ԱԶԱՏ ԲԵՄ.- ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ

 ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ  Ծ.Խ.- Այսգրութիւնըկ՛անդրադառնայ ``Հայրենիք``իՆոյեմբեր 02, 2012-իթիւինմէջլոյստեսածԽաչիկՏէրՂուկասեանի ``Քաղաքացիականհասարակութեանխոստումներնուսահմանափակումները`` յօդուածին ( էջ 7) մասին: Նշենքթէ, այսգրութիւնընաեւտեղադրուածէկայքէջին (hairenikweekly.com) մէջ, Հոկտեմբեր 30-էնիվեր, ``յօդուածներ`` սիւնակէններս: Հետեւաբար, ընթերցողինհամարկարելիպիտիըլլայ, այստեղեկութիւններըօգտագործելով, իրտրամադրութեանտակունենալԽ. ՏէրՂուկասեանիյօդուածըեւաւելիմօտէնհետեւիլՎ. Բրուտեանիկատարածմատնանշումներուն: Նաեւ, աւարտինտեղադրուածէԽ. ՏէրՂուկասեանիպատասխանգրութիւնը:  Հետաքրքրութեամբ...
Social profiles