Կիզակէտ

ԶՈՒԱՐԹ ՏԳԻ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆ

 ՎԱՐ­ԴԱՆ ՄԱՏ­ԹԷ­ՈՍ­ԵԱՆ Անց­եալ Ապ­րիլ 27-ին, Սփիւռ­քի նուիր­ուած գի­տա­ժո­ղով մը տե­ղի ու­նե­ցած է Հա­րա­ւա­յին Գա­լի­ֆորն­իոյ հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ` Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Կեդր. Կո­մի­տէ­ին, եւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ հա­մալ­սա­րա­նի Հա­յա­գի­տա­կան Հիմ­նար­կին, Հայ Մշա­կու­թա­յին Հիմ­նար­կու­թեան եւ “Ար­մինի­ըն Ռի­վիւ“ հա­յա­գի­տա­կան […]

Top Story

ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ “ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ` ԱԶԳԵՐՈՒ ՀԱՇՏԵՑՄԱՆ ԿԱՄՈՒՐՋ“ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

  Պրիւքսէլ.- Մայիս 29, 2013-ին, Եւրոմիութեան խորհրդարանէն ներս իրականացաւ “Հայոց Ցեղասպանութիւն` ազգերու հաշտեցման կամուրջ“ խորհրդաժողովը, համակազմակերպութեամբ Եւրոխորհրդարանի Հայաստանի հետ բարեկամութեան խումբի ու Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի գրասենեակին: Ձեռնարկին հովանաւորութիւնն ստանձնած էին Եւրոխորհրդարանի Հայաստանի հետ բարեկամութեան խումբի նախագահ` […]

Top Story

ՄԱՅԻՍ 28, 1918.- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԱՆ 95ԱՄԵԱԿԸ ԵՒ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ

  ՀԱՄՕ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ Գերմանիա 2013   “Մեր երկրի արի այրերից կազմեցի ես մեծ մի բանակ եւ մեր սեւ դրօշի վրայ գրեցի Հայրենիք կամ Մահ, եւ մեր երկրի արի այրերից կազմուած այդ մեծ բանակը տուաւ աշխարհին […]

Յօդուածներ

ՊԻՏԻ ԿԱՌՉԻՆՔ ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏՈՎ ԿԵՐՏՈՒԱԾ ՈՒ ԱՐՑԱԽՈՎ ԱՄՐԱԳՐՈՒԱԾ ՄԵՐ ԱՐԺԷՔՆԵՈՒՆ, ԿՏԱԿՆԵՐՈՒՆ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Մայիս 2013           Մայիս 28ի իւրաքանչիւր տօնակատարութիւն մեր սիրտերն ու հոգիները կը լեցնէ հպարտութեան զգացումով: Իւրաքանչիւր Մայիս 28 մեզի կը յիշեցնէ այն պայմաններն ու օրհասական օրերը, որոնց մէջ կերտուեցաւ անկախ Հայաստանը: Ամէն Մայիս […]

Լրահոս

ԶԻՆԱՆՇԱՆԻՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆԸ

  Յու­լիս 1920ին, կա­ռա­վա­րու­թիւնը հաս­տա­տեց ակա­դե­մի­կոս Ալեք­սանտր Թա­ման­եա­նի կազ­մած եւ նկա­րիչ Կո­ճոյ­եա­նի գծած Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան զի­նան­շա­նի նա­խա­գի­ծը: Սի­մոն Վրաց­եան “Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն“ գիր­քին մէջ, ման­րա­մաս­նու­թեամբ կը նկա­րագ­րէ այս զի­նան­շա­նին պատ­րաս­տու­թիւնը: Ար­դա­րեւ, զի­նան­շա­նի կեդ­րո­նին վրայ տեղ գրա­ւած […]

Յօդուածներ

ԶՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆ ՀԱ­ՅՈՑ

  ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆ   Ինչ­պէս աշ­խար­հի ժո­ղո­վուրդ­նե­րէն շա­տե­րը, նա­եւ մեր ժո­ղո­վուր­դը, առն­ուազն տասն­հինգ դա­րե­րէ ի վեր, ու­նե­ցած է բարձ­րա­գոյն եր­կու հե­ղի­նա­կու­թիւն, քա­ղա­քա­կան եւ կրօ­նա­կան, որոնց մտա­ծո­ղու­թեանց ներ­դաշ­նա­կու­թեան եւ ապ­րում­նե­րուն ընդ­հան­րա­կա­նու­թեան մէջ նուի­րա­գործ­ուած են ժո­ղովր­դա­յին բո­լոր […]

Յօդուածներ

ԿԱ­ՐՕՏ ԴՐՕ­ՇԻ

  Մ. ԻՇ­ԽԱՆ   Ման­կու­թեան տա­րի­նե­րուս հո­գիս ալե­կո­ծող կա­րօտ մըն էր տես­նել հայ դրօ­շին ծա­ծա­նի­լը կա­պոյտ երկ­նա­կա­մա­րին տակ,  արե­գա­կի ճա­ճանչ­նե­րով ողող­ուած, իբ­րեւ թե­ւա­բաց երազ մը դիւ­թա­կան: Քա­նի՜-քա­նի՜ ան­գամ կե­ցած եմ օտար դրօ­շակ­նե­րու առ­ջեւ` տրտում, գլխա­հակ, […]

Խմբագրական

ՏՕՆԵՐՈՒՆ ՏՕՆԸ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Այդ օր, Մա­յիս 28, 1918-ին հա­յու­թեան առ­ջեւ ստեղծուած էր ծանրակշիռ կացութիւն: Լուրջ էր հարցը: Այնքան մը լուրջ եւ ծանրակշիռ, որ ՀԱՅԱՍՏԱՆը կրնար բոլորովին ջնջուիլ քարտէսէն: Պարզումեկին, “լի­նել չլի­նե­լու“ կամ “մահ կամ ազա­տու­թեան“ …գո­յութեան մարտը` […]

Կիզակէտ

ՄԻ՛ ԴՊԻՔ, ԴՐՕՇԱԿԻՆ ՄԻ՛ ԴՊԻՔ

  Ե. ՔԱՄԱՌ Տիթրոյթ, Միշիկըն 1968, “Հայրենիք“   ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ արիւնի ու մահուան մկրտութիւն մը եղաւ ապագայ այս մեծ հանրապետութեան համար: Մտքի եւ հոգիի յաւիտենականութեան, ստեղծագործող աշխատանքի, խաղաղութեան ու ազատութեան կարգախօսով: Անձնուրացութեան եւ խիզախումի […]

Յօդուածներ

ՈՒՂԵՐՁ ՄԱՅԻՍ 28-Ի

 ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ   Չարութեան եւ ժխտումի զօրութիւնները փորձեցին պարտադրել մեզի, Որ հետզհետէ տժգունած յիշատակի մը վերածէինք քեզ: Թանձրածալ սեւ վարագոյր մը իջեցուցին Վեհասքանչ տեսիլքիդ վրայ. Խժալուր աղաղակներով խափանեցին Լուսադաշնակ համանուագը հերոսաշունչ քայլերգիդ, Որ կը կոչուի […]