“ԿՈՒՐ­ՃԻ­Ե­Ւ“Ի ԱՆ­ՈՒԱՆ ԺՈ­ՂՈՎՐ­ԴԱ­ԿԱՆ ՆՈՒԱ­ԳԱ­ՐԱՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ԽՈՒՄ­ԲԻ ՁԱՅ­ՆԱՊ­ՆԱ­ԿԸ` ՄՐՑԱ­ՆԱ­ԿԱ­ԿԻՐ

  Վեր­ջերս ``Կուր­ճի­եւ``-ի ան­ուան ժո­ղովր­դա­կան նուա­գա­րան­նե­րու խում­բին ձայ­նաս­կա­ւա­ռա­կը ար­ժա­նա­ցաւ հո­լան­տա­կան ``Edison Award`` լա­ւա­գոյն ժո­ղովր­դա­կան խտա­սա­լի­կէն դա­սա­կար­գէն ներս: Մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նո­յեմ­բեր 28-ին: ``Կուր­ճի­եւ`` հա­մոյ­թի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ Էմ­ման­ուէլ Յով­հան­նիս­եան, Նո­րայր Գա­սոյ­եան եւ...

(ԱՆ)ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԸ

  Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ Յա­մի Տեառն 2012 թուա­կա­նը իր աւար­տին կը հաս­նի առանց որ Մայ­եա­նե­րու օրա­ցոյ­ցով նա­խա­տես­ուած աշ­խար­հի վեր­ջը իրա­կա­նու­թեան վե­րած­ուէր: Ապա­գա­յի իմա­ցու­թիւնը տի­րա­պե­տե­լու պատ­մա­կան փոր­ձե­րու կար­գին առա­ջին ձա­խո­ղու­թիւնը չէ...

ԼԵ­ՒՈՆ ԳԱ­ԼՈՒՍ­ՏԻ ՄԻ­ՆԱՍ­ԵԱ­ՆԻ ՄԱ­ՀԸ

  Իրա­նա­հայ 92ամ­եայ բազ­մա­վաս­տակ բա­նա­սէր, Նոր Ջու­ղա­յի Սբ. Ամե­նափր­կիչ վան­քի մա­տե­նա­դա­րա­նի եւ ձե­ռա­գիր գան­ձե­րի վաս­տա­կա­շատ գի­տաշ­խա­տող, աւե­լի քան 60 գրքե­րի հե­ղի­նակ, հա­ւա­տա­ւոր դաշ­նակ­ցա­կան Լե­ւոն Մի­նաս­եա­նը վախ­ճան­ուել է Եր­կու­շաբ­թի, Դեկ­տեմ­բե­րի 31ի...

ՀԱ­ՄԵ­ՄԱ­ՏԱ­ԿԱՆ ԱԿ­ՆԱՐԿ.- ԵՐԷԿ ԻՐԱ­ՔԱ­ՀԱ­ՅԵ­ՐԸ, ԱՅ­ՍՕՐ ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱ­ՅԵ­ՐԸ

  ՆԱՅԻՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ-ՏԱՂԼԵԱՆ 1980-ական թուա­կան­նե­րուն Իրա­քի մէջ հա­յու­թեան թիւը կը կազ­մէր 25.000: Հա­յե­րու ար­տա­գաղ­թը երկ­րէն սկսաւ Իրան-Իրաք պա­տե­րազ­մի օրե­րուն, իսկ երբ իրաք­եան քա­րիւ­ղի բուր­մուն­քին չդի­մա­ցող տէ­րու­թիւնը ներ­խու­ժեց եր­կիր, իրա­քա­հա­յե­րը` դարձ­եալ...

ԳՈՀԱՐԻ ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ ՆՈՒԷՐՆԵՐԸ

  ԳՈՀԱՐ Սիմֆոնիք Նուագախումբի եւ Երգչախումբի հարաւ-ամերիկեան համերգներէն գոյացած հասոյթէն մօտաւորապէս 150,000 տոլար կը յատկացնէ տեղւոյն մէջ գործող հայկական զանազան վարժարաններու, մշակութային եւ հասարակական ծրագիրներու, ուսուցիչներու եւ անհատներու, որոնք մշակոյթ եւ...

ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ ԵՒՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ ԽՈՒՄԲԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ

 ՊՐԻՒՔՍԷԼ.- Յունուար 9-ին, Եւրոպական Միութեան  խորհրդարանի շէնքէն ներս, պաշտօնապէս յայտարարուեցաւ Եւրոպական խորհրդարան - Հայաստան բարեկամական խումբի ստեղծումը, նախագահութեամբ Կիպրոսի  Եւրոպայի Ժողովրդական Կուսակցութեան անդամ` տոքթ. Էլենի Թէոխարուսի, եւ ներկայութեամբ Հ.Հ. Ազգային...
Social profiles