ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ԱՄԵ­ՐԻ­ԿԱ­ՅԻ ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԵԱՆ ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐ­ՊՈՒ­ԹԵԱՄԲ`ԴԱ­ՍԱ­ԽՕ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՀԱՅ ՏՊԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ 500-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻՆ

  ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ   Կի­րա­կի, Փետր­ուար 3ևին, Նիւ Եոր­քի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ դա­սա­խօ­սու­թիւն, նուիր­ուած հայ տպագ­րու­թեան 500ևամ­եա­կին, դա­սա­խօսն էր` Երե­ւա­նէն դոկտ. Ար­տակ Մով­սէս­եա­նը: Երե­կո­յի...

ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ.- ՀԱՅ ՀՈ­ԳԵ­ՒՈՐ ԵՐԱԺՇ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՄԻՋ­ՆԱ­ԴԱՐ­ԵԱՆ ԶԱՐ­ԳԱ­ՑԱԾ ՇՐՋԱ­ՆԻՆ

  ԱՐ­ՍԷՆ ՍԱՅ­ԵԱՆ   Ինչ­պէս գեղջ­կա­կան, նոյն­պէս` Հայ Հո­գե­ւոր կամ Եկե­ղե­ցա­կան երաժշ­տու­թիւնը, են­թարկ­ուե­ցաւ միջ­նա­դար­եան բնո­րոշ յե­ղաշրջ­ման: Հար­ցին մօ­տե­նա­լով երաժշ­տա­կան տե­սան­կիւ­նէն, կը պարզ­ուի որ շա­րա­կան­նե­րու ար­ուես­տը զերծ չմնաց ժա­մա­նա­կի նոր ազ­դե­ցու­թիւն­նե­րէն:...

“ՈՉԻ՛ՆՉ, ՄԻ 4–5 ՏԱՐԻ ԷԼ ԴԻՄԱՑԷՔ, ԱՆՊԱՅՄԱՆ ԼԱՒ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՆՔ ԱՆԵԼՈՒ“…

  ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 2013ի նախագահական ընտրութեանց քաղաքական զաւեշտը վերջ գտաւ Հայաստանի մէջ։ Ինչպէս որ ընտրութեանց համար խնամքով մշակուած բեմագրութիւնը կը նախատեսէր, պետական իշխանութեանց նախագահական թեկնածուն ստացաւ քուէներուն աւելի քան 58 տոկոսը...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ.- Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԿՈՂՔԻՆ Է, ՀԱՄԱՏԵՂ ՈՒԺԵՐՈՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ԳՏՆԵԼՈՒ ԿՈՂՄՆԱԿԻՑ

  Յարգելի՛ քաղաքացիներ Հետեւելով Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի ընտրութեան օրուայ ընթացքին, տեղամասերում քուէարկութեան ամփոփմանը, վերլուծելով ստացուած տեղեկատուութիւնը եւ Կենտրոնական ընտրական յանձնաժողովի յայտարարած նախնական արդիւնքները` Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն մարմինը ներկայացնում է իր...

ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՒ ՀՆԱՐԱՒՈՐ ԷՐ

  ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏԵԱՆ  Փետրուարի 19-ին, նախագահական ընտրութեան յաջորդ օրը, վստահ եմ, որ ինձ պէս շատերը նոր Հայաստանի զգացողութեամբ արթնացան: Պիտի անկեղծօրէն ասեմ՝ յետընտրական պատկերը շատերի պէս անակնկալ էր նաեւ ինձ...

ՏԷՐ ԿԱՆԳ­ՆԵՆՔ ԽԻՂ­ՃԸ ՉԿՈՐՑ­ՐԱԾ ԱՏՐ­ՊԷՅ­ՃԱՆ­ՑԻ­ՆԵ­ՐԻՆ

  Հայ Դա­տի մօ­տիկ բա­րե­կամ, Թուրք­իոյ Մարդ­կանց իրա­ւունք­նե­րու եւ Հա­սա­րա­կու­թեան պատ­մու­թեան հիմ­նադ­րա­մի հիմ­նա­դիր, Մի­ջազ­գա­յին PEN կազ­մա­կեր­պու­թեան Թուրք­իոյ կեդ­րո­նի ան­դամ, նա­եւ տեղ­ւոյն գրող­նե­րու միու­թեան ան­դամ եւ հրա­տա­րա­կիչ­նե­րի միու­թեան ու հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րու ազա­տու­թեան...

Հ.Յ.Դ.-Ի ՇՆՈՐ­ՀԱ­ՒՈ­ՐԱ­ԿԱՆ ՈՒ­ՂԵՐ­ՁԸ` ԱՐ­ՑԱԽ­ԵԱՆ ՇԱՐԺ­ՄԱՆ 25-ՐԴ ՏԱ­ՐԵ­ԴԱՐ­ՁԻՆ ԱՌ­ԹԻՒ

  Սի­րե­լի Հայ­րե­նա­կից­ներ, Փետր­ուա­րի 20-ին, լրա­նում է Ար­ցախ­եան Շարժ­ման 25-րդ տա­րե­դար­ձը: Ար­ցախ­եան պայ­քա­րի շնոր­հիւ ազա­տագր­ուեց մեր հայ­րե­նի­քի մի հատ­ուա­ծը, ստեղծ­ուեց մեր նո­րօր­եայ ան­կախ պե­տա­կա­նու­թիւնը: Ար­ցախ­եան շար­ժու­մը հայ ժո­ղովր­դին վե­րա­դարձ­րեց հպար­տութ­իւն, սե­փա­կան...

“Հ.Յ.ԴԱՇ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ ՊԻ­ՏԻ ՈՒ­ՆԵ­ՆԱՅ ԻՐ ՎՃՌԱ­ԿԱՆ, ԱՌԱՆՑ­ՔԱ­ՅԻՆ ԵՒ ԸՆԴ­ԴԻ­ՄԱ­ԴԻՐ ԴԵ­ՐԱ­ԿԱ­ՏԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ“ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ Ա. ՎԱՐ­ԴԱՆ­ԵԱՆ

   ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նի փոխ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Աղ­ուան Վար­դան­եան, վեր­ջերս հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ ``Ազա­տու­թիւն`` ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հետ, եւ անդ­րա­դար­ձաւ ընտ­րու­թեան նա­խօր­եա­կին հրա­պա­րակ­ուած Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նին կող­մէ ընտ­րող­նե­րուն ուղղ­ուած...

ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ԿՈ­ՉԸ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊԵ­ԼՈՒ ԱՐ­ՏԱ­ՔԻՆ ԳՈՐ­ԾՈՑ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱՐ ՔԵՐԻԻ ՀԵՏ

  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի կեդ­րո­նա­կան յանձ­նա­խում­բը Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց նոր նա­խա­րար Ճան Քերի­ին կոչ ուղ­ղած է` մին­չեւ Ապ­րիլ 24 հան­դի­պում ու­նե­նա­լու ամե­րի­կա­հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ եւ քննար­կե­լու հայ-ամե­րիկ­եան...

ՄԱՀ ԱՄԵ­ՐԻ­ԿԱ­ՀԱՅ ՊԱՏ­ՄԱ­ԲԱՆ ՄԱՐ­ՃԸ­ՐԻ ՅՈՎ­ՍԷՓ­ԵԱ­ՆԻ

  Փետր­ուար 8ին, 90 տա­րե­կան հա­սա­կին, Նիւ Եոր­քի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է ամե­րի­կա­հայ պատ­մա­բան Մար­ճը­րի Յով­սէփ­եան-Տոպ­քին: Ան ծա­նօթ էր ի մաս­նա­ւո­րի Մեծ Եղեռ­նի ու Իզ­մի­րի աղէ­տին նուիր­ուած իր աշ­խա­տանք­նե­րով:...
Social profiles