ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆԻ ՈՒՂԵՐՁԸ

 Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան շնորհաւորական ուղերձ մը յղած է հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի եւ Շուշիի ազատագրութեան օրուան առիթով: Սրորեւ ուղերձը ամբողջութեամբ.- Սիրելի՛  հայրենակիցներ, Հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախեան ազատամարտի թանկագի՛ն...

ՑՈՅՑ…ՇԻ­ՔԱ­ԿՈ­ՅԻ ՄԷՋ

Աւե­լի քան հա­րիւր հա­յոր­դի­ներ, Ապ­րիլ 24-ին խա­ղաղ ցոյց մը կա­տա­րե­ցին Շի­քա­կո­յի NBC Tower-ի մօտ, ուր կը գտնուի Թուրք­իոյ հիւ­պա­տո­սա­րա­նը: Հայ ցու­ցա­րար­նե­րը, իրենց կող­քին ու­նէ­ին յոյն, ասո­րի եւ կիպ­րա­ցի ցու­ցա­րար­ներ: Տեղ­ւոյն...

ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՄԷՋ ԱՊ­ՐԻԼ­ԵԱՆ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ՈԳԵ­ԿՈՉ­ՄԱՆ ՀԱՆ­ԴԻ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆ ՄԸ… ՈՐ ՈՍԿ­ԵԱՅ ՏԱ­ՌԵ­ՐՈՎ ԱՐ­ՁԱ­ՆԱԳՐ­ՈՒԵ­ՑԱՒ

  Մեծն Տիթ­րոյ­թի Հայ Գա­ղու­թը ժա­մադր­ուած էր Հայ Դա­տի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու բարձ­րա­գոյն Ազա­տու­թիւն պար­գե­ւի դաբ­նե­կիր­ներ Պա­րո­նէս Քա­րո­լայն Քոք­սի եւ Մու­րատ Թո­փալ­եա­նի հետ: Աւե­լի քան 400 հա­յոր­դի­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ, ձեռ­նար­կը տե­ղի...

ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ 98-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՈԳԵ­ԿՈ­ՉՈՒ­ՄԸ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ

Չո­րեք­շաբ­թի, Ապ­րիլ 24-ին, առա­ւօտ­եան ժա­մը 10:30էն 12:00 Կի­լիկ­ի­ան Թե­մի Առաջ­նոր­դա­րա­նի կար­գադ­րու­թեամբ, Նիւ Եոր­քի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ մէջ հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն կա­տար­ուե­ցաւ Մեծ Եղեռ­նի յի­շա­տա­կին Առաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ` գե­րաշ­նորհ Անու­շա­ւան Եպիս­կո­պոս Դանի­էլ­եա­նի...

ՄԵԾ ՅԱ­ՋՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿ­ՈՒԵ­ՑԱՒ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ՇՐՋԱ­ՆԻ ԱՌԱՋ­ՆՈՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԻ ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ MUSICAL ARMENIA ՁԵՌ­ՆԱՐ­ԿԸ

  Ուր­բաթ, Ապ­րիլ 19-ին, Նիւ Եոր­քի Քար­նը­կի հա­մա­լի­րի ``Weill Recital`` սրա­հին մէջ,  կա­տար­ուե­ցաւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Առաջ­նոր­դա­րա­նի կազ­մա­կեր­պած երաժշ­տա­կան ձեռ­նար­կը, ծա­նօթ ``Musical Armenia`` անու­նով: Այս տար­ուան երի­տա­սարդ աստ­ղերն էին ջու­թա­կա­հար...

100-ՐԴ ՄՈ­ՄԷՆ ԱՌԱՋ ԵՒ ՎԵՐՋ

  ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ   Շա­տոնց վերջ գտած են, առ ի յի­շա­տակ 1915-ի Ապ­րիլ 24ի կամ Մեծ Եղեռ­նի կամ աւե­լի ճիշդ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յա­տուկ, հա­յու­թեան կա­տա­րած աշ­խար­հա­տա­րած ցոյ­ցե­րը, ոգե­կո­չում­նե­րը, ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն­նե­րը, յի­շա­տա­կի...

ԻՆՉ­ՊԻ­ՍԻ՞ ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐ­ԴԱ­ԿԱՆ ԵՆՔ ՈՒ­ԶՈՒՄ ՈՒ­ՆԵ­ՆԱԼ

 Դաշ­նակ­ցա­կան ըն­տա­նի­քում ամե­նա­շատ քննար­կուող նիւ­թե­րից մէ­կը մեր երի­տա­սար­դա­կան եւ ու­սա­նո­ղա­կան միու­թիւն­նե­րի վի­ճակն է: Յա­ճախ լսում ենք քննա­դա­տա­կան խօս­քեր, ան­բա­ւա­րար­ուա­ծու­թիւն նրանց գոր­ծու­նէ­ու­թիւ­նից, այդ կա­ռոյց­նե­րի թուա­քա­նա­կից, կու­սակ­ցու­թեան մէջ նրանց իրա­կան դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նից եւ...
Social profiles