա­յան, զինք դի­մա­ւո­րե­լու: Սա­կայն, մի­եւ­նոյն ժա­մա­նակ...

ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ.- ԳԵ­ՐԱ­ԳՈՅՆ ԱՏ­ԵԱ­ՆԸ ՊԻ­ՏԻ ՉՔՆՆԷ ԱՊԱ­ՀՈ­ՎԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՐ­ՑԵ­ՐԸ

  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը հա­ղոր­դակ­ցու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Եր­կու­շաբ­թի, Յու­նիս 10-ին, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Գե­րա­գոյն ատ­եա­նը որո­շած է չքննել Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ապա­հո­վագ­րա­կան պա­հանջ­նե­րուն վե­րա­բեր­եալ վա­ղե­մու­թեան ժամ­կէ­տը եր­կա­րաձ­գող...

ՄՈՆՏ­Ի­ԱԼ 2014.- ՔՈ­ՓԵՆ­ՀԱ­ԿԸ­ՆԻ ՄԷՋ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ ՋԱԽ­ՋԱ­ԽԵՑ ԴԱՆ­Ի­ԱՆ (4-0)

  Դեռ անց­եալ շա­բաթ, Երե­ւա­նի մէջ անակն­կալ պար­տու­թիւն մը կրած Մալ­թա­յէն, Հա­յաս­տա­նի ոտ­նագն­դա­կի ազ­գա­յին խում­բը, 2014-ի Մոնտ­ի­ա­լի զտու­մի մրցա­շար­քին գծով, Եւ­րո­պա­յի գօտիի Բ. խմբա­կէն ներս, մրցու­մի մը ըն­թաց­քին ջախ­ջա­խեց Դան­ի­ան`...

“ԱՐ­ՏԱ­ՔԻՆ ՎՏԱՆԳ­ՆԵ­ՐԸ ԴԻ­ՄԱԳ­ՐԱ­ՒԵ­ԼՈՒ ՀԱ­ՄԱՐ ԱՆՀ­ՐԱ­ԺԵՇՏ Է ՄԻ­ԱՍ­ՆԱ­ԿԱՆ ԼԻ­ՆԵԼ ՆԵՐ­ՔԻՆ ՃԱ­ԿԱ­ՏՈՒՄ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ Հ.Յ.Դ. ԲԻՒ­ՐՈ­ՅԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒՑՒՉ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ

Ստո­րեւ, յապաւումով կը հրա­տա­րա­կենք հար­ցազ­րոյց մը կա­տար­ուած Ֆրան­սա­յի ձայ­նաս­փիւ­ռի “Այբ Էֆ. Էմ. կա­յա­նին կող­մէ, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եա­նի հետ: Զրոյ­ցը վա­րած է Վար­դան Գաբրի­էլ­եան:   Հ.- Ինչ­պէ՞ս պա­տա­հեց, որ...

Մ.Ա.Կ.-Ի ՄՕՏ ՄԻ­ԱՑ­ԵԱԼ ՆԱ­ՀԱՆԳ­ՆԵ­ՐՈՒ ԴԵՍ­ՊԱՆ ՆՇԱ­ՆԱԿ­ՈՒԵ­ՑԱՒ ՍԱ­ՄԱՆ­ԹԱ ՓԱՈՒԸՐ

  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա, անց­եալ շաբթ­ուայ ըն­թաց­քին, Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նի պաշ­տօ­նին նշա­նա­կեց իր ամե­նա­մօ­տիկ խորհր­դա­կան­նե­րէն մէ­կը նկա­տուող Սա­ման­թա Փաուը­րը: Փաուըր 2002ին ``Փու­լի­ցըր`` մրցա­նա­կին տի­րա­ցած էր ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու նուիր­ուած...
Social profiles