ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՈՐԳԱՐՈՒԵՍՏԻ ԳԱՆՁԵՐԸ` “ՄԿՐԵԱՆ ԳՈՐԳ“ԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏՒՈՒՄ ԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

                                                                                                Արմինէ Մինասեան              Մկրեան Հաստատութիւնը երկար տարիներ զբաղուել են ձեռքով գործուած գորգերի առեւտուրով: Առաջին գորգի խանութը բացել են 1976թ. Նիւ Եորքի յայտնի (Fifth Avenue) 5-րդ պողոտայի վրայ, որտեղ...

…ՓԵՏՐՈՒԱՐԵԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ

  ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական     Փետրուար 18, 2013…ամսուան երրորդ Երկուշաբթին է: Իւրայատուկ օր մը, ամերիկահայութեան համար: Ա.Մ.Ն.-ի ամէնէն աւելի ազդեցիկ նախագահ Ճորճ Ուաշինկթընի յիշատակին նուիրուած օր մը: Նաեւ նախագահներու օր`...

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԱՒԱՆ­ԴԱ­ԿԱՆ 16-ՐԴ ՆԱ­ՒԱՊ­ՏՈՅՏ.- ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄԱՍ­ՆԻԿ ՄԸ`ԳԱ­ՐԻՊ­ԵԱ­ՆԻ ԲԱ­ՑԵ­ՐԸ

  ՊՕՂՈՍ ԳՈՒԲԵԼԵԱՆ Քնա­րեր­գա­կան իր կո­չու­մը լի­ո­վին ար­դա­րաց­նող MSC POESIA իտա­լա­կան զբօ­սա­նա­ւը, 16-րդ տա­րին ըլ­լա­լով, ամ­բողջ շա­բաթ մը ճախ­րեց Գա­րիպ­եան լազ­ուարթ ջու­րե­րուն մէջ, հա­զա­րի մօտ հայ նա­ւագ­նաց­նե­րով, որոնց կա­րե­ւոր մէկ...

ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ “ԱՐԱՄ ԽԱ­ՉԱ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ“ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ՆՈ­ՑԸ ԲԱ­ՑԱԾ Է ԻՐ ԴՌՆԵ­ՐԸ

 Ար­դէն իսկ, շա­բաթ­նե­րէ ի վեր, Ուա­թըր­թու­նի Հայ Կեդ­րո­նին (ACEC- 47 Nichols Ave, Watertown, MA 02472)  մէջ, կա­տար­ուած է բա­ցու­մը` Պոս­թը­նի Հա­մազ­գա­յի­նի ``Արամ Խա­չա­տուր­եան`` երաժշ­տա­նո­ցին, որուն վա­րիչ պա­տաս­խա­նա­տու տնօ­րէնն է` Կա­րէն...

ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՆՈՐ ԲԱ­ՆԱ­ՁԵՒ ՄԸ ԿԸ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱՑ­ՈՒԻ ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԻՆ

[caption id="attachment_12671" align="alignleft" width="300"] Վալէրի Պուայէ...[/caption]   ՓԱ­ՐԻԶ.- Պուշ տը Ռոն շրջա­նի երես­փո­խան Վա­լէ­րի Պուա­յէ, Ֆրան­սա­յի խորհր­դա­րա­նին ներ­կա­յաց­ուցած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող նոր նա­խա­գիծ մը: Նա­խա­գի­ծը հիմն­ուած է Եւ­րո­պա­յի...

Հ.Յ.Դ. 122-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՏՕ­ՆԱ­ԿԱ­ՏԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՌ­ԹԻՒ

  ՄԱՐԻ ՄԵՐՏԽԱՆԵԱՆ-ԵԱՐԱԼԵԱՆ Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան Օր­ուան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը առիթ է, որ կազ­մա­կեր­պու­թիւնը հաշ­ուե­տուու­թեամբ ներ­կա­յա­նայ ժո­ղո­վուր­դին: Յուն­ուար 26-ին, Հա­լէ­պի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան122-ամ­եա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը սո­վո­րա­կան այս աւան­դու­թե­նէն աւե­լի էր: Առա­ջին ակ­նար­կով`...

ՊԱՏ­ՄԱ­ԳԷՏ ԱՐ­ՏԱԿ ՄՈՎ­ՍԻՍ­ԵԱՆ ԴԱ­ՍԱ­ԽՕ­ՍԵՑ ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ԵՒ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ

  Հինգ­շաբ­թի, Յուն­ուար 31-ին եւ Կի­րա­կի, Փետր­ուար 3-ին, յա­ջոր­դա­բար Պոս­թը­նի եւ Նիւ Եոր­քի մէջ, տե­ղի ու­նե­ցան դա­սա­խօ­սա­կան ձեռ­նարկ­ներ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եր­կու շրջան­նե­րու Հա­մազ­գա­յի­նի մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն: Դա­սա­խօսն էր պատ­մա­գէտ Ար­տակ Մով­սիս­եա­նը, որ 1997-էն...

ԲԱ­ՐԵ­ԿԵՆ­ԴԱՆ

 ՆԱՅԻՐԻ ՊԱԼԱՆԵԱՆ   Ահա եկաւ հա­յոց ազ­գի օրե­րը, Հա­նե­ցէք հի­նե­րը, հագ­ուե­ցէք նո­րե­րը: Բա­րե­կեն­դա­նին եր­գուող այս պա­րեր­գի հատ­ուա­ծը տօ­նին ընդ­հա­նուր բնոյ­թը ու­սում­նա­սի­րող­նե­րու բե­րած է այն հա­մոզ­ման, որ Բա­րե­կեն­դա­նը  այն­քան սիր­ուած  ու...

ԳՆԱ­ՑՈՂ ՈՒ ԱՆՍ­ՏՈՅԳ

  ԼԻ­ԼԻԹ ԳԱԼՍՏ­ԵԱՆ   Միշտ սի­րել եմ օդա­կա­յա­նում լի­նել: Ման­կու­թիւ­նից ինձ ու­ղեկ­ցող հե­տաքրք­րու­թիւնս չի մա­րել: Նա­յում եմ հեւ­քոտ, սե­ւե­ռուն, շտա­պող մարդ­կանց կենտ­րո­նա­ցած դէմ­քե­րին ու փոր­ձում հաս­կա­նալ` ո՞ւր են գնում, ին­չո՞ւ,...

Նիւ Եոր­ք.- ԿԱ­ՐԻ­ՆԷ ՊՕ­ՂՈՍ­ԵԱ­ՆԻ ԴԱՇ­ՆԱ­ԿԻ ՄԵ­ՆԱ­ՀԱ­ՄԵՐ­ԳԸ

    Կա­րի­նէն ընդ­ա­մէ­նը 14 տա­րե­կան էր երբ  ներ­կա­յա­ցաւ առա­ջին ան­գամ նուա­գա­խում­բով հան­րու­թեան նուա­գե­լով Պեթ­հո­վե­նի Դաշ­նա­կի թիւ 1 գոն­չեր­թոն Նիւ Եոր­քի Գար­նը­կի հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ:  Աւե­լի ուշ, 23 տա­րե­կա­նին ու­նե­ցաւ իր...
Social profiles