ՆՈՐ ԳԻՐ­ՔԵ­ՐՈՒ ՀԵՏ.- “ՎԵՐ­ԾԱ­ՆՈՒՄ­ՆԵՐ“ ՎԵՐ­ԾԱ­ՆՈՂ` ՊՕ­ՂՈՍ ՍՆԱՊ­ԵԱՆ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ Գրա­կան կարգ մը գոր­ծե­րու կամ ժա­պա­ւէն­նե­րու հե­ղի­նակ­ներ եր­բեմն գոր­ծի սկզբնա­ւո­րու­թեան կը թո­ղուն մօ­տա­ւո­րա­պէս հե­տեւ­եալ ար­ձա­նագ­րու­թիւնը. ``Այս գոր­ծին մէջ երեւ­ցող տի­պար­նե­րը կապ չու­նին իրա­կան կեան­քի մար­դոց հետ, որե­ւէ նմա­նու­թիւն...

ՀԱՅ ԳԻՐՔԻ ՏԱՐԻ

Անց­նող ամիս­նե­րուն, բազ­միցս տե­ղե­կա­ցանք թէ հա­յե­րէն լե­զուն, գիրն ու գիր­քը, իրենց վրայ կեդ­րո­նա­ցու­ցած են բո­լոր հա­յոր­դի­նե­րուն ու­շադ­րու­թիւնը, սկսե­լով Սփիւռ­քի հե­ռա­ւոր ոս­տայն­նե­րէն մին­չեւ մայր Հա­յաս­տան: [caption id="" align="aligncenter" width="201" caption="``Աստուածաշունչ``ի երկրորդ...

ՓԱ­ՐԻ­ԶԻ ՄԷՋ.- ՄԵ­ԾԱ­ՐԱՆ­ՔԻ ԵՒ ՀՐԱ­ԺԵՇ­ՏԻ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ` ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ “ԿԻՒԼ­ՊԷՆԿ­ԵԱՆ“ ՀԱՍ­ՏԱ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԲԱԺ­ՆԻ ՏՆՕ­ՐԷՆ ԴՈԿՏ. ԶԱ­ՒԷՆ ԵԿԱՒ­ԵԱ­ՆԻՆ

Վեր­ջերս, Փա­րի­զի Մի­ջազ­գա­յին հա­մալ­սա­րա­նա­կան ոս­տա­նի Հայ ու­սա­նող­նե­րու տան մէջ, յա­տուկ հրա­ժեշ­տի հան­դի­սու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ի պա­տիւ դոկտ. Զա­ւէն Եկաւ­եա­նին, որ անց­նող տա­րեշր­ջա­նի աւար­տին, հանգստ­եան կոչ­ուե­ցաւ ``Կիւլ­պէնկ­եան`` հաս­տա­տու­թեան հայ­կա­կան բաժ­նի...

ԺԵՆ­ԻԱ ԱՒԵ­ՏԻՍ­ԵԱ­ՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 70-ԱՄ­ԵԱ­Կ… ԾՆՈՒՆԴԴ ՇՆՈՐ­ՀԱ­ՒՈՐ

Դեկ­տեմ­բեր 2011-ին, Երե­ւա­նի Գ. Սուն­դուկ­եա­նի ան­ուան Ակա­դեմ­ի­ա­կան Ազ­գա­յին թատ­րո­նին մէջ, նշուե­ցաւ` Հ.Հ. ժո­ղովր­դա­կան դե­րա­սա­նու­հի Ժեն­իա Աւե­տիս­եա­նի ծննդեան 70 եւ բե­մա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թեան  յիս­նամ­եա­կը: Ստո­րեւ, Աւե­տիս­եա­նի նուիր­ուած այս գրու­թիւնը, որ կը պատ­կա­նի...

Հ.Յ.Դ. 121-ՐԴ ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԻԹՈՎ.- ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂ ՑԵՑԵՐ

ՅԱ­ՐՈՒԹ ԳԱ­ԼԱՅՃ­ԵԱՆ   Ուր որ ըն­կե­րա­յին անար­դա­րու­թիւն կայ` հոն ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւնը ան­վի­ճելի­օ­րէն վի­րա­ւոր է: Արդ, աշ­խար­հի զա­նա­զան տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րու մէջ 2011ը յատ­կան­շա­կան եղաւ ըն­կե­րա-տնտե­սա­կան տագ­նապ­նե­րու ար­տա­սո­վոր զար­գա­ցում­նե­րով: Տա­րի մը, որ պատ­մու­թեան կ՛անց­նի...

ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆՆ ՈՒ ԱՍ­ՏՈ­Ի­ԾՈՅ ԿԱՄ­ՔԸ…ՀԱ­ՒԱՏՔ, ԵԿԵ­ՂԵ­ՑԻ ԵՒ ԱԶ­ԳՈՒ­ԹԻՒՆ

ՊԵՏՐՈՍ ՔՀՆՅ. ՇԻԹԻԼԵԱՆ   Այս նիւ­թը կա­րե­ւոր է մե­զի` հա­յե­րուս հա­մար հասկ­նա­լի պատ­ճա­ռով: Շա­տեր կը նա­յին մեր եկե­ղեցի­ին որ­պէս միայն ազ­գա­յին կա­ռոյց, ազ­գա­պահ­պա­նու­թեան մի­ջոց, բան մը որ կայ եկե­ղեց­ւոյ հաս­կա­ցո­ղու­թեան...

ՁԵՌ­ՆԱՐԿ` Ի ՅԻ­ՇԱ­ՏԱԿ ԱԼ ՎԵ­ԿԱ­ՅԻ

 Երեք­շաբ­թի, Յուն­ուար 17-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 8:00-ին, Պոս­թը­նի հան­րա­ծա­նօթ ``Սքա­լըրզ`` սրա­հին մէջ, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ձեռ­նարկ մը, նուիր­ուած ``ճազ`` երաժշ­տու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս սիր­ուած դաշ­նա­կա­հար Ալ Վե­կա­յի, որ մա­հա­ցաւ…ին­նի­սուն տա­րե­կա­նի սե­մին…Դեկ­տեմ­բեր 2,...

“… ԵՒ ՅԵՐԿԻՐ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ, Ի ՄԱՐԴԻԿ ՀԱՃՈՒԹԻՒՆ“

ԳԱՐԵԳԻՆ ՔՀՆՅ. ՊԵՏՈՒՐԵԱՆ Խա­ղա­ղու­թեան ան­հետ կո­րուս­տով տուայ­տող այս աշ­խար­հը, ահա­ւա­սիկ ան­գամ մը եւս աստ­ուա­ծա­յին հրա­ւէր մը կը ստա­նայ վերս­տին գտնե­լու ու ապ­րե­լու իր կո­չու­մը, զոր հրեշ­տակ­նե­րուն ար­տա­սա­նած փա­ռա­բա­նա­կան երգն էր,...

ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ ԳՈՒ­ՆԱ­ԶԱՐԴ ՆՈՐ ՏԱ­ՐԻՆ

Ան­գամ մը եւս ամա­նոր­եայ եր­կար ար­ձա­կուրդ…հայ­րե­նի հո­ղին վրայ: Նոր Տար­ուան տօ­նա­կան օրե­րուն մայ­րա­քա­ղաք Երե­ւա­նը ու­նե­ցաւ շքեղ տեսք մը, որուն հա­մար իրենց նպաս­տը բե­րին յա­տուկ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ: Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կի Մայր տօ­նա­ծա­ռի ձե­ւա­ւոր­ման...

ԱՆ­ԳԱ­ՐԱ­ՅԻ DEJA VU ՀԱ­ԿԱԶ­ԴԵ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ

Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին որ­դեգ­րած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գի­ծը, ար­դէն իսկ ան­ցած է անց­եալ տար­ուայ լու­րե­րու շար­քին: Տօ­նա­կան օրե­րու սե­մին առն­ուած այս ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին որո­շու­մը, իր ``թայ­մինկ``ով եւ իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րով իւ­րա­յա­տուկ էր,...
Social profiles