ԲԱՐԵ՛Ւ… ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻ՛ՒՆ ԵՒ ԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻ՛ՒՆ

 ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական   Ըստ երե­ւոյ­թին յե­տընտ­րա­կան պատ­կե­րը շատ աւե­լի հե­տաքրք­րա­կան եւ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին կը թուի ըլ­լալ, քան վե­րընտ­րա­կան պատ­կե­րը: Այս վեր­ջի­նին պա­րա­գա­յին, այն­քան մը ձանձ­րա­ցու­ցիչ էր ստեղծ­ուած կա­ցու­թիւնը, որ երբ պե­տու­թիւնն...

ԼԻԹ­ՈՒԱՆ­ԻՈՅ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ` Ի ՆՊԱՍՏ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ

  ՎԻԼ­ՆԻՈՒՍ.-  Լիթ­ուան­իոյ Հան­րա­պե­տու­թեան խորհր­դա­րա­նի երես­փո­խան­նե­րու խումբը պատ­րաս­տած է հռչա­կա­գիր մը, որուն մէջ կը յայ­տա­րար­ուի թէ պի­տի ստեղծ­ուի Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան հետ բա­րե­կա­մու­թեան խումբ մը: Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք, Փետր­ուա­րի 26, 2013...

ԽՈ­ՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ԾՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵՐ.- “ԶԻ ԱՍՏ­ՈՒԱԾ ԸՆԴ ՄԵԶ Է“

  ԳԱՐԵԳԻՆ ՔԱՀԱՆԱՅ ՊԵՏՈՒՐԵԱՆ Քրիս­տոն­եայ ան­հա­տը իր երկ­րա­ւոր կեան­քի ըն­թաց­քին մնա­յուն փնտռտու­քի եւ փոր­ձա­ռու­թեան ըն­թացք մըն է որ կ՛ու­նե­նայ: Աս­տու­ծոյ ներ­կա­յու­թիւնը զգա­լը իւ­րա­քան­չիւր քրիս­տոն­եա­յի կեան­քին մէջ հրա­մա­յա­կան մըն է, զոր...

ՇԻՖ ԵՒ ՓԱԼՈՆ ԿԸ ՇՆՈՐ­ՀԱ­ՒՈ­ՐԵՆ ԱՐ­ՑԱԽ­ԵԱՆ ՇԱՐԺ­ՄԱՆ 25-ԱՄ­ԵԱ­ԿԸ

  ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ Գա­լի­ֆորն­իոյ հան­րա­պե­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Էտըմ Շի­ֆի Ար­ցա­խի ազա­տագր­ման շարժ­ման 25-ամ­եա­կի շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղեր­ձով վե­րա­հաս­տա­տած է իր զօ­րակ­ցու­թիւնը Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան` խոս­տա­նա­լով շա­րու­նա­կել իր ճի­գե­րը`...

ԱՐ­ՑԱԽ­ԵԱՆ ԱԶԱ­ՏԱԳՐ­ՄԱՆ ՊԱՅ­ՔԱ­ՐԻ 25-ԱՄ­ԵԱԿ

  25 տա­րի առաջ, Փետր­ուար­եան վեր­ջին օրե­րուն, երբ դեռ գար­նան նշոյլն ան­գամ չէր սկսած, ծնունդ առաւ Ար­ցախ­եան շար­ժու­մը` գլխա­ւոր նպա­տակ ու­նե­նա­լով սրբագ­րել 1923-ին Հա­մայ­նա­վար կու­սակ­ցու­թեան կով­կաս­եան բիւ­րո­յի որ­դեգ­րած ստա­լին­եան կա­մա­յա­կան...

ՐԱՖՖԻԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ … ԵՒ “ԲԱՐԳԱՒԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ“ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԷՖԹԱՆԱԶԻԱՆ

  ԱՐՄԷՆ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ Հա­յաս­տա­նում նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րի մի­ջո­ցով նոր նա­խա­գահ չի ընտր­ւում: Պար­զա­պէս տե­ղի է ու­նե­նում իշ­խա­նու­թեան վե­րար­տադ­րու­թիւն: Եւ դա այն­քան օրի­նա­չափ է դար­ձել, որ այ­լեւս ոչ մէ­կի չի զար­մաց­նում, տխրեց­նում...

ՍՈՒՄ­ԿԱ­ՅԻ­ԹԻ ՋԱՐ­ԴԵ­ՐՈՒՆ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՁԵՌ­ՆԱՐ­ԿԻՆ ՄԻ­ՋԱ­ԴԷՊ` ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԷՆ ՆԵՐՍ

  ՓԱ­ՐԻԶ.- Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս, Փա­րի­զի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պած` Սում­կա­յի­թի ջար­դե­րու տա­րե­լի­ցին նուիր­ուած ձեռ­նար­կին ըն­թաց­քին ար­ձա­նագր­ուե­ցաւ փոքր մի­ջա­դէպ մը: Ար­դա­րեւ, ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին, ի յար­գանք զո­հե­րուն, եր­կու ներ­կա­ներ­էն կանգ­նած...
Social profiles