Հ.Յ.Դ. 123-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՆՇՈՒՄ ՓՐՈ­ՎԻ­ՏԵՆ­ՍԻ ՄԷՋ

  Փետր­ուար 23-ին, Փրո­վի­տեն­սի Սուրբ Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ ``Արամ­եան`` սրա­հէն ներս, նշուե­ցաւ Հ.Յ.Դ. 123-ամ­եա­կը: Տե­ղի ու­նե­ցաւ դրօ­շա­կի արա­րո­ղու­թիւն, ապա հան­դի­սա­վար Մարկ­րէթ Ստե­փան­եան, կա­տա­րեց հան­դի­սու­թեան բա­ցու­մը, բեմ հրա­ւի­րե­լով շրջա­նի հո­վիւ` Կո­մի­տաս Պաղ­սար­եա­նը,...

ՅՈՅՍ ՈՒ ԱՊԱ­ԳԱՅ ՆԵՐՇՆ­ՉՈՂ ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐԴ ԱՐ­ՈՒԵՍ­ՏԱ­ԳԷՏ ՄԸ` ՀԱՅԿ ՀԱՄ­ԲԱՐ­ՁՈՒՄ

    Վեր­ջերս, Փետր­ուար 22-ի երե­կոյ­եան, Կլեն­տէյ­լի (Քա­լի­ֆորն­իա) Հան­րա­յին գրա­դա­րա­նի հայ­կա­կան յայ­տա­գիր­նե­րու վա­րիչ Էլի­զա­պէթ Գրի­գոր­եան ար­ուես­տա­սէր­նե­րու ներ­կա­յա­ցուց երի­տա­սարդ ար­ուես­տա­գէտ մը` Հայկ Համ­բար­ձու­մը, որ քա­նի մը տա­րի առաջ մուտք գոր­ծած է...

ՅԵ­ՏԸՆՏ­ՐԱ­ԿԱՆ ԻՐԱԴ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆՈՒՄ.- ՇԱ­ՀԵՐ, ՊԱՏ­ՃԱՌ­ՆԵՐ, ԹՈՅԼ ԵՒ ՈՒ­ԺԵՂ ՕՂԱԿ­ՆԵՐ

  ԱՐ­ՏԱԿ ԲԵԳ­ԼԱՐ­ԵԱՆ   Հ.Հ. նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րի պաշ­տօ­նա­կան ար­դիւնք­նե­րը ան­նա­խա­դէպ էին այն առու­մով, որ ընդ­դի­մա­դիր մէկ թեկ­նա­ծու առա­ջին փու­լի ըն­թաց­քում ստա­ցել է շուրջ 37 տո­կոս աջակ­ցու­թիւն` փաս­տօ­րէն դառ­նա­լով լուրջ գոր­ծօն...

ՓԵՏՐ­ՈՒԱՐ­ԵԱՆ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ`ԿՈ­Ա­ԼԻՑԻ­ՈՆ ԸՆԴ­ԴԻ­ՄՈՒ­ԹԵԱՆ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԿԸ

  Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ   Առանց բա­նա­վէ­ճի, ծրա­գիր­նե­րու հա­մար­եայ բա­ցա­կա­յու­թեամբ յատ­կանշ­ուած, գա­ղա­փա­րա­զուրկ, պար­զու­նակ հայ­րե­նա­սի­րա­կան ճա­ռե­րով լե­ցուն, սեր­ի­ալ­նե­րու յա­տուկ էժա­նա­գին տռամ­նե­րու յու­զա­կա­նու­թեամբ թրծուած նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու ``փի­ար``ական քա­րո­զար­շա­ւը աւար­տե­ցաւ եւ Փետր­ուար 18-ին,...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆՈՒՄ ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆՆ ՈՒ ԻՇ­ԽՈՂ ԿՈՒ­ՍԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ ՆՈՅ­ՆԱ­ՑԱԾ ԵՆ

  ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷՐ­ԵԱՆ   Ինչ­պէս որ թե­ւա­ւոր խօս­քը կը սոր­վեց­նէ, ``Փե­րին դուրս եկած է կա­խար­դա­կան սրուա­կէն եւ այ­լեւս կա­րե­լի չէ ետ խցկել զայն``: Հա­յաս­տա­նի եւ հա­յու­թեան պա­րա­գա­յին` ``փե­րի``ն սե­փա­կան ճա­կա­տա­գի­րը...

ՄԵՐ ԱՆՍ­ՏՈՅԳ ԵՐ­ԹԻ ՃԱ­ՆԱ­ՊԱՐ­ՀԻՆ

  ԼԻ­ԼԻԹ ԳԱԼՍՏ­ԵԱՆ   Շա­տե­րի նման, իմ քա­ղա­քա­կան ժա­մա­նա­կա­ցոյցն էլ է 1988-ից սկւում: Շա­տե­րի նման մեր ազա­տու­թեան ու ինք­նու­թեան բա­նա­ձե­ւը թա­տե­րա­կան հրա­պա­րա­կում էի փնտռում: Ու, թէ­եւ 25 տա­րին փոքր ժա­մա­նա­կա­հատ­ուած...

ԻՇԽՈՂՆԵ՛Ր, ՎԱԽԵՑԷՔ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԱՐԹՆԱՑՈՒՄԻՑ

    ՄԱՐԻ ՌՈԶ ԱՊՈՒՍԷՖԵԱՆ   խրան­քին ար­ժա­նի դիւ­ցազ­ներ­գու­թիւն` Ղա­րա­բա­ղի պա­տե­րազ­մի եւ խա­ղա­ղու­թեան մա­սին, ուր կը լի­նի ամէն ինչ. ե՛ւ յաղ­թա­նակ, ե՛ւ տա­րեգ­րու­թիւն, ե՛ւ դիւ­ցազ­ներ­գու­թիւն``“: ԶՕ­ՐԻ ԲԱ­ԼԱՅ­ԵԱՆ   Բնիկ ար­ցախ­ցի,...

“ԱՌԱ­ՋԻՆ ՀԱՆԳՐ­ՈՒԱ­ՆԸ` ԵՐԵ­ՒԱ­ՆԻ ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ՊԵ­ՏԱ­ՐԱՆ­Ի­ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵՐՆ ԵՆ…“ ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐԵՑ Ա. ՌՈՒՍ­ՏԱՄ­ԵԱՆ

ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Յե­տընտ­րա­կան հա­ւաք­նե­րը կը շա­րու­նակ­ուին Հա­յաս­տա­նի զա­նա­զան շրջան­նե­րէն ներս: Աւե­լի քան եր­կու շա­բա­թէ ի վեր ``Բա­րեւ-յե­ղա­փո­խու­թիւն``ը,  յատ­կա­պէս Երե­ւա­նի ``Ազա­տու­թիւն`` հրա­պա­րա­կի վրայ, մեծ ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւն կը վա­յե­լէ: Մարտ 5-ի կա­տար­ուած հա­ւա­քին, Հ.Յ.Դ....

ԽՈ­ՃԱԼ­ՈՒԻ ԻՐԱ­ԿԱՆ ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆՆ ՈՒ ՊԱՐ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆԸ

 ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական   Ամէն տա­րի Փետր­ուա­րի աւար­տին, Սում­կա­յի­թի ջար­դը աղա­ւա­ղող` Խո­ճալ­ուի հար­ցը կը բեր­ուի բե­մա­հար­թակ` Պաք­ուի քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նա­յին կող­մէ: Այս տա­րի, Ալի­ե­ւի ղե­կա­վա­րու­թիւնը, որո­շած էր կի­զա­կէտ ու­նե­նալ քա­ղա­քակր­թու­թեան կեդ­րոն­նե­րէն` Փա­րի­զը:...

ՍՈՒՄ­ԿԱ­ՅԻ­ԹԻ ՋԱՐ­ԴԵ­ՐՈՒ 25-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՆՇՈՒՄ­ՆԵՐ

  Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան մէջ նշուե­ցաւ Սում­կա­յի­թի ջար­դե­րու 25-րդ տա­րե­լի­ցը: Ստե­փա­նա­կեր­տի յու­շա­հա­մա­լի­րը ու­նե­ցաւ բազ­մա­հա­զար այ­ցե­լու­ներ: Քա­ռորդ դար առաջ 27-29 Փետր­ուա­րին խորհր­դա­յին Ատր­պէյ­ճա­նի Սում­կա­յիթ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ող­բեր­գա­կան իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը այս օրե­րուն...
Social profiles