ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ Ո՞ՒՐ ԵՆ

 Արամ Ապրիլ 24, 2013 Այսօր ալ Ա.Մ.Ն.-ի նախագահ Օպաման չհամարձակեցաւ պատմական ճշմարտութիւնն ընդունիլ: Դարձեալ Ցեղասպանութիւնը «Մեծ Աղէտ որակեց: Հայերս յուսախաբ ենք (Անձնապէս՝ չեմ), որ Օպաման, ինչպէս ԱՄՆի գրեթէ բոլոր նախագահները,...

ՎԵՐ­ԼՈՒ­ԾԱ­ԿԱՆ ԵՐԿ­ԽՕ­ՍՈՒ­ԹԵԱՆ ՄԸ ԱՌ­ԹԻՒ

Յարութիւն Մըսրլեան Ապրիլ 17, 2013 Ուր­բաթ, Ապ­րիլ 7,  2013-ին, հե­տաքրք­րա­կան գրա­կան երե­կոյ մը տե­ղի ու­նե­ցաւ նուիր­ուած Յա­կոբ Խա­չիկ­եա­նի վեր­ջերս հրա­տա­րա­կած երեք գոր­ծե­րուն: Հե­ղի­նա­կը Մոն­րէ­ա­լէն եկած էր Նիւ Ճըր­զի ներ­կայ գտնուե­լու...

“ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԸ ԿԱ­ՏԱ­ՐԵՑ ԿԱ­ՐԵ­ՒՈՐ ՍԽԱԼ ՄԸ… ՏԻԳ­ՐԱՆ ՍԱՐԳՍ­ԵԱ­ՆԻՆ` ՎԵՐՍ­ՏԻՆ ՎԱՐ­ՉԱ­ՊԵՏ ՆՇԱ­ՆԱ­ԿԵ­ԼՈՎ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ Հ.Յ.Դ. ԲԻՒ­ՐՈ­ՅԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ

 Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, կա­տար­ուած Թեհ­րա­նի ``Ալիք`` օրա­թեր­թին (Ար­մի­նէ Էլ­ի­ազ­եան` կա­տար­ուած հե­ռա­խօ­սով`) կող­մէ, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Հրանդ Մար­գար­եա­նի հետ, վեր­ջին շրջա­նի հա­սա­րա­կա-քա­ղա­քա­կան իրա­վի­ճա­կին, նա­խա­գա­հա­կան եւ Երե­ւա­նի աւա­գանիի ընտ­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին:...

ԻՆՔՆԱԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆԸ ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ ՉԷ

 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ``ԴՐՕՇԱԿ``Ի Ապրիլ 18, 2013   Փետր­ուա­րի 18-ից յե­տոյ, Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւնը, ֆութ­պո­լա­յին լե­զուով ասած, խա­ղում էր ժա­մա­նա­կի վրայ: Նա կար­ծես համ­բե­րա­տա­րօ­րէն սպա­սում է, թէ երբ կը մա­րեն յե­տընտ­րա­կան յու­զում­նե­րը եւ...

ՀԱ­ԿԱ­ՀԱՅ ՅՈՐ­ՁԱՆ­ՔԻՆ ԴԷՄ…

  ՀԱՅՐԵՆԻՔ Նախ­քան Խորհր­դա­յին Միու­թեան փլու­զու­մը, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան գծով կա­տար­ուած հա­կա­քա­րոզ­չա­կան յոր­ձան­քը կը կա­տար­ուէր Ան­գա­րա­յի լծակ­նե­րով: Այ­սօր, աւե­լի քան քսան տարիէ ի վեր, Պա­քուն ալ, իր քսա­կը շատ աւե­լի լայն...

ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ.- ՀԱ­ՒԱՔ` “ԹԱՅՄԶ“ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻ ՇՈՒՐՋ

  Լուսանկարներ` ՌՈՊԵՐԹ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆի   ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Ապ­րիլ 21-ին, ան­գամ մը եւս, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 98-րդ տա­րե­դար­ձը նշուե­ցաւ, քա­ղա­քի սիրտն ու կեդ­րո­նը հան­դի­սա­ցող ``Թայմզ`` հա­րա­պա­րա­կին վրայ: Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Հա­յաս­տա­նի քայ­լերգ­նե­րու...

ԵՐԵՒԱՆ.- ՀԱԶԱՐԱՒՈՐ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՋԱՀԵՐԹԻՆ

  ԵՐԵՒԱՆ.- Երեքշաբթի» Ապրիլ 23-ին, »Ազատութիւն« հրապարակէն սկսաւ դէպի Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր Հ.Յ.Դ. Հայաստանի երիտասարդական միութեան եւ ``Նիկոլ Աղբալեան`` ուսանողական միութեան նախաձեռնած աւանդական ջահերթը, որուն մասնակիցներուն թիւը այս տարի կրկնապատիկն  էր,...

ՊՈՍԹԸՆ .- ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՆ Է ԿԱՆՉՈՒՄ…ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍԷՔ

  ՆԵՐ­ԿԱՅ ՄԸ   Լուսանկարները` FLASH PHOTO STUDIO ``Հա­յեր մի­ա­ցէ՛ք…Սուր­ի­ա­հայն է կան­չում օգ­նու­թեան հա­սէ՛ք``…Օր­ուայ հան­դի­սու­թեան աւար­տի երգն էր: Նոյ­նիսկ նոյ­նինքն յօ­րի­նող Գու­սան Հայ­կա­զու­նի հա­մար հասկ­նա­լի էր բա­ռե­րու փո­փո­խու­թիւնը, որ հմտօ­րէն...

ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ 98-ԱՄ­ԵԱԿ.- ԿՐԿԻ՜Ն ԱՐ­ՀԱ­ՒԻՐՔ…

Աշ­խար­հաս­փիւռ հայ ժո­ղո­վուր­դի պայ­քա­րի պատ­մու­թեան վեր­ջին հա­րիւ­րամ­եա­կին, ``նա­հա­տա­կու­թիւն`` բա­ռը ու անոր փոր­ձա­ռու­թիւնը բնու­թագ­րե­ցին մեր պատ­մու­թեան էջերն ու տա­րի­նե­րը: Կո­րուստն ու մահ­ուան սար­սա­փը դար­ձան ամէ­նօր­եայ մտա­հո­գու­թիւն, կարգ մը գա­ղութ­նե­րու մէջ բա­րո­յա­կան...

ՄԵՐ ԴԱ­ՏԻՆ ՀԱ­ՄԱՐ ՆԵՐ-ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՅԵ­ՆԱ­ՐԱՆ­ՆԵՐ. ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ ՀՈՂՆ ՈՒ ՄԱՅ­ՐԵ­ՆԻՆ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ   Ան­կախ այն իրո­ղու­թե­նէն, որ ցե­ղաս­պան թուրք պե­տու­թե­նէն մեր ար­դար պա­հանջ­նե­րուն հե­տապնդ­ման հա­մար մեր աշ­խա­տանք­նե­րը կը տա­րած­ուին տար­ուան բո­լոր ամիս­նե­րուն եւ օրե­րուն վրայ, Ան­կախ այն իրո­ղու­թե­նէն, որ յա­ճախ...
Social profiles