ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՈԳԵ­ԿՈ­ՉՈՒՄ` ՈՒ­ԱՇԻՆԿ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ

  ՈՒ­ԱՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Ապ­րիլ 24-ին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Տան մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 98-ամ­եա­կի յա­տուկ ոգե­կոչ­ման արա­րո­ղու­թիւն: Քոնկ­րէ­սա­կան Տէյ­վիտ Սի­սի­լի­նի (Դե­մոկ­րա­տա­կան - Ռոտ Այ­լընտ) մէկ առա­ջար­կին վրայ, կա­տար­ուած էր Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Տան նա­խա­գահ...

ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ԵՒ ՓՐՈ­ՎԻ­ՏԵՆ­ՍԻ ՄԷՋ…ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ 98-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՈԳԵ­ԿՈ­ՉՈՒՄ

[caption id="attachment_13701" align="aligncenter" width="300"] Լուսանկարներ` Ժիրայր Յովսէփեանի[/caption] Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ոգե­կոչ­ման Մե­ծա­գոյն Պոս­թը­նի յանձնախումբին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Չո­րեք­շաբ­թի, Ապ­րիլ 24-ին, Ուա­թըր­թաու­նի Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Կեդ­րո­նի մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­տուկ յայ­տա­գիր: Առա­ջին հեր­թին...

ԱԿ­ՆԱՐԿ.- ԵՂԵՌ­ՆԻ 98-ԱՄ­ԵԱ­ԿԸ` “ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՄԻ­ԱՍ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ“ ՏԱ­ՐԻ

  ԴՈԿՏ. ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Աւար­տե­ցան Եղեռ­նի 98 ամ­եա­կի ոգե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րը-հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն­ներ, ցոյ­ցեր, քայ­լար­շաւ­ներ, դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ, հա­մերգ­ներ, մշա­կու­թա­յին ելոյթ­ներ…: Ձեռ­նարկ­նե­րը շա­րու­նա­կե­ցին շեշ­տել հա­յուն արթ­նու­թիւնը իր ազ­գա­յին պա­հան­ջա­տի­րու­թեան նկատ­մամբ: 98 ամ­եա­կի այս բո­լոր...

ԱՅՍ ԿԻ­ՐԱ­ԿԻ.- ԵՐԵ­ՒԱ­ՆԻ ԱՒԱ­ԳԱՆԻԻ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

    ``Փո­փո­խու­թիւն­ներն սկսուե­լու են Երե­ւա­նից եւ տա­րած­ուե­լու ամ­բողջ Հա­յաս­տա­նում: Այս սկզբուն­քով է առաջ­նորդ­ւում Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը, եւ դա է պատ­ճա­ռը, որ մեր կար­գա­խօսն է` ``Երե­ւան` փո­խի՛ր Հա­յաս­տա­նը``, կը յայտ­նէ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի...

ՊԱՏ­ՄԱ­ԿԱՆ ՊԱ­ՏԱՍ­ԽԱ­ՆԱ­ՏՈՒՈՒ­ԹԵԱՄԲ

 Յ. ԳԱԼԱՅՏՃԵԱՆ Աւե­լի քան եր­կու տաս­նամ­եակ, Հա­յաս­տա­նի ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան վար­չա­մե­քե­նան կը շա­րու­նա­կէ ար­գե­լա­փակ­ուած մնալ­ քա­ղա­քա­կան ճա­հի­ճին մէջ: Այս տի­րող կա­ցու­թեան գլխա­ւո­րա­գոյն պատ­ճա­ռը այն ահա­ւոր աւերն է, որ գործ­ուե­ցաւ Սո­վե­տա­կան Միու­թեան...

ՉՄՈՌ­ՆԱՆՔ ՄԵՐ ԴԱ­ՏԻՆ ՆԵՐ­ՔԻՆ ՆԱ­ԽԱԴՐ­ԵԱԼ­ՆԵ­ՐԸ

  Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Մեր Դա­տին եւ ան­սա­կար­կե­լի իրա­ւունք­նե­րուն հե­տապնդ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը չա­փե­լու հա­մար, իւ­րա­քան­չիւր տար­ուան Ապ­րիլ 24ը կը նշէ բնա­կան հանգր­ուան մը, երբ մենք մե­զի հարց կու տանք, թէ նա­խորդ հանգր­ուա­նէն...

“ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ԺԽՏՈՒ­ՄԸ ՆՈՅՆ ՅԱՆ­ՑԱ­ԳՈՐ­ԾՈՒ­ԹԵԱՆ ՈՒՂ­ՂԱ­ԿԻ ՇԱ­ՐՈՒ­ՆԱ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆՆ Է“, ԸՍԱՒ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՍԱՐԳՍ­ԵԱՆ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Ապ­րիլ 24-ին, Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ այ­ցե­լե­ցին բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ` Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ եւ հո­գե­ւո­րա­կան­ներ` Ամե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի առաջ­նոր­դու­թեամբ: Անոնք ծաղ­կեպ­սակ զե­տե­ղե­ցին Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի ան­շէջ կրա­կին մօտ եւ յար­գան­քի...

ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՈԳԵ­ԿՈ­ՉՈՒ­ՄԸ… ԹՈՒՐՔ­ԻՈՅ ՄԷՋ

 ՊՈ­ԼԻՍ.- Հետզ­հե­տէ աւե­լի աղ­մուկ կը ստեղ­ծէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րե­լի­ցը Թուրք­իոյ մէջ: Այս­պէս բազ­մա­թիւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ կը մաս­նակ­ցին այս հա­ւաք­նե­րուն: Չո­րեք­շաբ­թի, Ապ­րիլ 24-ին ոգե­կո­չում­ներ կա­տար­ուե­ցան Պոլ­սոյ, Տիգ­րա­նա­կեր­տի, Տեր­սի­մի, Ան­գա­րա­յի, Ատա­նա­յի եւ Իզ­մի­րի...

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 98-ԱՄԵԱԿԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄՆԵՐ

  Սփիւռ­քի մէջ ամե­նու­րէք, մեծ խան­դով նշուե­ցան Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ոգե­կո­չում­նե­րը: Ախալ­քա­լա­քի մէջ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տեղ­ւոյն Հայ­կա­կան երի­տա­սար­դա­կան Կեդ­րո­նին, Ապ­րիլ 23-ին  տե­ղի ու­նե­ցաւ աւան­դու­թեան վե­րած­ուած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րուն նուիր­ուած ջա­հեր­թը: Քա­ղա­քին երի­տա­սար­դու­թիւնը...
Social profiles