ՀԱԼԷՊ.- ՀԱՅ ՏՊԱԳ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ…ՀՐՈՅ ՃԱՐԱԿ

 Զա­նա­զան թան­գա­րան­նե­րու մէջ, նա­եւ յա­տուկ գի­տա­ժո­ղով­նե­րու ըն­թաց­քին, այս տար­ուան ըն­թաց­քին, նշուե­ցաւ հայ տպագ­րու­թեան 500-ամ­եա­կը: Հայ թէ օտար ընտ­րա­նին, այս հան­դի­սու­թիւն­նե­րով, իր յար­գան­քի տուր­քը մա­տու­ցեց հայ ժո­ղո­վուր­դի փայ­լուն դէմ­քե­րէն մէ­կուն` Յա­կոբ...

ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՀԱՅ ԿԵԴ­ՐՈ­ՆԻ ՀՈ­ՂԻ ՕՐՀ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ

Լուսանկար՝ Զ. Թազեան Անց­նող երեք տաս­նամ­եակ­նե­րու ըն­թաց­քին, Տիթ­րոյ­թի հայ գա­ղու­թը հետզ­հե­տէ սկսած էր կայք հաս­տա­տել, ներ­կայ Հայ Կեդ­րո­նէն 20-30 մղոն հե­ռու, դէ­պի հիւ­սիւս-արեւ­մուտք գտնուող ար­ուար­ձան­նե­րէն ներս: Տար­ուէ տա­րի ծնող­ներ հե­ռա­ւո­րու­թիւնը...

ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ` ԼԵԶՈՒՆԵՐՈՒ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

 Հոկ­տեմ­բեր 26-ին, Փա­րի­զի Արե­ւել­եան լե­զու­նե­րու եւ քա­ղա­քակր­թու­թիւն­նե­րու ազ­գա­յին հիմ­նար­կին (INALCO) մեծ դահ­լի­ճին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան գի­տա­ժո­ղով մը‘ նուիր­ուած հայ գրատ­պու­թեան ծննդեան 500ամ­եա­կին: Գի­տա­ժո­ղո­վը խո­րագր­ուած էր` ``Հայ գիր­քը. մշա­կոյթ մը Սփիւռ­քի մէջ`` (Le livre armenien: Une culture...
Social profiles