Լրահոս

ՖՐԵԶ­ՆՕ ՃԱՆՉ­ՑԱՒ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ԱՆ­ԿԱ­ԽՈՒ­ԹԻՒՆԸ

 Երեք­շաբ­թի Ապ­րիլ 23-ին, Ֆրեզ­նօ Քաուն­թին դար­ձաւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Գա­լի­ֆորն­իա նա­հան­գի առա­ջին շրջա­նը, որ պաշ­տօ­նա­պէս  ճանչ­ցաւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թիւնը: Ար­դա­րեւ, կա­ռա­վա­րիչ­նե­րու խոր­հուր­դը ըն­դու­նեց բա­նա­ձեւ մը, որ պաշ­տօ­նա­պէս կը ճանչ­նայ Ար­ցա­խի հան­րա­պե­տու­թիւնը, “պատ­մա­կա­նօ­րէն եւ ազ­գա­յին դի­մա­գի­ծով հայ­կա­կան […]

Լրահոս

ՅԱՐ­ԳԱՆՔ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ԶՈ­ՀԵ­ՐՈՒՆ…ԱՐ­ԺԱՆ­ԹԻ­ՆԻ ԿԱ­ՆԱՉ ԴԱՇ­ՏԵ­ՐՈՒՆ ՎՐԱՅ

 ՊՈՒԷ­ՆՈՍ ԱՅ­ՐԷՍ.- Ար­ժան­թի­նի ոտ­նագն­դա­կի ախոյ­եա­նու­թեան մրցում­նե­րուն ըն­թաց­քին, նշուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րուն յի­շա­տա­կը: Ար­դա­րեւ, մայ­րա­քա­ղա­քի ամե­նէն աւե­լի ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւն վա­յե­լող Պո­քա Ճունի­որ­զի հա­մա­կիր­նե­րէն քա­նի մը երկր­պա­գու­ներ,  ախոյ­եա­նու­թեան գծով Պելկ­րա­նո­յի դէմ կա­տա­րե­լիք մրցու­մէն առաջ, պաս­տառ մը բարձ­րա­ցու­ցին, նուիր­ուած` […]

No Picture
Յօդուածներ

ՄԵՐ ԱՐ­ԺԷ­ՔԱ­ՒՈՐ ԱՐԻՒՆԸ. . .

    ՄԱՐԻ ՌՈԶ ԱԲՈՒՍԷՖԵԱՆ                   “Ար­եան այն կա­թի­լը, որ պահ­պա­նել է                                    հայ ժո­ղո­վուր­դը` ար­ժէ­քա­ւոր արիւն է:                                              Նրա­նից կը ծնուի հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վուրդ“ Անա­թոլ Ֆրանս   Այս գնա­հա­տա­կա­նը օտար մտա­ծող է տուել […]

No Picture
Յօդուածներ

ԻՇ­ԽԱ­ՆԱ­ՓՈ­ԽՈՒ­ԹԵԱՆ ՍՊԱ­ՍԵ­ԼԻՍ

ԼԻ­ԼԻԹ ԳԱԼՍՏ­ԵԱՆ   Անց­նող շա­բաթ­ուայ քա­ղա­քա­կան ու հան­րա­յին խճան­կա­րը բա­ւա­կան բազ­մա­զան էր, բայց, մի­եւ­նոյն է, հիմ­նա­կան զար­գա­ցում­ներն ու մտա­ծում­նե­րը Ապ­րի­լի 9ի դէպ­քե­րին էին առնչ­ւում եւ, ան­շուշտ, դի­տարկ­ւում Երե­ւա­նի աւա­գա­նու ընտ­րու­թիւն­նե­րի հա­մա­տեքս­տում: Ու, թէ­եւ Ապ­րի­լի 9-ին, […]

Յօդուածներ

ԶԱ­ՐԵՀ Ա.-Ի ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

 Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք Զա­րեհ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի Վախ­ճան­ման 50-րդ Տա­րե­լի­ցին նուիր­ուած յի­շա­տա­կի երե­կո­յին, Ալեք­քօ Պե­զիք­եա­նի ար­տա­սան­ուած խօս­քը.-   57 տա­րի­ներ առաջ, Սեպ­տեմ­բեր 2-ին, պա­տա­նի տա­րի­քիս ժո­ղո­վուր­դի հա­զա­րա­ւոր զա­ւակ­նե­րուն շար­քին, ներ­կայ եղայ Զա­րեհ Ա. Վե­հա­փա­ռի գա­հա­կա­լու­թեան եւ […]

Յօդուածներ

ՄԵ­ՆԱ­ՒՈՐ ԿԻ­ՍԱՆԴՐԻՆ

   ՄԱ­ԹԻԿ ԷՊ­ԼԻ­ՂԱ­ԹԵԱՆ   Ուր­բաթ, Ապ­րիլ 12, 2013-ին, Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Սուրբ Աթո­ռի վե­հա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ, հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ Արամ Ա. կա­թո­ղի­կո­սին,  շուրջ եր­կու ժամ տե­ւո­ղու­թեամբ ներ­կա­նե­րը ան­մահ պա­հեր ապ­րե­ցան եր­կու եղ­բայ­րա­ցած կա­թո­ղի­կոս­նե­րու յի­շա­տա­կի ոգե­կո­չու­մին, ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին […]

No Picture
Յօդուածներ

ԻՇ­ԽԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՕՐԷՆ­ՔԸ …ԵՒ ԺՈ­ՂՈ­ՎՈՒՐ­ԴԻՆ ԻՐԱ­ՒՈՒՆ­ՔԸ

ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷՐ­ԵԱՆ   Ակն­յայտ է, որ Հա­յաս­տա­նի այս­պէս կոչ­ուած “թէժ օրա­կարգ“ին կի­զա­կէ­տը ըլ­լա­լու իր ու­ժա­կա­նու­թիւնը զգա­լա­պէս կորսն­ցուց ժո­ղովր­դա­յին բո­ղո­քի յաղ­թա­կան շար­ժու­մը, որ Փետր­ուար 18-ի նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թեան օրը հա­սած էր, քուէի ու­ժով, իր յաղ­թար­շա­ւի գա­գաթ­նա­կէ­տին: Նա­եւ […]

Top Story

”ԱՌԱՒՕՏ”-Ի ԽԱՒԱՐԱՄՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

  Բո­լո­րին ծա­նօթ է, որ Ապ­րիլ 2-ին անարգ գնդա­կով սպանն­ուե­ցաւ Երե­ւա­նի մօ­տա­կայ­քը գտնուող Պռոշ­եան գիւ­ղինգիւ­ղա­պետ Հրաչ Մու­րատ­եա­նը: Մի­եւ­նոյն օրը, Երե­ւան լոյս տես­նող“Առա­ւօտ“ թեր­թին մէջ լոյս տե­սաւ “Հ.Յ.Դ.-ում Եր­կու Մա­սի՞ Են Բա­ժան­ուել“խո­րագ­րով անս­տո­րա­գիր յօդ­ուած մը (գէթ հա­մա­ցան­ցին վրայ յօդ­ուա­ծագ­րի ստո­րագ­րու­թիւն չկար): Ըստ անա­նունյօդ­ուա­ծագ­րին, Պռոշ­եա­նի մէջ ծրա­գիր կայ Յու­լիս 27, 1983-ին Լիզ­պո­նի թրքա­կան դես­պա­նա­տու­նը “պայ­թեց­րած“ հայերի­տա­սարդ­նե­րուն յի­շա­տա­կի յու­շար­ձան կա­ռու­ցել: Ըստ նոյն աղ­բիւ­րին, գիւ­ղա­պետ Հրաչ Մու­րատ­եան չէ ու­զածպա­տաս­խա­նել յօդ­ուա­ծագ­րին կող­մէ այս մա­սին կա­տա­րած հար­ցապն­դում­նե­րուն: Եւ ու­րեմն… կը հե­տե­ւի թի­փիքնէօ-պոլ­շե­ւիկ­եան ու նեն­գա­միտ հէք­ի­ա­թա­սա­ցու­թիւն մը մէկ կող­մէ Լիզ­պո­նի դէպ­քին ու միւս կող­մէ, ամ­բող­ջու­թեամբան­կապ ձե­ւով` Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան “եր­կու­քի“ բաժն­ուած ըլ­լա­լուն մա­սին (“Ասում են` Հ.Յ.Դ.-ն կրկին եր­կու մա­սի էբա­ժան­ուել“… Այ­սինքն, պարզ հա­յե­րէ­նով, աս­կէ առաջ ալ յա­ճախ “եր­կու­քի“ բաժն­ուած էին, հի­մա` “կրկին“):   ԻՆ­ՉՈ՞Ւ ՆԷՕ-ՊՈԼ­ՇԵ­ՒԻԿ­ԵԱՆ ԵՒ ԻՆ­ՉՈ՞Ւ ՆԵՆ­ԳԱ­ՄԻՏ   “Առա­ւօտ“ի յօդ­ուա­ծը կը սկսի հե­տեւ­եալ տո­ղե­րով. “Մեր տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով` Կո­տայ­քի մար­զի Պռոշ­եան հա­մայն­քումկա­ռուց­ւում է 1983 թուա­կա­նի Յու­լի­սի 27-ին Պոր­տու­գալ­իա­յի մայ­րա­քա­ղաք Լի­սա­բո­նում Թուրք­իա­յի դես­պա­նա­տու­նը պայ­թեց­րած հայ երի­տա­սարդ­նե­րի յի­շա­տա­կի յու­շար­ձան: “Որ­քան էլ մենք կամ մեր քա­ղա­քա­կան կեան­քի առան­ձին մի­ա­ւոր­ներ Լի­սա­բո­նի` Լիզ­պո­նի գոր­ծո­ղու­թիւնը որա­կեն վրէժ,ընդվ­զում կամ նման մի բան, մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դակ­նե­րում Լի­սա­բո­նի գոր­ծո­ղութ­ւի­նը որակ­ւում է ահա­բեկ­չու­թիւն:Իսկ մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դակ­նե­րում մենք աղմ­կում ենք, որ 20-ամ­եայ փաս­տա­ցի ան­կախ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղիՀան­րա­պե­տու­թիւնը ճա­նա­չել է պէտք“: Սկսինք ծայ­րէն: Լիզ­պո­նի դէպ­քը ոչ “վրէժ“, ոչ “ընդվ­զում“ եւ ոչ ալ “նման մի բան“ էր: Լիզ­պո­նի դէպ­քը, ինչ­պէս անոր նա­խոր­դածտա­րի­նե­րուն թրքա­կան քա­ղա­քա­կան ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն­նե­րուն դէմ տե­ղի ու­նե­ցած արարք­նե­րը, ու­րի՛շ բան էին: Իսկ ի՞նչ էր այդ “ու­րիշ“ բա­նը: Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յիս­նամ­եա­կին Երե­ւա­նէն լսուած “Մեր հո­ղե՜­րը, մեր հո­ղե՜­րը“ ճի­չը, որ ու­րիշ բան չէր եթէ ոչհա­մայն հա­յու­թեան կող­մէ ար­դա­րու­թեան վե­րա­հաս­տատ­ման պա­հանջ, հան­դի­պե­ցաւ միայն խուլ ականջ­նե­րու, թէ՛Արեւ­մուտ­քի եւ թէ Արե­ւել­քի մէջ: 60-ամ­եա­կը նոր առիթ մը հան­դի­սա­ցաւ հա­յու­թեան հա­մար, յատ­կա­պէս Սփիւռ­քի մէջ,որ­պէս­զի ան­գամ մը եւս իր պա­հանջ­նե­րը լսե­լի դարձ­նէ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան եւ ան­գամ մը եւս ար­դա­րու­թիւնպա­հան­ջէ: Ոչ ոք լսեց: Եղեռ­նի 60-ամ­եա­կին, Լի­բա­նա­նի մայ­րա­քա­ղաք Պէյ­րու­թի մէջ, հա­յու­թիւնը, առաջ­նոր­դու­թեամբհայ­կա­կան երեք կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րուն, մօ­տա­ւո­րա­պէս 100,000 հոգի­ով խա­ղաղ ցոյց կա­տա­րեց եւ իր պա­հանջ­նե­րըբա­նա­ձե­ւող յու­շա­գիր­ներ յանձ­նեց օտար դես­պա­նա­տու­նե­րուն: Մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լին կող­մէ ոչ մէկ ար­ձա­գանգ եղաւ,բա­ցի Ֆրան­սա­կան մամ­լոյ գոր­ծա­կա­լու­թեան (AFP) կող­մէ 3 (ճիշդ կար­դա­ցիք, երեք) տող­նոց ան­կապ լրա­տուու­թե­նէ մը: Սա­կայն ինչ­պէ՞ս պա­տա­հե­ցաւ, որ “յան­կարծ“, օր մը, Ֆրան­սա­յի նա­խա­գահ Ֆրանս­ուա Մի­թե­րան Հայ­կա­կանՑե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն կա­տա­րեց, ինչ­պէ՞ս պա­տա­հե­ցաւ, որ Մ. Նա­հանգ­նե­րունա­խա­գահ Ռա­նըլտ Ռե­կըն նման յայ­տա­րա­րու­թիւն կա­տա­րեց 1981-ին: Ինչ­պէ՞ս պա­տա­հե­ցաւ, որ Եւ­րո­պա­կանխորհր­դա­րա­նը Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը ճանչ­ցող բա­նա­ձեւ քու­է­ար­կեց Յու­նիս 18, 1987-ին: Ինչ­պէ՞սպա­տա­հե­ցաւ, որ նոյն Մ. Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան լի­ա­գու­մա­րի օրա­կար­գին վրայ դրուե­ցաւՀայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը առա­ջադ­րող բա­նա­ձեւ մը` 1984ի Սեպ­տեմ­բեր 12-ին, նոյ­նը` Ծե­րա­կոյ­տիսե­ղա­նին 1990-ին, եւայլն: Այս բո­լո­րը ար­դիւնք էին այդ “ու­րիշ“ բա­նե­րուն (նե­րառ­եալ Լիզ­պո­նի) եւ ոչ թէ Երե­ւա­նի (1965) կամ Պէյ­րու­թի (1975) 100,000-նոց ցոյ­ցե­րուն, կամ օտար դես­պա­նա­տու­նե­րուն յանձն­ուած յու­շա­գիր­նե­րուն: Դժբախ­տա­բար, պե­տու­թիւն­նե­րըհաշ­ուի կը նստին միայն ու­ժի հետ: Հաւ­նինք կամ ոչ, այս է իրա­կա­նու­թիւնը: Եւ մենք ալ, մեր կար­գին, պէտք է հաշ­ուի առ­նենքա՛յս իրա­կա­նու­թիւնը: “Առա­ւօտ“ կը հաւ­նի՞ այդ “ու­րիշ“ բա­նե­րը, թէ ոչ, հա­մա­մի՞տ է ատոնց, թէ ոչ, մեզ բա­ցար­ձա­կա­պէս չի հե­տաքրք­րեր: Մեզսա­կայն կը հե­տաքրք­րէ մէկ բան.- “Առա­ւօտ“ տեղ­եա՞կ է մեր նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան այդ հանգր­ուա­նէն: Լրջօ­րէն կըկաս­կա­ծինք:   ՄԱՔ­ՍԱ­ՆԵՆ­ԳՈՒ­ԹԻՒՆ   “Առա­ւօտ“ ոչ միայն տեղ­եակ չէ, այլ նա­եւ կը փոր­ձէ հա­յու­թեան շա­հե­րուն հա­կադ­րուող տե­սա­կէտ­նե­րու քա­րոզ­չու­թիւնըկա­տա­րել, երբ կ՛ըսէ, թէ “մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դակ­նե­րում Լի­սա­բո­նի գրծո­ղու­թիւնը որակ­ւում է ահա­բեկ­չու­թիւն“,հայ­կա­կան հան­րա­յին կար­ծի­քին մէջ մաք­սա­նեն­գու­թեան նման սո­ղոս­կեց­նե­լով այն էա­պէս թու­նա­ւոր մտա­ծո­ղու­թիւնը,որ տե­սէք, այս ի՜նչ անըն­դու­նե­լի բա­ներ կը ծրագր­ուին Պռոշ­եա­նի մէջ…: Ըստ “Առա­ւօտ“ի, մինչ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեանհա­մար ահա­բեկ­չու­թիւն է Լիզ­պո­նի դէպ­քը, ան­դին սա­կայն, “Պռոշ­եա­նում ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան մար­տե­րում զոհ­ուածշի­րի­մի կող­քին տե­ղադր­ւում է մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թե­սան հա­մար ոչ ըն­կա­լե­լի յու­շար­ձան“: Իսկ եր­բէ՞ն ի վեր հա­յու­թիւնը պար­տա­ւոր է առաջ­նորդ­ուիլ օտար ար­ժե­չա­փե­րով, օտար ու­ժե­րո՛ւն հա­մար նպաս­տա­ւորար­ժե­չա­փե­րով: Իսկ ի՞նչ կը խոր­հի նշեալ թեր­թին յօդ­ուա­ծա­գի­րը, մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան հա­մար շատ “ըն­կա­լե­լի՞“ էԾի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շար­ձա­նը: Հա­ւա­տաց­նենք իրեն, որ ո՛չ, այդ ալ “ըն­կա­լե­լի“ չէ նոյն այդ շրջա­նակ­նե­րուն հա­մար,որով­հե­տեւ կը խորհր­դան­շէ ան­պա­տիժ եւ ան­հա­տոյց մնա­ցած ցե­ղաս­պա­նու­թիւն մը: Որով­հե­տեւ նոյն այդցե­ղաս­պա­նու­թեան ան­պա­տիժ ու ան­հա­տոյց մնա­ցած ըլ­լա­լուն հա­մար Արեւ­մուտ­քը ե՛ւս ու­նիպա­տաս­խա­նա­տուու­թեան իր բա­ժի­նը, որ­մէ չի կրնար խու­սա­փիլ: Հե­տե­ւա­բար նա­եւ, ֆութ­պո­լա­յինդիւա­նա­գի­տու­թեան օրե­րուն նոյն այդ յու­շար­ձա­նին լոյ­սե­րը մա­րե­լը ու­րիշ բան չէր, եթէ ոչ քա­ղա­քա­կանստրկամ­տու­թիւն: Մտա­ծո­ղու­թիւն մը, որուն հա­րա­զատ թարգ­մա­նը կը հան­դի­սա­նայ “Առա­ւօտ“ իր այս յօդ­ուա­ծով: Շա­րու­նա­կե­լով ու­րեմն (կա­րե­լի է հե­տեւց­նել), “Առա­ւօտ“ի ու իր խա­ւա­րա­միտ պատ­ուի­րա­տու­նե­րուն հա­մար, […]

Top Story

ԱՊ­ՐԻԼ­ԵԱՆ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՊԱՍ­ՏԱՌ­ՆԵՐ

 Սո­վո­րու­թիւն դար­ձած է, Ապ­րիլ 24-ի սե­մին, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը նշող պաս­տառ­նե­րու տե­ղադ­րու­թիւնը` Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ ներս: Ստո­րեւ, եր­կու պաս­տառ­ներ` Մա­սա­չու­սէ­ցի եւ Ֆլո­րի­տա­յի բա­նուկ ճամ­բա­նե­րու վրայ, ուր վա­ռոր­դը կը ստիպ­ուի ակն­թարթ մը կար­դալ եւ յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն […]

Top Story

ՊՈՍ­ԹԸՆ.- ՀՈ­ԳԵ­ՀԱՆԳՍՏ­ԵԱՆ ՊԱՇ­ՏՕՆ Ի ՅԻ­ՇԱ­ՏԱԿ ԸՆԿ. ՀՐԱՉ ՄՈՒ­ՐԱՏ­ԵԱ­ՆԻ

ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ.- Կի­րա­կի, Ապ­րիլ 14-ին, Պոս­թը­նի Հ.Յ.Դ. Սար­դա­րա­պատ Կո­մի­տէի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն կա­տար­ուե­ցաւ Սուրբ Ստե­փա­նոս եկե­ղեց­ւոյ մէջ, ի յի­շա­տակ , Կո­տայ­քի մար­զի Պռոշ­եան գիւ­ղի գիւ­ղա­պետ, Հ.Յ.Դ.-ի ան­դամ ընկ. Հրաչ Մու­րատ­եա­նի, որ դա­ւադ­րա­բար, սպանն­ուե­ցաւ Ապ­րիլ 2-ին: Հո­գե­հանգստ­եան […]