ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- “ԵՐԵՒԱՆ` ՓՈԽԻ՛Ր ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ“

ԵՐԵՒԱՆ.- Ազգային ժողովի Հ.Յ.Դ. խմբակցութեան քարտուղար եւ Գերագոյն Մարմնի փոխ ներկայացուցիչ Աղուան Վարդանեան, յայտնեց թէ Հ.Յ.Դաշնակցու-թիւնը, յառաջիկայ Մայիս 4-ին կատարուելիք Երեւանի քաղաքապետութեան ընտ-րութիւններուն պիտի մասնակցի ``Երեւան` փոխի՛ր Հայաստանը`` կարգախօսով: ``Փոփոխութիւններն...

ԻՐԱԶԵԿ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐՈՒ ՍԵՄԻՆ…

Խմբագրական Երբ Երեւանի մէջ, անցեալ շաբաթավերջին, ``Հայոց Ցեղասպանութիւն. մարտահ-րաւէրներ` հարիւրամեակի նախաշեմին`` խորագիրով միջազգային գիտաժողովը սկսած էր իր երկօրեայ աշխատանքներուն, միեւնոյն ժամանակ այդ նոյնինքն նիւ-թին ու բնագաւառին առնչութեամբ դէպքեր ու իրադարձութիւններ...

ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ` ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՍԵՄԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ` ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Անցեալ շաբաթավերջին, Երեւանի ``Անի Փլազա`` պանդոկին մէջ մէջ գումարուե-ցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի մարտահրաւէրներուն նուիրուած եր-կօրեայ գիտաժողովը: Գիտաժողովին մասնակցեցան համաշխարհային հեղինակու-թիւն վայելող գիտնականներ, ցեղասպանագէտներ` փրոֆ. Իսրայէլ Չարնին, Եայիր Օրօն (Իսրայէլէն), Դոկտ....

ԵՐԵՒԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՕՆԻՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԻ ՊԱՅՔԱՐԻՆ 7 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐ

ԵՐԵՒԱՆ.- Հինգշաբթի Մարտ 21-ին, աւարտեցաւ Մայիս 5-ին տեղի ունենալիք Երեւանի աւագանիի ընտրութիւններուն մասնակցութեան` կուսակցութիւններուն կողմէ Կեդրոնական ընտրական յանձնախումբին ցուցակներ ներկայացնելու ժամկէտը: Յանձնախումբի մամլոյ քարտուղար Հերմինէ Յարութիւնեան յայտնեց, որ ցուցակներ ներկայացուցած...

ՀԱՅԵԱՑՔ ԾԱՅՐԱՄԱՍԷՆ.- ՉԱ­ՎԷՍ, ԿԱՄ ԱՆ ՈՐ ԱՅ­ԼԸՆՏ­ՐԱՆ­ՔԸ ՉՎԱ­ՐԱ­ՆԵ­ՑԱՒ ԿՈ­ՉԵԼ “21-ՐԴ ԴԱ­ՐՈՒ ԸՆ­ԿԵՐ­ՎԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ“

  Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ   Հա­յաս­տա­նի, եւ պէտք է ըն­դու­նիլ` Սփիւռ­քի մէկ կա­րե­ւոր մա­սի, քա­ղա­քա­կան մշա­կոյ­թին մէջ ``պո­պու­լիստ`` յղաց­քը ժխտա­կան հնչե­ղու­թիւն ու­նի: Աջի թէ ձա­խի մտա­ծող­ներն ու օր­գա­նա­կան մտա­ւո­րա­կան­նե­րը, քա­ղա­քա­կան...

ԾԱՂ­ԿԱ­ԶԱՐԴ

  Ամե­նա­գե­ղե­ցիկ, լու­սա­ւոր եւ ու­րախ տօ­նե­րէն է Ծա­կա­զար­դը: Իր ար­մատ­նե­րուն, ``ծառ`` կամ ``ծա­ղի­կի`` նման անա­րատ ու բու­րում­նա­ւէտ է: Վա­հան վար­դա­պետ Տէր Մի­նաս­եա­նը գրած է, Ծաղ­կա­զար­դը/Ծառ­զար­դա­րը հա­յոց Նար կամ Նուր/Հուր Աս­տու­ծոյ...

ՄԵԾ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳէՏԻ ՀՈԳՈՒ ՀԱՅԵԼԻՆ

 ՇԱՀԷՆ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ   Եգիպ­տո­սում ծնուած եւ Փա­րի­զում ու­սա­նած, բարձր մրցա­նա­կի ար­ժա­նա­ցած Յա­կոբ Յա­կոբ­եա­նը հայ­րե­նիք ներ­գաղ­թեց քա­ռա­սուն տա­րե­կան հա­սա­կում: Իր ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան առա­ջին քայ­լե­րով նա խոր սի­րոյ հիմ­նու­ղի կան­խագ­ծեց, մղուեց ստեղ­ծե­լու Եղեռ­նից...

“ԳՈՐ­ԾԻՔ­ՆԵ­ՐԸ ԱՅՆ­ՊԷՍ ԿԸ ՍՏԱՑ­ՈՒԻՆ, ՈՐ ՄԱՐ­ԴԵՐ ԵՆ… ԿԻ­ՆԵՐ ԿԱՄ ԿԵՆ­ԴԱ­ՆԻ­ՆԵՐ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷՐ ՅԱ­ԿՈԲ ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱՆ

  Հան­րա­ծա­նօթ գե­ղան­կա­րիչ Յա­կոբ Յա­կոբ­եա­նի մա­հը, մեծ յու­զում յա­ռա­ջա­ցուց ար­ուես­տի բնա­գա­ւա­ռէն ներս: Այս թիւով, յա­տուկ մաս մը կը յատ­կաց­նենք իւ­րա­յա­տուկ վրցի­նի տէր ար­ուես­տա­գէ­տին, տրա­մադ­րե­լով չորս էջ` 7, 8, 9 եւ...

“ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՍ ՀԵՏ, ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՍ ՀԱՄԱՐ“

  ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ   Դաշ­նակ­ցու­թեան սփիւռք­եան կեն­սա­փոր­ձով բիւ­րե­ղա­ցած եւ ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան մեծ հնչե­ղու­թիւն ստա­ցած է ``ժո­ղո­վուր­դիս հետ, ժո­ղո­վուր­դիս հա­մար`` նշա­նա­բա­նը: Այդ վար­քա­գի­ծը առա­ւե­լա­գոյնս ար­մա­տա­ւոր­ուե­ցաւ յատ­կա­պէս Լի­բա­նա­նի մէջ, որուն պե­տա­կան հա­մա­կար­գը խարսխ­ուած...

ԱՐ­ՑԱ­ԽԸ ՊԱ­ՏՈՒՈՅ ԲԵ­ՄԱ­ՀԱՐ­ԹԱ­ԿԻ ՎՐԱՅ…ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ

   ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական   Սպի­տակ Տան մօ­տա­կայքն ալ նշուե­ցաւ Ար­ցա­խի ազա­տագ­րա­կան շարժ­ման 25-ամ­եա­կը: Ար­դա­րեւ, մայ­րա­քա­ղաք Ուա­շինկ­թը­նի Քոնկ­րէ­սի շէն­քէն ներս, մեծ շու­քով նշուե­ցաւ այս յա­տուկ հան­դի­սու­թիւնը, որուն ըն­թաց­քին Ար­ցա­խի երի­տա­սար­դա­կան հար­ցե­րու...
Social profiles