ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՄԷՋ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ­ՆԵՐ ՍԱՐԳՍ­ԵԱՆ ԵՒ ՍԱ­ՀԱԿ­ԵԱՆ ԿԸ ՀԵ­ՏԵ­ՒԻՆ ՌԱԶ­ՄԱ­ՓՈՐ­ՁԵ­ՐՈՒ

   ԵՐԵՒԱՆ, ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ.- Շա­բա­թաս­կիզ­բին, Ար­ցա­խի նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի հետ մի­ա­սին այ­ցե­լե­ցին հան­րա­պե­տու­թեան հիւ­սի­ս-ա­րե­ւել­եան մա­սին մէջ գտնուող շարք մը զօ­րա­մա­սեր: Նա­խա­գահ­նե­րը հե­տե­ւե­ցան հրաձ­գա­յին վար­ժու­թիւն­նե­րու ըն­թաց­քին, նա­եւ ծա­նօ­թա­ցան...

ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՅԱՐ­ԳԱՆՔ ԵՒ ԳՈՒՐ­ԳՈՒ­ՐԱՆՔ

 Տե­ղին է մրո­տել եւ անդ­րա­դառ­նալ հա­ղոր­դագ­րու­թեան մը մա­սին, որ լոյս ըն­ծա­յած էր Հայ Մշա­կու­թա­յին ``Հա­մազ­գա­յին`` Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը: Ահա­ւա­սիկ աւե­տա­բեր լուր մը, մա­նա­ւանդ որ խոր թմբի­րէն զարթ­նած կը թուինք ըլ­լալ,...

ՆՈՒԱ­ԳՈՒՄ Է ՏԻԳ­ՐԱՆ ԴՈՒ­ՄԱՆ­ԵԱ­ՆԸ

   Լու­սան­կար­նե­րը` հե­ղի­նա­կի ՌՈ­ՊԵՐԹ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ Նիւ Եորք   Տիգ­րան Դու­ման­եա­նը ծնուել է Երե­ւա­նում` 1990 թուա­կա­նին: Երաժշ­տա­կան սկզբնա­կան կրթու­թիւնը ստա­ցել է Երե­ւա­նի Շարլ Ազ­նա­ւու­րի ան­ուան երաժշ­տա­կան դպրո­ցում` աշա­կեր­տե­լով ճա­նա­չո­ւ­ած ման­կա­վարժ Էր­նա Այ­վա­զո­վա­յին: Դեռ Երե­ւա­նում...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ “ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ“Ի ԳՐԱԿԱՆ “ՄԻՆԱՍ ԵՒ ԳՈՀԱՐ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ“ ՄՐՑԱՆԱԿ

 Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի ``Հա­մազ­գա­յին``ը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ հաս­տա­տած է ``Մի­նաս եւ Գո­հար Թէ­օ­լէ­օլ­եան`` գրա­կան մրցա­նա­կը, որ պի­տի տրա­մադր­ուի տա­րե­կան դրու­թեամբ: Այս մրցա­նա­կին կրնան մաս­նակ­ցիլ Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի մէջ բնա­կող կամ գոր­ծող...

ՊՈՍ­ԹԸ­Ն.- Հ.Օ.Մ.-Ի ՄԱՍՆԱ­ՃԻՒ­ՂԵ­ՐՈՒ ԴՐԱՄԱՀԱՒԱՔ Ի ՆՊԱՍՏ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

 Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 20-ին, Ուա­թըր­թաու­նի ``Բաբ­գէն Սիւ­նի`` ակում­բին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ դրա­մա­հա­ւաք-ընթ­րիք, նուիր­ուած Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան: Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պած էին շրջա­նի Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան եր­կու մաս­նա­ճիւ­ղե­րը` ``Լէ­օ­լա Սա­սու­նի`` եւ ``Շու­շի``: Այս առ­թիւ, խօսք առին...

ԵՒ­ՐՈ­ՊԱ­ՅԻ ԸՆ­ԿԵՐ­ՎԱ­ՐԱ­ԿԱՆ ՊԱՏ­ՈՒԻ­ՐԱ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊԻ Հ.Յ.Դ. ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ՀԵՏ

ԵՐԵ­ՒԱՆ, ``Հ.Յ.Դ. Մամ­լոյ Դիւան``.- Հոկ­տեմ­բեր 18-19ին Առա­քե­լու­թեամբ մը, Երե­ւան կը գտնուէր Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան եւ հա­մե­րաշ­խու­թեան հա­մար եւ­րո­պա­կան հա­մախմ­բու­մի նա­խա­ձեռ­նած պատ­ուի­րա­կու­թիւնը, որուն մէջ ընդգրկ­ուած են Եւ­րո­պա­կան ըն­կեր­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան (PES) ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի...

ՆԵՐՈՂՈՒԹԻ՛ՒՆ ԽՆԴՐԵՑԷՔ

Ս. Մ. Հոկտեմբեր 23, 2012   Սփիւռքի նախարարութեան կայքէջին վրայ Հոկտեմբեր 22ին տեղադրուած է կոչ-յայտարարութիւն մը, որուն առաջին բաժինը եթէ անխառն ուրախութիւն կը պատճառէ, աւելի վար տեղ գտած արտայայտութիւն մը...
Social profiles