ԶՈՒԱՐԹ ՏԳԻ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆ

 ՎԱՐ­ԴԱՆ ՄԱՏ­ԹԷ­ՈՍ­ԵԱՆ Անց­եալ Ապ­րիլ 27-ին, Սփիւռ­քի նուիր­ուած գի­տա­ժո­ղով մը տե­ղի ու­նե­ցած է Հա­րա­ւա­յին Գա­լի­ֆորն­իոյ հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ` Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Կեդր. Կո­մի­տէ­ին, եւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ հա­մալ­սա­րա­նի Հա­յա­գի­տա­կան Հիմ­նար­կին, Հայ Մշա­կու­թա­յին...

ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ “ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ` ԱԶԳԵՐՈՒ ՀԱՇՏԵՑՄԱՆ ԿԱՄՈՒՐՋ“ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

  Պրիւքսէլ.- Մայիս 29, 2013-ին, Եւրոմիութեան խորհրդարանէն ներս իրականացաւ ``Հայոց Ցեղասպանութիւն` ազգերու հաշտեցման կամուրջ`` խորհրդաժողովը, համակազմակերպութեամբ Եւրոխորհրդարանի Հայաստանի հետ բարեկամութեան խումբի ու Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի գրասենեակին: Ձեռնարկին հովանաւորութիւնն ստանձնած էին Եւրոխորհրդարանի...

ՊԻՏԻ ԿԱՌՉԻՆՔ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏՈՎ ԿԵՐՏՈՒԱԾ ՈՒ ԱՐՑԱԽՈՎ ԱՄՐԱԳՐՈՒԱԾ ՄԵՐ ԱՐԺԷՔՆԵՈՒՆ, ԿՏԱԿՆԵՐՈՒՆ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Մայիս 2013           Մայիս 28ի իւրաքանչիւր տօնակատարութիւն մեր սիրտերն ու հոգիները կը լեցնէ հպարտութեան զգացումով: Իւրաքանչիւր Մայիս 28 մեզի կը յիշեցնէ այն պայմաններն ու օրհասական օրերը, որոնց մէջ...

ԶԻՆԱՆՇԱՆԻՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆԸ

  Յու­լիս 1920ին, կա­ռա­վա­րու­թիւնը հաս­տա­տեց ակա­դե­մի­կոս Ալեք­սանտր Թա­ման­եա­նի կազ­մած եւ նկա­րիչ Կո­ճոյ­եա­նի գծած Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան զի­նան­շա­նի նա­խա­գի­ծը: Սի­մոն Վրաց­եան ``Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն`` գիր­քին մէջ, ման­րա­մաս­նու­թեամբ կը նկա­րագ­րէ այս զի­նան­շա­նին պատ­րաս­տու­թիւնը: Ար­դա­րեւ,...

ԶՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆ ՀԱ­ՅՈՑ

  ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆ   Ինչ­պէս աշ­խար­հի ժո­ղո­վուրդ­նե­րէն շա­տե­րը, նա­եւ մեր ժո­ղո­վուր­դը, առն­ուազն տասն­հինգ դա­րե­րէ ի վեր, ու­նե­ցած է բարձ­րա­գոյն եր­կու հե­ղի­նա­կու­թիւն, քա­ղա­քա­կան եւ կրօ­նա­կան, որոնց մտա­ծո­ղու­թեանց ներ­դաշ­նա­կու­թեան եւ ապ­րում­նե­րուն ընդ­հան­րա­կա­նու­թեան...

ԿԱ­ՐՕՏ ԴՐՕ­ՇԻ

  Մ. ԻՇ­ԽԱՆ   Ման­կու­թեան տա­րի­նե­րուս հո­գիս ալե­կո­ծող կա­րօտ մըն էր տես­նել հայ դրօ­շին ծա­ծա­նի­լը կա­պոյտ երկ­նա­կա­մա­րին տակ,  արե­գա­կի ճա­ճանչ­նե­րով ողող­ուած, իբ­րեւ թե­ւա­բաց երազ մը դիւ­թա­կան: Քա­նի՜-քա­նի՜ ան­գամ կե­ցած եմ...

ՏՕՆԵՐՈՒՆ ՏՕՆԸ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Այդ օր, Մա­յիս 28, 1918-ին հա­յու­թեան առ­ջեւ ստեղծուած էր ծանրակշիռ կացութիւն: Լուրջ էր հարցը: Այնքան մը լուրջ եւ ծանրակշիռ, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆը կրնար բոլորովին ջնջուիլ քարտէսէն: Պարզումեկին, ``լի­նել չլի­նե­լու`` կամ...

ՄԻ՛ ԴՊԻՔ, ԴՐՕՇԱԿԻՆ ՄԻ՛ ԴՊԻՔ

  Ե. ՔԱՄԱՌ Տիթրոյթ, Միշիկըն 1968, ``Հայրենիք``   ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ արիւնի ու մահուան մկրտութիւն մը եղաւ ապագայ այս մեծ հանրապետութեան համար: Մտքի եւ հոգիի յաւիտենականութեան, ստեղծագործող աշխատանքի, խաղաղութեան ու...

ՈՒՂԵՐՁ ՄԱՅԻՍ 28-Ի

 ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ   Չարութեան եւ ժխտումի զօրութիւնները փորձեցին պարտադրել մեզի, Որ հետզհետէ տժգունած յիշատակի մը վերածէինք քեզ: Թանձրածալ սեւ վարագոյր մը իջեցուցին Վեհասքանչ տեսիլքիդ վրայ. Խժալուր աղաղակներով խափանեցին Լուսադաշնակ համանուագը...
Social profiles