ԾԱՆ­ՐԱ­ՑՈՂ ՔԱ­ՐԵՐ

ԼԵՒՈՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ Նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու Պա­րոյր Հայ­րիկ­եա­նի դէմ կա­տար­ուած մա­հա­փոր­ձի հնա­րա­ւոր մե­ղա­ւոր­նե­րի փնտռտու­քը, նման դէպ­քե­րում ան­հա­ւա­նա­կան բար­ձունք­ներ նուա­ճող հայ­կա­կան երե­ւա­կա­յու­թեան շնոր­հիւ, նոր պտուղ­ներ է տա­լիս. կա­մաց-կա­մաց աւե­լի է շրջա­նառ­ւում մա­հա­փոր­ձը ``ընտ­րու­թիւն­նե­րին...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՍՈՒՐԲ ԼՈՒ­ՍԱ­ՒՈ­ՐԻՉ ՇԱ­ԲԱ­ԹՕՐ­ԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ԲԱ­ՑՈՒ­ՄԸ

  Նիւ Եոր­քի Սբ. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղե­ցին, անց­եալ Շա­բաթ օր, Հայ­կա­կան Շա­բա­թօր­եայ Վար­ժա­րա­նի մը բա­ցու­մը կա­տա­րեց: Աշա­կերտ­ներն ու ծնող­նե­րը դէմ յան­դի­ման գտնուե­ցան թարմ, կայ­տառ ու­ժե­րու եւ արդ­ի­ա­կան մօ­տե­ցու­մով ծրա­գի­րի եւ...

“ԶՈՒԱՐԹ­ՆՈՑ“Ը` Ա.Պ.Հ.-Ի ԼԱ­ՒԱ­ԳՈՅՆ ՕԴԱ­ԿԱ­ՅԱ­ՆԸ

  Յուն­ուար 30-ին, Տու­պա­յի մէջ հրա­պա­րակ­ուած են աւե­լի քան քսան ան­ուա­նա­կար­գե­րու մէջ կա­տար­ուած քու­է­ար­կու­թիւն­նե­րուն ար­դիւնք­նե­րը: Կա­յին տար­բեր բա­ժան­մունք­ներ` ``Աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն օդա­կա­յան``, ``Մի­ջին Արե­ւել­քի լա­ւա­գոյն օդա­կա­յան``, ``Եւ­րո­պա­յի լա­ւա­գոյն օդա­կա­յան`` եւ այլն:...

ԲՈ­ՂՈ­ՔԻ ՇԱՐԺ­ՄԱՆ ՏԵ­ՂԱ­ՏՈՒՈՒ­ԹԻՒՆԸ

  Խ.ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ  Եթէ 2011-ը յատ­կանշ­ուե­ցաւ որ­պէս հա­մաշ­խար­հա­յին բո­ղո­քի տա­րի եւ յոյ­սեր արթն­ցուց քա­ղա­քա­կան տար­բեր հո­լո­վոյթ­նե­րու մէջ 2008-ին սկիզբ առած եւ առ այ­սօր շա­րու­նա­կուող ըն­կե­րա-տնտե­սա­կան հա­մա­տա­րած եւ պատ­մա­կա­նօ­րէն իւ­րա­յա­տուկ ճգնա­ժա­մէն...

Գրո­ղի ան­կիւն.- ՆԱԽ` ՄԻ­Ա­ԿԵՐՊ ԳՐՈՒ­ԹԻՒՆ

 ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ   Բո­լո­րո­վին նո­րու­թիւն մը ըսած պի­տի չըլ­լամ, երբ յի­շեց­նեմ, թէ այս օրե­րուն ազ­գո­վին կ՛ապ­րինք խառն ժա­մա­նակ­նե­րու մէջ, որոնց բազ­մա­զան անդ­րա­դարձ­նե­րէն ան­մասն չենք կրնար մնալ: Հա­յաս­տա­նի թէ Սփիւռ­քի մեր...

ՅԵՏ ՑԵ­ՂԱ­ՍՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՍԵ­ՐՈՒՆ­ԴԸ ԿԸ ՆՈՍ­ՐԱ­ՆԱՅ ՌԱ­ՀԵԼ ՄԵԼ­ՔՈՆ­ԵԱ­ՆԻ (1922-2012) ԿՈ­ՐՈՒՍ­ՏՈՎ

    Զգա­լի է կո­րուս­տը եւ խորն է վիշ­տը նուիր­եայ հա­յուհիի մը, որ իր ամ­բողջ կեան­քի ըն­թաց­քին լռել­եան նուի­րու­մով ան­շուք ծա­ռա­յեց եւ դաստ­ի­ա­րա­կեց իր ազ­գի զա­ւակ­նե­րուն: Դեկ­տեմ­բեր 3, 2012ին Եր­կու­շաբ­թի...

ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ.- ՀԱՅ ԳԵՂՋ­ԿԱ­ԿԱՆ ԵՐԱԺՇ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՄԻՋ­ՆԱ­ԴԱՐ­ԵԱՆ ԶԱՐ­ԳԱ­ՑԱԾ ՇՐՋԱ­ՆԻՆ (Բ)

    ԱՐ­ՍԷՆ ՍԱՅ­ԵԱՆ   Շա­րու­նա­կե­լով` Միջ­նա­դար­եան զար­գա­ցած շրջա­նի գեղջ­կա­կան երաժշ­տու­թեան ու­սում­նա­սի­րու­թեան մեր ակ­նար­կը, կը յան­գինք այն եզ­րա­կա­ցու­թեան, որ այդ շրջա­նը, հա­մե­մա­տա­բար աւե­լի նպաս­տա­ւոր եղած է, ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րու բո­վան­դա­կու­թեան զար­գաց­ման հա­մար:...

ՍԿԶԲՈՒՆ­ՔԱ­ՅԻՆ ԲԱ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆ` ԲՈ­ԼՈՐՍ ԿԸ ՇԱ­ՀԻՆՔ, ԿՈ­ՐՈՒՍՏ­ՆԵ­ՐԸ ԿԸ ԲԱԺՆ­ՈՒԻՆՔ

  ՍԻՒ­ԶԱՆ ԽԱՐ­ՏԱԼ­ԵԱՆ  Շու­տով նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ են Հա­յաս­տա­նի մէջ: Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան 4-րդ նա­խա­գա­հի ընտ­րար­շա­ւը ըն­թաց­քի մէջ է, եւ այս ան­գամ, բո­լո­րի վկա­յու­թիւն­նե­րով այս ան­գամ մեզ կը սպա­սէ ամէ­նէն տա­րօ­րի­նակ ընտ­րու­թիւնը:...
Social profiles