ՊԻՏԻ ԿԱՌՉԻՆՔ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏՈՎ ԿԵՐՏՈՒԱԾ ՈՒ ԱՐՑԱԽՈՎ ԱՄՐԱԳՐՈՒԱԾ ՄԵՐ ԱՐԺԷՔՆԵՈՒՆ, ԿՏԱԿՆԵՐՈՒՆ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Մայիս 2013           Մայիս 28ի իւրաքանչիւր տօնակատարութիւն մեր սիրտերն ու հոգիները կը լեցնէ հպարտութեան զգացումով: Իւրաքանչիւր Մայիս 28 մեզի կը յիշեցնէ այն պայմաններն ու օրհասական օրերը, որոնց մէջ...

ԶԻՆԱՆՇԱՆԻՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆԸ

  Յու­լիս 1920ին, կա­ռա­վա­րու­թիւնը հաս­տա­տեց ակա­դե­մի­կոս Ալեք­սանտր Թա­ման­եա­նի կազ­մած եւ նկա­րիչ Կո­ճոյ­եա­նի գծած Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան զի­նան­շա­նի նա­խա­գի­ծը: Սի­մոն Վրաց­եան ``Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն`` գիր­քին մէջ, ման­րա­մաս­նու­թեամբ կը նկա­րագ­րէ այս զի­նան­շա­նին պատ­րաս­տու­թիւնը: Ար­դա­րեւ,...

ԶՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆ ՀԱ­ՅՈՑ

  ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆ   Ինչ­պէս աշ­խար­հի ժո­ղո­վուրդ­նե­րէն շա­տե­րը, նա­եւ մեր ժո­ղո­վուր­դը, առն­ուազն տասն­հինգ դա­րե­րէ ի վեր, ու­նե­ցած է բարձ­րա­գոյն եր­կու հե­ղի­նա­կու­թիւն, քա­ղա­քա­կան եւ կրօ­նա­կան, որոնց մտա­ծո­ղու­թեանց ներ­դաշ­նա­կու­թեան եւ ապ­րում­նե­րուն ընդ­հան­րա­կա­նու­թեան...

ԿԱ­ՐՕՏ ԴՐՕ­ՇԻ

  Մ. ԻՇ­ԽԱՆ   Ման­կու­թեան տա­րի­նե­րուս հո­գիս ալե­կո­ծող կա­րօտ մըն էր տես­նել հայ դրօ­շին ծա­ծա­նի­լը կա­պոյտ երկ­նա­կա­մա­րին տակ,  արե­գա­կի ճա­ճանչ­նե­րով ողող­ուած, իբ­րեւ թե­ւա­բաց երազ մը դիւ­թա­կան: Քա­նի՜-քա­նի՜ ան­գամ կե­ցած եմ...

ՏՕՆԵՐՈՒՆ ՏՕՆԸ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Այդ օր, Մա­յիս 28, 1918-ին հա­յու­թեան առ­ջեւ ստեղծուած էր ծանրակշիռ կացութիւն: Լուրջ էր հարցը: Այնքան մը լուրջ եւ ծանրակշիռ, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆը կրնար բոլորովին ջնջուիլ քարտէսէն: Պարզումեկին, ``լի­նել չլի­նե­լու`` կամ...

ՄԻ՛ ԴՊԻՔ, ԴՐՕՇԱԿԻՆ ՄԻ՛ ԴՊԻՔ

  Ե. ՔԱՄԱՌ Տիթրոյթ, Միշիկըն 1968, ``Հայրենիք``   ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ արիւնի ու մահուան մկրտութիւն մը եղաւ ապագայ այս մեծ հանրապետութեան համար: Մտքի եւ հոգիի յաւիտենականութեան, ստեղծագործող աշխատանքի, խաղաղութեան ու...

ՈՒՂԵՐՁ ՄԱՅԻՍ 28-Ի

 ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ   Չարութեան եւ ժխտումի զօրութիւնները փորձեցին պարտադրել մեզի, Որ հետզհետէ տժգունած յիշատակի մը վերածէինք քեզ: Թանձրածալ սեւ վարագոյր մը իջեցուցին Վեհասքանչ տեսիլքիդ վրայ. Խժալուր աղաղակներով խափանեցին Լուսադաշնակ համանուագը...
Social profiles