ԱՒԵԼԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՃԱՄԲՈՒ ՔԱՐՏԷՍ ՄԸ` ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՆԴԷՊ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ Ի ԽՆԴԻՐ

 Տոքթ. Շահէ Ենիգոմշեան Այս գրութիւն-յօդուածը  կը նկարագրէ հայկական ազգային մարտահրաւէրներուն բաղադրիչները` շեշտը դնելով ճամբու քարտէսի մը վրայ` Հայոց Ցեղասպանութեան աւելի համապարփակ լուծման մը առաջադրանքով: Ընդհանուր առմամբ, ասիկա համադրում մըն է, որ կը...

ԶԱՆԳ­ՈՒԱԾ­ՆԵ­ՐԸ ԸՆԴՎ­ԶԵՑ­ՆՈՂ ԶԱՐ­ԳԱ­ՑՈՒՄ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԽՈՐ­ՔԸ.- ՄԵ­ՔԵ­ՆԱՆ ԵՒ ԱՐ­ԴԻ ԱՐ­ՀԵՍ­ՏԱ­ԳԻ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆԸ Ի ՍՊԱՍ ՄԱՐ­ԴՈՒՆ, ՈՉ ՀԱ­ԿԱ­ՌԱ­ԿԸ

 Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ Ծ.Խ.- Այս յօդուածին մէջ տեղադրուած նկարները, կը պատկանին Չարլի Չեփլինի պատմութիւն կերտած ``Modern Times`` ժապաւէնին:  Տնտե­սա­կան տագ­նա­պը, ըն­կե­րա­յին անար­դա­րու­թիւնն ու մէկ առ հա­րիւ­րին եւ 99 առ հար­իւ­րին մի­ջեւ...

ՆԻՒ ՃԸՐԶԻԻ ՄԷՋ.- ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ “ՆԱ­ՅԻ­ՐԻ“, “ՄԵՂ­ՐԻ“ԵՒ “ՎԱ­ՆՈՒՇ ԽԱ­ՆԱ­ՄԻՐ­ԵԱՆ“ ԱԿԱ­ԴԵՄ­ԻԱ­ՅԻ ՀԱ­ՄԱ­ՏԵՂ ԵՐ­ԳԻ ՈՒ ՊԱ­ՐԻ ԵԼՈՅԹ

ԹՂԹԱ­ԿԻՑ Շա­բաթ, Նո­յեմ­բեր 10-ին, մօտ 850-ի հաս­նող մշա­կու­թա­սէր­ներ ներ­կայ գտնուե­ցան Նիւ Ճըրզիի Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան եւ ``Վա­նուշ Խա­նա­միր­եան`` Պա­րար­ուես­տի Ակա­դեմ­իա­յի մի­աց­եալ ձեռ­նար­կին: Հա­մազ­գա­յի­նի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նադպ­րու­հի` տի­կին...

ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ ՆՈ­ՐԱ­ՐԱՐ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ԶՈՅ­ԳԵ­ՐԸ` ԻՆ­ԿԱ ԵՒ ԱՆՈՒՇ ՔՈՅ­ՐԵ­ՐՈՒ ԱՆԴ­ՐԱ­ՆԻԿ ԵԼՈՅ­ԹԸ

  ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ Նիւ Եորք Հա­կա­ռակ ծա­նօթ իրենց անուն­նե­րուն եւ Հայ­րե­նի հե­ռուս­տա­տե­սի­լի կա­յա­րան­նե­րէն դիտ­ուած անոնց ելոյթ­նե­րուն, առա­ջին ան­գամ Նիւ Եոր­քի մէջ ելոյթ ու­նե­ցան, այս առ­թիւ, յատ­կա­պէս Երե­ւա­նէն ժա­մա­նած Ին­կա եւ Անուշ...

ՄՈՒՂՆԻԻ ԴՊՐՈ­ՑԻ ՀԱ­ՐԻՒ­ՐԱՄ­ԵԱ­ԿԸ

 ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ Արա­գա­ծոտ­նի Մուղ­նի գիւ­ղը Հա­յաս­տա­նի Հան­րան­պե­տու­թեան ամե­նահ­մա­յիչ վայ­րե­րից է: Գիւ­ղի հմայ­քի ան­բա­ժա­նե­լի մասն են Հա­յոց աշ­խար­հի երեք գա­գաթ­նե­րը` հեռ­ուից հե­ռու խստօ­րէն հսկող Արա­րա­տը, մտիկ, շատ մօ­տիկ բազ­մած Արա­գածն ու...

ԱՄԵ­ՐԻ­ԿԱ­ՅԻ ՀԱՅ ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ԸՆ­ԿԵ­ՐԱԿ­ՑՈՒ­ԹԵԱՆ ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ ՎԻ­ՃԱ­ԿԱ­ՀԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՄԷՋ

 Շա­բաթ, Նո­յեմ­բեր10-ի երե­կոյ­եան, Տիթ­րոյ­թի Հայ Կեդ­րո­նի սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ամի­րի­կա­յի Հայ Մշա­կու­թա­յին ըն­կե­րակ­ցու­թեան վի­ճա­կա­հա­նու­թիւնը: Ներ­կայ էին Սուրբ Սար­գիս Հա­յոց Առա­քե­լա­կան, եւ Սուրբ Վար­դան Հայ Կա­թո­ղի­կէ Եկե­ղե­ցի­նե­րու հո­գե­ւոր հայ­րե­րը` Արժպ....

ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ.- ՎԱՂ ՄԻՋ­ՆԱ­ԴԱՐ­ԵԱՆ ԳՈՒ­ՍԱ­ՆԱ­ԿԱՆ ԱՐ­ՈՒԵՍ­ՏԸ

 Վաղ Միջ­նա­դար­եան Գու­սա­նա­կան Ար­ուես­տը շատ աւելի լաւ բախ­տի ար­ժա­նա­ցած է, քան ժո­ղովր­դա­կա­նը: Հե­թա­նո­սա­կան ժա­մա­նակ­նե­րու իրենց նա­խորդ­նե­րուն նման` վաղ Միջ­նա­դար­եան Գու­սան­նե­րը, կը սպա­սար­կէ­ին նա­խա­րա­րնե­րուն, մա­սամբ` շի­նա­կան­նե­րուն եւ քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն: Գու­սա­նա­կան Ար­ուեստն ու...
Social profiles