ԻՆՔՆԱԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆԸ ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ ՉԷ

 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ``ԴՐՕՇԱԿ``Ի Ապրիլ 18, 2013   Փետր­ուա­րի 18-ից յե­տոյ, Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւնը, ֆութ­պո­լա­յին լե­զուով ասած, խա­ղում էր ժա­մա­նա­կի վրայ: Նա կար­ծես համ­բե­րա­տա­րօ­րէն սպա­սում է, թէ երբ կը մա­րեն յե­տընտ­րա­կան յու­զում­նե­րը եւ...

ՀԱ­ԿԱ­ՀԱՅ ՅՈՐ­ՁԱՆ­ՔԻՆ ԴԷՄ…

  ՀԱՅՐԵՆԻՔ Նախ­քան Խորհր­դա­յին Միու­թեան փլու­զու­մը, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան գծով կա­տար­ուած հա­կա­քա­րոզ­չա­կան յոր­ձան­քը կը կա­տար­ուէր Ան­գա­րա­յի լծակ­նե­րով: Այ­սօր, աւե­լի քան քսան տարիէ ի վեր, Պա­քուն ալ, իր քսա­կը շատ աւե­լի լայն...

ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ.- ՀԱ­ՒԱՔ` “ԹԱՅՄԶ“ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻ ՇՈՒՐՋ

  Լուսանկարներ` ՌՈՊԵՐԹ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆի   ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Ապ­րիլ 21-ին, ան­գամ մը եւս, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 98-րդ տա­րե­դար­ձը նշուե­ցաւ, քա­ղա­քի սիրտն ու կեդ­րո­նը հան­դի­սա­ցող ``Թայմզ`` հա­րա­պա­րա­կին վրայ: Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Հա­յաս­տա­նի քայ­լերգ­նե­րու...

ԵՐԵՒԱՆ.- ՀԱԶԱՐԱՒՈՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՋԱՀԵՐԹԻՆ

  ԵՐԵՒԱՆ.- Երեքշաբթի» Ապրիլ 23-ին, »Ազատութիւն« հրապարակէն սկսաւ դէպի Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր Հ.Յ.Դ. Հայաստանի երիտասարդական միութեան եւ ``Նիկոլ Աղբալեան`` ուսանողական միութեան նախաձեռնած աւանդական ջահերթը, որուն մասնակիցներուն թիւը այս տարի կրկնապատիկն  էր,...

ՊՈՍԹԸՆ .- ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՆ Է ԿԱՆՉՈՒՄ…ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍԷՔ

  ՆԵՐ­ԿԱՅ ՄԸ   Լուսանկարները` FLASH PHOTO STUDIO ``Հա­յեր մի­ա­ցէ՛ք…Սուր­ի­ա­հայն է կան­չում օգ­նու­թեան հա­սէ՛ք``…Օր­ուայ հան­դի­սու­թեան աւար­տի երգն էր: Նոյ­նիսկ նոյ­նինքն յօ­րի­նող Գու­սան Հայ­կա­զու­նի հա­մար հասկ­նա­լի էր բա­ռե­րու փո­փո­խու­թիւնը, որ հմտօ­րէն...

ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ 98-ԱՄ­ԵԱԿ.- ԿՐԿԻ՜Ն ԱՐ­ՀԱ­ՒԻՐՔ…

Աշ­խար­հաս­փիւռ հայ ժո­ղո­վուր­դի պայ­քա­րի պատ­մու­թեան վեր­ջին հա­րիւ­րամ­եա­կին, ``նա­հա­տա­կու­թիւն`` բա­ռը ու անոր փոր­ձա­ռու­թիւնը բնու­թագ­րե­ցին մեր պատ­մու­թեան էջերն ու տա­րի­նե­րը: Կո­րուստն ու մահ­ուան սար­սա­փը դար­ձան ամէ­նօր­եայ մտա­հո­գու­թիւն, կարգ մը գա­ղութ­նե­րու մէջ բա­րո­յա­կան...

ՄԵՐ ԴԱ­ՏԻՆ ՀԱ­ՄԱՐ ՆԵՐ-ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՅԵ­ՆԱ­ՐԱՆ­ՆԵՐ. ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ ՀՈՂՆ ՈՒ ՄԱՅ­ՐԵ­ՆԻՆ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ   Ան­կախ այն իրո­ղու­թե­նէն, որ ցե­ղաս­պան թուրք պե­տու­թե­նէն մեր ար­դար պա­հանջ­նե­րուն հե­տապնդ­ման հա­մար մեր աշ­խա­տանք­նե­րը կը տա­րած­ուին տար­ուան բո­լոր ամիս­նե­րուն եւ օրե­րուն վրայ, Ան­կախ այն իրո­ղու­թե­նէն, որ յա­ճախ...

ՖՐԵԶ­ՆՕ ՃԱՆՉ­ՑԱՒ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ԱՆ­ԿԱ­ԽՈՒ­ԹԻՒՆԸ

 Երեք­շաբ­թի Ապ­րիլ 23-ին, Ֆրեզ­նօ Քաուն­թին դար­ձաւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Գա­լի­ֆորն­իա նա­հան­գի առա­ջին շրջա­նը, որ պաշ­տօ­նա­պէս  ճանչ­ցաւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թիւնը: Ար­դա­րեւ, կա­ռա­վա­րիչ­նե­րու խոր­հուր­դը ըն­դու­նեց բա­նա­ձեւ մը, որ պաշ­տօ­նա­պէս կը ճանչ­նայ Ար­ցա­խի հան­րա­պե­տու­թիւնը,...

ՅԱՐ­ԳԱՆՔ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ԶՈ­ՀԵ­ՐՈՒՆ…ԱՐ­ԺԱՆ­ԹԻ­ՆԻ ԿԱ­ՆԱՉ ԴԱՇ­ՏԵ­ՐՈՒՆ ՎՐԱՅ

 ՊՈՒԷ­ՆՈՍ ԱՅ­ՐԷՍ.- Ար­ժան­թի­նի ոտ­նագն­դա­կի ախոյ­եա­նու­թեան մրցում­նե­րուն ըն­թաց­քին, նշուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րուն յի­շա­տա­կը: Ար­դա­րեւ, մայ­րա­քա­ղա­քի ամե­նէն աւե­լի ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւն վա­յե­լող Պո­քա Ճունի­որ­զի հա­մա­կիր­նե­րէն քա­նի մը երկր­պա­գու­ներ,  ախոյ­եա­նու­թեան գծով Պելկ­րա­նո­յի դէմ կա­տա­րե­լիք մրցու­մէն...

ՄԵՐ ԱՐ­ԺԷ­ՔԱ­ՒՈՐ ԱՐԻՒՆԸ. . .

    ՄԱՐԻ ՌՈԶ ԱԲՈՒՍԷՖԵԱՆ                   “Ար­եան այն կա­թի­լը, որ պահ­պա­նել է                                    հայ ժո­ղո­վուր­դը` ար­ժէ­քա­ւոր արիւն է:                                              Նրա­նից կը ծնուի հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վուրդ“ Անա­թոլ Ֆրանս   Այս...
Social profiles