Հ.Օ.Մ.-Ի Ա.Մ.Ն. ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ՇՐՋԱ­ՆԻ ԿՈՉԸ` ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱ­ՅԵ­ՐՈՒ ՕԺԱՆ­ԴԱ­ԿՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱ­ՄԱՐ

 Յատուկ հաղորդագրութեամբ մը, Հ.Օ.Մ.-ի Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանը, յանձին ատենապետունի Անի Աթթարի կը տեղեկացնէ թէ Սուրիահայութեան օժանդակութեան աշխատանքները միեւնոյն թափով կը շարունակուին: Քանի մը ամիս առաջ, իր պատգամաւորական ժողովին, շրջանւ հաւաքած...

ՍԱ ՄԻԱՅՆ ԱՌԱ­ՋԻՆ ՔԱՅԼՆ Է

 Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան տագ­նա­պը շատ-շա­տե­րու ալ տագ­նա­պը դար­ձաւ: Յատ­կա­պէս վեր­ջին շրջա­նին ուղ­ղա­կի հա­յաբ­նակ շրջան­նե­րուն հա­սած հար­ուա­ծին արա­գօ­րէն պէտք էր ար­ձա­գան­գել: Ահա այս մեկ­նա­կէ­տով, Շա­բաթ, 15 Սեպ­տեմ­բեր, 2012 առա­ւօտ­եան ժա­մը 10-ին, Նիւ Եոր­քի...

ԱՐ­ՑԱԽ­ԵԱՆ ՎՃՌԱ­ԿԱՄ ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

 Վերս­տին նա­խա­գահ ընտր­ուած Բա­կօ Սա­հակ­եան, կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մու­թեան գոր­ծըն­թա­ցի աւար­տին, իւ­րա­յա­տուկ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ կա­տա­րեց, որոնք ան­կաս­կած որ պի­տի ու­նե­նան իրենց դերն ու իմաս­տը, յա­ռա­ջի­կայ տա­րի­նե­րու Ար­ցախ­եան հիմ­նա­հար­ցի քննարկ­ման գծով կա­տար­ուե­լիք ժո­ղով­նե­րուն ըն­թաց­քին:...

ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱՅ ԳԱ­ՂՈՒ­ԹԸ ՏԱԳ­ՆԱ­ՊԻ ՄԷՋ

[caption id="attachment_10947" align="aligncenter" width="300"] Նոր Գիւ­ղի շրջան…Զա­րեհ Վե­հա­փա­ռի եւ Արս­լան­եան պո­ղո­տա­նե­րու մօտ տե­սա­րան մը[/caption]ՀԱ­ԼԷՊ.- Հա­յաս­տան­եան կարգ մը թեր­թեր հե­տե­ւո­ղա­կան ձեւով կ՛ան­դա­դառ­նան Սուր­ի­ա­հայ գա­ղու­թի եւ յատ­կա­պէս Հա­լէ­պի ներգ­րա­ւած դժուա­րու­թիւ­նե­րուն մա­սին: Շա­բա­թաս­կիզ­բին,...

ԼՐՋԱՆԱ՛ՆՔ

  ՄԿՐՏԻՉ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ Աւե­լի քան եր­կու տաս­նամ­եակ կ՛ըլ­լայ ար­դէն, որ աշ­խար­հը կորսն­ցու­ցած է Հա­մաշ­խար­հա­յին Բ. պա­տե­րազ­մէն ետք իրա­կա­նա­ցած հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւնը եւ կը փնտռէ նո­րը. ցարդ չէ յա­ջո­ղած զայն գտնել, որուն պատ­ճա­ռով...

ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ԲԱ­ԿՕ ՍԱ­ՀԱԿ­ԵԱՆ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԵՑ ՆՈ­ՐԱ­ԿԱԶՄ ԿԱ­ՌԱ­ՎԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ

 Սեպ­տեմ­բեր 22-ին, Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան ստո­րագ­րեց հրա­մա­նա­գիր մը` Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան կա­ռա­վա­րու­թեան ան­դամ­նե­րուն նշա­նակ­ման մա­սին: Հրա­մա­նա­գ­րին հա­մա­ձայն, կա­ռա­վա­րու­թեան կազ­մը կը ներ­կա­յաց­նէ հե­տեւ­եա­լը.- Ար­թուր Աղա­բեկ­եան` փոխ­ վար­չա­պետ, Զո­յա Լա­զար­եան` առող­ջա­պա­հու­թեան...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ ՀԱ­ՍԱԾ ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱ­ՅԵ­ՐՈՒ… ԽՆԴԻՐ­ՆԵՐ, ԼՈՒ­ԾՈՒՄ­ՆԵՐ, ԱՆՈ­ՐՈ­ՇՈՒ­ԹԻՒՆ

ՆԱ­ՅԻ­ՐԻ ՄԿՐՏԻՉ­ԵԱՆ ՏԱՂԼ­ԵԱՆ   ե­րէն աւե­լի քան տա­րի մը ետք, սկսաւ սուր­ի­ա­հա­յե­րու հոս­քը դէ­պի Հա­յաս­տան: Ամէն տա­րի, ամառ­նա­յին ար­ձա­կուրդ­նե­րուն, ինչ­պէս միւս գա­ղութ­նե­րու հա­յե­րը, սուր­ի­ա­հա­յու­թեան զգա­լի մա­սը նոյն­պէս իր ամառ­նա­յին հան­գիս­տը...

ՍԱ­ՖԱ­ՐՈ­ՎԻ ՀԱՐ­ՑՈՎ`ՑՈՅՑ ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ

 Լու­սան­կարը` Ն. ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆի Սեպ­տեմ­բեր 17-ին, ազե­րի մար­դաս­պան Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վի ազատ ար­ձակ­ման առ­թիւ, շուրջ հա­րիւր ցու­ցա­րար­ներ մաս­նակ­ցե­ցան խա­ղաղ ցոյ­ցի մը, որ կա­տար­ուե­ցաւ Պոս­թը­նի կեդ­րո­նա­կան ``Քա­մըն`` շրջա­նէն ներս: Բո­ղո­քի այս ցոյ­ցը, կազ­մա­կե­րպուած...

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100ԱՄԵԱԿԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ ԳՈՒՄԱՐԵՑ ԻՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏԸ

Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 20ին, տեղի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակի կեդրոնական յանձնախումբի ժողովը: Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոս եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոս հանդիպում մը ունեցան Սուրբ Էջմիածնի մէջ եւ...
Social profiles