ՄԻՆՉԵՒ ՓԵՏՐՈՒԱՐ 18…

  ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական Դեկտեմբեր  10, 2012   ՄԻՆՉԵՒ ՓԵՏՐՈՒԱՐ 18…   Զարմանալի զուգադիպութիւն… Պաշտօնապէս որոշումը առնուեցաւ եւ Փետրուարեան համաժողովրդային ապստամբութեան նշման օրն իսկ` Փետրուար 18, 2013-ին պիտի կատարուին Հայաստանի Նախագահական ընտրութիւնը:...

Հ.Հ. ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ Հ.Յ.Դ.-Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԱԾ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԸ

 ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Վեր­ջերս, ``Էրե­բու­նի Փլա­զա`` պան­դո­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ.-ի ``Մի­աս­նա­կան օրա­կարգ` նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար`` խո­րագ­րով խորհր­դա­ժո­ղո­վը, որուն ըն­թաց­քին ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Հ.ՅԴ.-.ի կող­մէ առա­ջարկ­ուած` եօթ ծրագ­րա­յին կէ­տե­րէ բաղ­կա­ցած քա­ղա­քա­կան փլաթ­ֆոր­մը: Խորհր­դա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցան...

ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 21-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ` “ՔԷՓԻԹԸԼ ՀԻԼ“Ի ՄԷՋ

 ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.-  Չորեքշաբթի, Դեկտեմբեր 5, 2012-ին, ``Քէփիթըլ Հիլ``ի, պատմական  ``Ռասըլ`` սրահին մէջ, նշուեցաւ Արցախի Հանրապետութեան 21-ամեակը: Այս հանդիսութեան ներկայ էր Արցախի Արտաքին Գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեանը: Քոնկրէսէն ներս, հայկական խմբակցութեան ներկայացուցիչներուն...

ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ “ԱՐԱՔՍ“ ՊԱ­ՐԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻ ՓԱ­ՌԱ­ՇՈՒՔ ԵԼՈՅԹԸ

 ՅՈ­ՎԱ­ԿԻՄ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ  Լու­սան­կարները` ՄԱՐԱԼ ՍՕՍԻի եւ  ՍԻՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆի Հա­կա­ռակ անոր որ մշա­կոյ­թի մշակ­ներ կը փոր­ձեն եր­գի ու պա­րա­յին դաշ­տէն ներս հի­նի ու նո­րա­ձե­ւու­թեան ընդ­լե­զու­մով ստեղ­ծել երի­տա­սար­դու­թիւնը հե­տաքրք­րող նոր եր­գեր ու պա­րեր,...

Հ.Օ.Մ – Ի ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ “ՄԱՅՐ“ ՄԱՍ­ՆԱ­ՃԻՒ­ՂԻ ՃԱՇ­ԿԵ­ՐՈՅ­ԹԸ` Ի ՆՊԱՍՏ ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ

 Տօ­նա­կան օրե­րու նա­խօր­եա­կին ,  կա­րի­քա­ւո­րին հաս­նե­լու եւ ու­րա­խու­թեան ու գո­հու­նա­կու­թեան ժպի­տը գծագ­րե­լու նպա­տա­կաւ կազ­մա­կերպ­ուե­ցաւ ճաշ­կե­րոյթ մը, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ` Նիւ Եոր­քի  Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան ``Մայր`` մաս­նա­ճիւ­ղին: Ձեռ­նար­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ Կի­րա­կի, Դեկ­տեմ­բեր 2-ին,...

ՀԱՅ ՏՊԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ 500-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՑՈՒ­ՑԱ­ՀԱՆ­ԴԷՍ ՎԻ­ԵՆ­ՆԱ­ՅԻ ՄԷՋ

Վի­են­նա­յի Մխի­թար­եան վան­քի եւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ հայ տպագ­րու­թեան 500-ամ­եա­կի, Վի­են­նա­յի մխի­թար­եան տպա­րա­նի 200-ամ­եա­կի եւ Ու­նես­քո­յի կող­մէ Երե­ւա­նը որ­պէս  մի­ջազ­գա­յին գրքի մայ­րա­քա­ղաք հռչակ­ուե­լու առի­թով,  հայ հնա­տիպ գրքե­րու ...

ՆՈՐ ԳԻՐ­ՔԵ­ՐՈՒ ՀԵՏ.- ՀԱ­ԼԷՊ. ԱՌԱ­ՋԻՆ ԿԱ­ՅԱ­ՐԱՆ ՄԱՆ­ԿՈՒԹ­ՒԻՆ ՈՒ­ՆԵ­ՑՈ՛Ղ ՏՂՈՒ ՄԸ ՅՈՒ­ՇԵ­ՐԸ (Զա­ւէն Խանճ­եան, Լոս Ան­ճե­լըս, 2012)

 Զա­ւէն Խանճ­եան անու­նը ան­ծա­նօթ չէ Լոս Ան­ճե­լը­սի հայ գա­ղու­թի զա­ւակ­նե­րուն, եւ ո՛չ միայն Լոս Ան­ճե­լը­սի. անոր ազ­գօ­գուտ հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րը ու­նին իրենց պատ­մու­թիւնը, որ այս օրե­րուն նոր էջեր կ՛ար­ձա­նագ­րէ շա­տե­րու նման,...

ՄԵՐ ԺՈ­ՂՈ­ՎՈՒՐ­ԴԸ ԱՆ­ԳԱՄ ՄԸ ԵՒՍ ԱՊԱ­ՑՈՒ­ՑԵՑ, ՈՐ ԻՐ ԸՆՏ­ՐԱԾ ՈՒ­ՂԻՆ ԱՆ­ՍԱ­ՍԱՆ ԵՒ ՃԻՇԴ Է…“ ՅԱՅՏ­ՆԵՑ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԸ

 Եր­կու­շաբ­թի, Դեկ­տեմ­բեր 10-ին, Ար­ցախ նշեց պե­տա­կան ան­կա­խու­թեան մա­սին հան­րաք­ուէի եւ սահ­մա­նադ­րու­թեան օրը: Այս առ­թիւ, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան յղեց հե­տեւ­եալ ու­ղեր­ձը.- Սի­րե­լի՛հայ­րե­նա­կից­ներ, Ար­ցա­խիիշ­խա­նու­թիւն­նե­րիեւան­ձամբիմանու­նիցիսրտէշնոր­հա­ւո­րումեմձեզԼեռ­նա­յինՂա­րա­բա­ղիՀան­րա­պե­տու­թեանպե­տա­կանան­կա­խու­թեանմա­սինհան­րաք­ուէիեւսահ­մա­նադ­րու­թեանօր­ուայառ­թիւ: 1991 թուա­կա­նիԴեկ­տեմ­բե­րի 10-իհան­րաք­ուէնպատ­մա­կանիրա­դար­ձու­թիւնէրար­ցախ­ցի­նե­րիկեան­քում, որըկան­խան­շեցմերերկ­րիհե­տա­գայզար­գաց­մանու­ղին: 15 տա­րիյե­տոյ` 2006...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՏԱ­ՂԱՆ­ԴԱ­ՒՈՐ ՋՈՒ­ԹԱ­ԿԱ­ՀԱՐ ՔԱՐ­ՄԷՆ ԹՈ­ՍՈՒՆ­ԵԱ­ՆԻ ՅԱ­ՋՈ­ՂՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԸ

   ԱՐՄԻՆԷ ՄԻՆԱՍԵԱՆ Նիւ Եորք Հոկ­տեմ­բե­րի կէ­սե­րին էր, երբ Երե­ւա­նից մին­չեւ Մոկ­ուա թռիչ­քին աթո­ռա­կից եղայ երի­տա­սարդ, զուար­թա­դէմ ու նրբա­կազմ մի աղջ­կայ հետ, ու ան­մի­ջա­պէս ինչ որ  անե­րե­ւոյ­թա­յին ձգո­ղա­կան մի ոյժ...

ԼՈՒՐԵՐ ՆԻՒ ԵՈՐՔԷՆ.- ԿԸ ՄԵ­ԾԱՐ­ՈՒԻ ԳԱՌ­ՆԻԿ ՆԵՐ­ՍԷՍ­ԵԱ­ՆԸ

[caption id="attachment_11821" align="alignleft" width="300"] Ձախէն աջ` Յակոբ Վարդիվառեան , Գառնիկ Ներսէսեան եւ Գրիգոր Սաթամեան[/caption] Յ.Վ. Հա­մայն­քա­յին կեան­քէն ներս ծա­նօթ անուն մըն է Գառ­նիկ Ներ­սէս­եա­նը:  Իր ծննդա­վայր Քե­սա­պէն Նիւ Եորք հա­սած...
Social profiles