ՈՒ­ՐՈՒԿ­ՈՒԱ­ՅԻ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԸ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵՑ ԱՐ­ՑԱԽ

 Ու­րուկ­ուա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Խոր­խէ Օրի­քոն, որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ Հա­յաս­տան կը գտնուէր, Նո­յեմ­բեր 13-ին ժա­մա­նեց Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թիւն: Մայ­րա­քա­ղաք Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ, ան  դի­մա­ւոր­ուե­ցաւ Ար­ցա­խի նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եա­նի կող­մէ: Բարձ­րաս­տի­ճան օտար հիւ­րը...

ԻԼԻ­ՆՈ­ՅԻ ԱՄԵՆԱՅՆ ՍՐԲՈՑ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ 69-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՏՕ­ՆԱ­ԿԱ­ՏԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

 Լուսանկարներ` Թինա Չոլաքեան-Սահակեան ԿԼԵՆՎԻՒ, ԻԼԼԻՆՈՅ.- Կի­րա­կի, Նո­յեմ­բեր 4-ին, Ամե­նայն Սրբոց Հա­յաս­տան­եայց Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ 69-ամ­եա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ թե­մի բա­րեխ­նամ Առաջ­նորդ` Բարձր. Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի, որ կա­տա­րեց օր­ուայ Սուրբ...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵ­ՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱ­ՆԻ ԱՌԱՋ­ՆՈՐԴ ՕՇԱ­ԿԱՆ ԱՐՔ. ՉՕ­ԼՈՅ­ԵԱ­ՆԻ ԱՅ­ՑԵ­ԼՈՒ­ԹԻՒՆԸ ՍԱՆ ՖՐԱՆ­ՍԻՍ­ՔՕ

  ՆՈՒ­ՊԱՐ ՏԷ­ՄԻՐՃ­ԵԱՆ Սան Ֆրան­սիս­քո­յի Սուրբ Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ եկե­ղեց­ւոյ հովիւը, երես­փո­խա­նա­կան կազ­մը, հո­գա­բար­ձու­թիւնն ու հա­ւա­տաց­եալ ժո­ղո­վուր­դը, հո­գե­կան ան­հուն գո­հու­նա­կու­թեամբ ող­ջու­նե­ցին ներ­կա­յու­թիւնը Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան թե­մի առաջ­նորդ Օշա­կան արք. Չօ­լոյ­եա­նի, որ պա­տա­րա­գեց եւ...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԶԻՆ­ՈՒԱԾ ՈՒ­ԺԵ­ՐՈՒ ՀԵ­ՏԱ­ԽՈՒ­ԶԱ­ԿԱՆ ԶՕՐ­ՔԻ ԿԱԶ­ՄԱ­ՒՈՐ­ՄԱՆ ՔՍԱ­ՆԱՄ­ԵԱԿ

 Նո­յեմ­բեր 10-ին, Հա­յաս­տա­նի զին­ուած ու­ժե­րու զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն մէջ, հան­դի­սա­ւո­րու­թեամբ նշուե­ցաւ Հ.Հ. հե­տա­խու­զու­թեան զօր­քե­րու կազ­մա­ւոր­ման քսա­նե­րորդ տա­րե­դար­ձը եւ հե­տա­խու­զա­կան մար­զի մաս­նա­գի­տա­կան տօ­նը: Այս ձեռ­նար­կին ներ­կայ էին  Հ.Հ. պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օհան­եա­նը,...

ԶԱՆԳ­ՈՒԱԾ­ՆԵ­ՐԸ ԸՆԴՎ­ԶԵՑ­ՆՈՂ ԶԱՐ­ԳԱ­ՑՈՒՄ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԽՈՐ­ՔԸ.- ԻՐՈ­ՂԱ­ԿԱՆ ԻՇ­ԽՈՂ­ՆԵ­ՐԷՆ ՔԱ­ՆԻ ՄԸ ՕՐԻ­ՆԱԿ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու վեր­ջին տա­րի­նե­րու զար­գա­ցում­նե­րը հետզ­հե­տէ աւե­լի բա­ցա­յայտ կը դարձ­նեն այն դառն իրա­կա­նու­թիւնը, թէ նա­խա­գահ­ներ կամ իշ­խա­նա­ւոր դա­սու ան­դամ­ներ չեն ներ­կա­յաց­ներ մե­ծա­մաս­նու­թեան շա­հե­րը, պաշտ­պա­նը չեն ժո­ղո­վուր­դին իրա­ւուք­նե­րուն, մաս­նա­կից...

ԴԵԿ­ՏԵՄ­ԲԵՐ 11-ԷՆ ՍԿՍԵԱԼ…“ԱԼԻ­ԹԱԼ­ԻԱ“` ԶՈ­ՒԱՐԹ­ՆՈՑ ՕԴԱ­ԿԱ­ՅԱ­ՆԻ ՆՈՐ ԱՅ­ՑԵ­ԼՈՒՆ

 ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Յա­ռա­ջի­կայ Դեկ­տեմ­բեր 11-էն սկսեալ, Իտալ­իոյ հան­րա­ծա­նօթ  օդա­նա­ւա­յին ըն­կե­րու­թիւն­նե­րէն` ``Ալի­թալ­իա``ն պի­տի ըլ­լայ Զուարթ­նոց օդա­կա­յա­նի այ­ցե­լող ``թռչնազ­գի``ն: Ար­դա­րեւ, Նո­յեմ­բեր 9-ին, լրագ­րող­նե­րուն հետ ու­նե­ցած հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին, սոյն ըն­կե­րու­թեան Ռուս­իոյ, Ուք­րա­յի­նա­յի, Պե­լո­ռուս­իոյ, Վրաս­տա­նի...

“ՕԳ­ՆԻ՛Ր ԵՂ­ԲՕՐԴ“ ԵՐ­ՐՈՐԴ ՄԱՐ­ԴԱ­ՍԻ­ՐԱ­ԿԱՆ ՕԳ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ԲԱ­ԺԱ­ՆՈՒՄ

 ՀԱԼԷՊ.- ``Օգ­նի՛ր եղ­բօրդ`` նա­խա­ձեռ­նու­թեան ծրա­գի­րով ու­ղարկ­ուած մար­դա­սի­րա­կան օժան­դա­կու­թեան եր­րորդ  օդա­նա­ւը, Նո­յեմ­բեր 8-ին ժա­մա­նեց Հա­լէ­պի Նայ­րապ օդա­կա­յա­նը: Ըստ նա­խա­պէս գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նու­թեան, ``Էր Ար­մին­իա``ի Ան­թո­նով 12 տի­պի օդա­նա­ւը, նախ­քան Սուր­իոյ օդա­յին սահ­ման­նե­րը...
Social profiles