ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ.- ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀՈՒՆԳԱՐԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ԵՒ ԵՒՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ ԿՐԱՀԱՄ ՈՒԱԹՍԸՆԻ ՀԵՏ

[caption id="attachment_11112" align="alignleft" width="300"] Սըր Կրահամ Ուաթսըն[/caption] Եւրոպայի Հայ Դատի Գրասենեակէն պատուիրակութիւն մը, Երկուշաբթի  Հոկտեմբեր 15-ին, հանդիպեցաւ եւրոխորհրդարանի ազդեցիկ երեսփոխան Սըր Կրահամ Ուաթսընի հետ, որ միաժամանակ նաեւ նախագահն է Եւրոպական...

ՍՏԱ­ՑԱՆՔ.- ՊՕՂՈՍ ՇԱՀ­ՄԵ­ԼԻՔ­ԵԱ­ՆԻ “ՅԻ­ՇԱ­ՏԱԿ­ՆԵՐ… ԱՆ­ՑԱԾ ՕՐԵՐ“ ԳՈՐ­ԾԸ

   60ական-70ական­նե­րուն Արեւմտ­եան աշ­խար­հը կը թնդար ռոք երաժշ­տու­թեամբ: Լի­վըր­փուլ քա­ղա­քի առաս­պե­լա­կան քառ­եա­կէն` ``Պի­թըլզ``էն, մին­չեւ հե­ռա­ւոր Լոս Ան­ճե­լըս­եան դռներ` ``Տօրզ``, երի­տա­սար­դու­թեան ալիք մը տար­ուած էր այս ժխո­րով: Մի­ջին Արե­ւել­քի եւ յատ­կա­պէս...

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐ­ԳԻՍ ՀԱ­ՅՈՑ ԱՌԱ­ՔԵ­ԼԱ­ԿԱՆ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ՄԷՋ ԺԱ­ՄԵՐ­ԳՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՒ ՄՈ­ՄԱ­ՎԱ­ՌՈՒ­ԹԻՒՆ ՍՈՒՐ­ԻՈՅ ՄԷՋ ԶՈՀ­ՈՒԱԾ ՀԱ­ՅՈՐ­ԴԻ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ՀԱ­ՄԱՐ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԱՐԱՏՕԼԵԱՆ Նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Տիթ­րո­թի Սուրբ Սար­գիս Հա­յոց Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Արժպ. Տ. Հրանդ Քհնյ. Գէ­որգ­եա­նի եւ հո­գա­բար­ձու­թեան, Ուր­բաթ երե­կոյ ժա­մը 7:00-ին. Սուրբ Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ մէջ, Սուր­իոյ հայ...

ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱՅ ԳԱ­ՂՈՒ­ԹԻՆ ՀԱ­ՄԱՐ

 Սի­րե­լի Հայ­րե­նա­կից­ներ, Բո­լորս ալ ար­դէն իսկ տեղ­եակ ենք, որ տարիէ մը աւե­լի, Սուր­ի­ան պա­տե­րազ­մա­կան նեղ պայ­ման­նե­րէ կ՛անց­նի: Այդ եր­կի­րը, ուր միշտ Քրիս­տոն­եա­նե­րը, եւ ի մաս­նա­ւո­րի հա­յե­րը, եր­կար տա­րի­նե­րու խա­ղա­ղու­թիւն կը...

ՄԱՍԱՉՈՒՍԷՑ.- ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԸՆԴԱՐՁԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑԱԾ

 Յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կա­նանք թէ Սուրբ Ստե­փա­նոս Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նի ըն­դար­ձակ­ման շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տան­քը, որ սկսած էր Յու­նիս 20, 2012-ին աւար­տած է Օգոս­տոս 31, 2012-ին: Հե­տե­ւա­բար, նոր շէն­քը պատ­րաստ եղաւ ճիշդ...

ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՀԱՅ ԿԵԴ­ՐՈ­ՆԻ ՆՈՐ ՀՈ­ՂԱ­ՇԵՐ­ՏԻ ՕՐՀ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ

Կի­րա­կի, Հոկ­տեմ­բեր 21, 2012-ին, նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Տիթ­րոյ­թի ``Հայ Կեդ­րոն``ի վար­չութեան, եւ Սուրբ Սար­գիս Հա­յոց Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ հո­գեւոր հովիւին ու հո­գա­բար­ձու­թեան, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Նո­վա քա­ղա­քէն ներս գտնուող հո­ղաշեր­տի օրհ­նու­թիւն, ձե­ռամբ` Հիւ­սիւ­սա­յին...

ՎԵ­ՀԱ­ՆՈՅՇ ԹԵՔ­ԵԱՆ ԿԸ ՊԱՐ­ԳԵ­ՒԱՏՐ­ՈՒԻ ՄՈՎ­ՍԷՍ ԽՈ­ՐԵ­ՆԱ­ՑԻ ՄԵ­ՏԱ­ԼՈՎ

 Սեպ­տեմ­բեր 20-ին, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ան­կա­խու­թեան քսան­մէ­կե­րորդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ, նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին մէջ, բա­նաս­տեղծ Վե­հա­նոյշ Թեք­եան պար­գե­ւատր­ուե­ցաւ Նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի կող­մէ` Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի շքան­շա­նով: Այս առ­թիւ, ան խօսք առաւ եւ յայտ­նեց թէ.-...
Social profiles