ՏԻԹ­ՐՈՅԹ.- ՄԱ­ՅԻՍ 28-Ի ԱՆ­ԿԱ­ԽՈՒ­ԹԵԱՆ 95-ՐԴ ՏԱ­ՐԵ­ԴԱՐ­ՁԻ ՏՕ­ՆԱ­ԿԱ­ՏԱ­ՐՈՒԹ­ԻՒՆ

  Շա­բաթ, Մա­յիս 18-ին, Տիթ­րոյ­թի մէջ, Հա­յաս­տա­նի Առա­ջին ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան տա­րե­դար­ձը նշուե­ցաւ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն-խրախ­ճան­քով, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տեղ­ւոյն ``Ազա­տա­մարտ`` կո­մի­տէ­ին եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ Տիթ­րոյ­թի Հայ Երի­տա­սար­դաց Դաշ­նակ­ցու­թեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն, Հայ Կեդ­րո­նէն ներս:...

ԳԱՐՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԾ Է ԹՈՒՐՔԻԱ

  Օր­հան Փա­մու­քի նկա­րագ­րած ցուր­տէն, փու­քէն ու սառ­նա­մա­նի­քէն` ``Ձիւն``էն ետք, դժուար ու բարդ է ամէ­նայն իրա­պաշ­տու­թեամբ նկա­րագ­րել գա­րու­նը… ``թրքա­կան գա­րու­նը``, որ ժա­մա­նած կը թուի ըլ­լալ: Ար­դէն իսկ, նոյ­նինքն Պոլ­սոյ ``Թաք­սիմ``...

ՊՈԼ­ՍՈՅ ՄԷՋ … ԳԱ­ՐՈ՞ՒՆ

  Պոլ­սոյ մէջ, Մա­յիս 28, 2013-ը յի­շա­տա­կե­լի օր մը եղաւ եւ ապա­գա­յին ալ կրնայ նկատ­ուիլ, նոյն­քան ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին, որ­քան Դեկ­տեմ­բեր 18, 2010 (Թու­նու­զի յե­ղա­փո­խու­թիւն) կամ  Յուն­ուար 25, 2011 (Եգիպ­տո­սի յե­ղա­փո­խու­թիւն) թուա­կան­նե­րը:...

ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ .- ՔԵ­ՐԻ – ՆԱԼ­ՊԱՆՏ­ԵԱՆ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Երեք­շաբ­թի, Յու­նիս 4-ին, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի, ըն­դու­նեց Հա­յաս­տա­նի իր պաշ­տօ­նա­կից Էդ­ուարդ Նալ­պանտ­եա­նը: Մամ­լոյ ասու­լի­սի ըն­թաց­քին Քե­րին ջերմ խօս­քեր փո­խան­ցե­լով իր հիւ­րին անդ­րա­դար­ձած է Ար­ցա­խի...
Social profiles