ՏԱ­ՐԵ­ՎԵՐ­ՋԻ ՍԼԱՔ­ՆԵՐ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական   Դեկտեմբեր  28, 2012     Գլտո­րե­ցաւ տա­րի մըն ալ, ներ­կայ հեւ­քի օրե­րուն հետ մրցե­լով…ճե­պըն­թա­ցի մը նման եւ շա­րու­նակ քայլ պա­հե­լով ան­նա­հանջ սլաք­նե­րուն հետ: Հետզ­հե­տէ կա­տա­րե­լա­գործ­ուած եւ մե­քե­նա­ցած...

2365 ԹՈՒԱԿԱՆԷՆ ԱԼ ԱՆԴԻՆ…

  Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Օր­ուան հեւ­քոտ աշ­խա­տան­քը այդ­քան չէր յոգ­նե­ցու­ցած ու սպա­ռած զիս, որ­քան խճող­ուած մայ­րուղի­ին վրայ կարճ տա­րա­ծու­թիւն մը աւե­լի քան մէկ ժա­մէն կտրե­լու հար­կադ­րան­քը, այն ալ` դի­մա­ցէն եկող ինք­նա­շարժ­նե­րու...

ԿԱ­ՂԱՆԴ ՊԱ­ՊԱ­ՅԻՆ ԿԸ ՀԱ­ՒԱ­ՏԱ՞Ք

  ՄԱՐԻ ՄԵՐՏԽԱՆԵԱՆ-ԵԱՐԱԼԵԱՆ Հէք­ի­աթ­նե­րու կը հա­ւա­տա՞ք: Մարդ­կա­յին պատ­մու­թեան չափ հին հար­ցու­մը կրնայ շատ մի­ա­միտ հնչել: Թե­րեւս ալ այդ­պէս է: Բայց վստահ եմ, որ բո­լորս օր մը ատոր դի­մաց եղած ենք. հաւա­տա՞լ,...

ԱՐԱ­ԲԱ­ԿԱՆ ՄԱ­ՄՈՒ­ԼԻ ՏԵ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՄԱ­ՍԻՆ

  Սուր­իոյ տագ­նա­պը կը շա­րու­նա­կէ մնալ մի­ջի­նա­րե­ւել­եան եւ մի­ջազ­գա­յին օրա­կար­գե­րուն վրայ, նկա­տի ու­նե­նա­լով օրա­կան դրու­թեամբ հոն ար­ձա­նագ­րուող զի­նուո­րա­կան զար­գա­ցում­ներն ու քա­ղա­քա­կան իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը: Լի­բա­նան­եան ``Նա­հար`` օրա­թեր­թի յօդ­ուա­ծա­գիր Ռու­զա­նա պու Մուն­սեֆ անդ­րա­դար­ձած...
Social profiles