Հ.Յ.Դ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄՆԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Փետրուար 2013-ին կայանալիք ՀՀ նախագահի  ընտրութիւնը մեր անկախ պետականութեան անցած ճանապարհը վերաիմաստաւորելու, երկրի ու հասարակութեան խնդիրները ճիշտ ձեւակերպելու, ժողովուրդի բարեկեցութիւնը  ապահովող գործողութիւններ նախանշելու, արտաքին մարտահրաւէրները արժանապատուօրէն դիմակայելու բացառիկ հնարաւորութիւն է:...

“ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԵԿԵ­ՂԵ­ՑԻ ԸԼ­ԼԱ­ԼՈՎ, ՄԵՆՔ ՆԱ­ԵՒ ժՈ­ՂՈՎՐ­ԴԱ­ՎԱՐ ԵԿԵ­ՂԵ­ՑԻ ԵՆՔ“ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՆԱ­ՐԵԿ ԱՐՔ. ԱԼԵԷ­ՄԷԶ­ԵԱՆ

 Ստո­րեւ լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հե­տաքրք­րա­կան հար­ցա-զրոյց մը` մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Դպրե­վան­քի տե­սուչ Նա­րեկ Արք. Ալ­եէ­մեզ­եա­նի հետ, կա­տար­ուած ``Թէ­քէեան`` Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան ղե­կա­վար` Յակոբ Վար­դի­վառ­եա­նի կող­մէ:   ՀԱՐՑՈՒՄ.- Մէկ տարիէ ի վեր...

“ԱՌԱՋ­ՆԱ­ՀԵՐ­ԹՈՒ­ԹԻՒՆ Է ՊԱ­ՀԵԼ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՊԱՏ­ԿԱ­ՆԵ­ԼԻՈՒԹԻՒՆԸ…“.- ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՀԻՒ­ՍԻ­ՍԱ­ՅԻՆ ԱՄԵ­ՐԻ­ԿԱ­ՅԻ ՀԱՅ ԿԱ­ԹՈ­ՂԻ­ԿԷ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ԱՌԱՋ­ՆՈՐԴ ԱՐՀ­Ի­Ա­ՊԱ­ՏԻՒ ՄԻ­ՔԱ­ՅԷԼ ԵՊՍ. ՄՈՒ­ՐԱՏ­ԵԱՆ

 ``Հայ­րե­նիք``ի անց­եալ շաբթ­ուայ թիւին մէջ տե­ղե­կա­ցու­ցած էինք թէ Ուր­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 26-ի առա­ւօտ­եան, խմբագ­րու­թիւնս այ­ցե­լած էր Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Արհ­ի­ա­պա­տիւ Առաջ­նորդ Մի­քա­յէլ Եպս. Մու­րատ­եան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Պել­մոն­թի (Մա­սա­չու­սէց) Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ...

ՓՐՈՖ. ԹԱ­ՆէՐ ԱՔ­ՉԱ­ՄԻ ՆՈՐ ԳԻՐ­ՔԻՆ ՇՆՈՐ­ՀԱ­ՀԱՆ­ԴԷ­ՍԸ

ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԻՎԱՌԵԱՆ Նիւ Եորք   Նոր աշ­խա­տա­սի­րու­թիւն մը եւս կ՛աւել­նայ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նա­գի­տու­թեան մեր աղ­բիւր­նե­րուն վրայ, թուրք պատ­մա­բան Թա­նէր Աք­չա­մի հրա­տա­րա­կած վեր­ջին գիր­քով, որուն առատ նիւթ հայ­թայ­թած են Թուրք­իոյ իր գոր­ծըն­կեր...

97 ՏԱՐ­ՈՒԱՅ ԼՌՈՒ­ԹԵ­ՆԷ ԵՏՔ…ՍՈՒՐԲ ԿԻ­ՐԱ­ԿՈՍ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ԶԱՆ­ԳԸ ՀՆՉԵՑ

 ՏԻԳ­ՐԱ­ՆԱ­ԿԵՐՏ, ՊՈ­ԼԻՍ.-  Տիգ­րա­նա­կեր­տի Սուրբ Կի­րա­կոս եկե­ղեց­ւոյ պաշ­տօ­նա­կան վե­րա­բա­ցու­մէն գրե­թէ տա­րի մը ետք, այս ան­գամ այլ արա­րո­ղու­թեամբ մը, 97 տար­ուայ լռու­թե­նէ ետք, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով հնչեց եկե­ղեց­ւոյ վե­րա­կա­ռուց­ուած զան­գը: Ար­դա­րեւ, հան­դի­սու­թիւն­նե­րը...

ՍԱՆ ՖՐԱՆ­ՍԻՍ­ՔՈ­ՅԻ “ԱՐԱՔՍ“ ՊԱ­ՐԱ­ԽՈՒՄ­ԲԸ ԻՐ ԵԶԱ­ԿԻ ՅԱՅ­ՏԱԳ­ՐՈՎ ՀՄԱ­ՅԵՑ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԱ­ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԻՒՆԸ

 ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԻՎԱՌԵԱՆ   Մե­ծա­գոյն Նիւ Եոր­քի մեր հա­մայն­քը թէ­եւ ու­նի իր չորս պա­րա­խում­բե­րը, որոնք տա­րի­նե­րէ ի վեր կը հրամց­նեն հայ պա­րար­ուես­տի լա­ւա­գոյն ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րը, յա­ճախ մրցե­լով իրա­րու հետ, կը բե­րեն որակ...
Social profiles