ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ԹՆՃՈՒԿՆ ՈՒ …ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ԽԱԲԿԱՆՔԸ

Սուրիոյ մէջ կատարուող վերջին տարիներու անցուդարձերն ու դէպքերու ընթացքը, այնպիսի կացութիւն մը ստեղծած են, որ գոյութիւն չունի լրատուական աղբիւր մը, որ կարենայ ներկայացնել թէ ճիշդ ի՞նչ կը կատարուի այս երկրէն...

ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԱ­ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ՔԵՐ­ՄԷ­ՍԸ

[caption id="attachment_10371" align="aligncenter" width="300"] Լուսանկար` ARAM O[/caption] ԿԱՐ­ՊԻՍ ԳՈ­ՃԱՆ­ԵԱՆ Եր­րորդ յա­ջոր­դա­կան տա­րին ըլ­լա­լով, պոս­թը­նա­հա­յու­թիւնը ճիգ չի խնա­յեր, լա­ւա­գոյնս յա­ջողց­նե­լու եւ աւան­դա­կան դարձ­նե­լու այս յան­դուգն մի­ջո­ցա­ռու­մը: Հա­րիւ­րի հաս­նող գոր­ծող անձ­նա­կազ­մը իր մեղ­ուա­ջան...

Օրը Օրին.- ՈՂԻՄՊ­Ի­Ա­ԿԱՆ ԽԱ­ՂԵ­ՐԸ ԱՌԻ՞Թ ԵՐ­ԿՈՒ ՇԱ­ԲԱԹ ՄՈՌ­ՆԱ­ԼՈՒ ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ԿԱՆ ԴԱՇ­ՏԸ – ԱՅՈ՛ ԵՒ Ո՛Չ

 ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ Մօտ ու­թը տա­րի­նե­րէ ի վեր Լոն­տոն կը պատ­րաստ­ուէր ըն­դու­նե­լու նոր ժա­մա­նակ­նե­րու 30րդ Ամառ­նա­յին Ողիմպ­եա­կան խա­ղե­րը:  Այս եր­րորդ ան­գամն է որ Լոն­տոն կը հիւ­րըն­կա­լէ աշ­խար­հի լա­ւա­գոյն մար­զիկ­նե­րը, դառ­նա­լով‘ մի­ա՛կ...

ԻՆՉ­ՊԷՍ ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԵԼ ՀԱ­ՅՈՑ ԼԵ­ԶՈՒՆ

  ԱՐՄԻՆԷ ՄԻՆԱՍԵԱՆ Վեր­ջերս ներ­կայ եղայ Նիւ Եոր­քի եր­կու ամէնօր­եայ հայ վար­ժա­րան­նե­րից մէ­կի ամա­վեր­ջի հան­դէ­սին: Կա­րօտ մնա­լով մեր մայ­րե­նի լեզ­ուի քաղց­րա­համ հնչիւ­նին, ներ­կա­յու­թեանս հա­մար ու­րախ էի զգում ինձ: Սա­կայն ու­րա­խու­թիւնս...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ԴԱ­ՍԱ­ԽՕ­ՍԱ­ԿԱՆ ԵՐԵ­ԿՈՅ Ս. ԼՈՒ­ՍԱ­ՒՈ­ՐԻՉ ՄԱՅՐ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ՄԷՋ

 ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր եկե­ղե­ցու Հո­գա­բար­ձու­թեան, Չո­րեք­շաբ­թի Յու­նիս 20ի երե­կոյ­եան ժա­մը 7ին եկե­ղե­ցու Ճան Փա­շալ­եան սրա­հում տե­ղի ու­նե­ցաւ, շա­հե­կան դա­սա­խօ­սու­թիւն ``Հա­մա­ժո­ղովր­դա­յին Զար­գա­ցում եւ Ներ­կայ Մար­տահ­րա­ւէր­ներ եւ Պա­տե­հութ­թիւն­ներ...

ԱՄԱՌ­ՆԱ­ՅԻՆ ԴԱ­ՍԸՆ­ԹԱՑՔ ԳՈՐ­ԾԱԿ­ՑՈՒ­ԹԵԱՄԲ Մ.Ա.Կ.-Ի ՄՕՏ Հ.Հ. ԴԵՍ­ՊԱ­ՆԱ­ՏԱՆ

 Եօթ երի­տա­սարդ­ներ կը մաս­նակ­ցին այս տար­ուայ Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան մօտ Հ.Հ. դես­պա­նա­տան հետ գոր­ծակ­ցա­բար, կա­տար­ուած ամառ­նա­յին դա­սըն­թաց­քին: Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Յ.Դ.-ին, այս երի­տա­սարդ­նե­րը, պի­տի հե­տե­ւին զա­նա­զան դա­սըն­թացք­նե­րու, դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րու եւ...

“ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՀԱՍ­ՏԱ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ՀՍԿՈ­ՂՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԿԸ ԿԱ­ՏԱ­ՐԵՆ ՄԵՐ ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐԴ­ՆԵ­ՐԸ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ԲԵՐ­ԻՈՅ ԹԵ­ՄԻ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԱՌԱՋ­ՆՈՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԻ ԽՕՍ­ՆԱԿ ԺԻ­ՐԱՅՐ ՌԷ­ՅԻՍ­ԵԱՆ

 Սուր­իոյ մէջ տի­րող քա­ղա­քա­կան պայ­ման­նե­րը հետզ­հե­տէ աւե­լի մտա­հո­գու­թիւն կը պատ­ճա­ռեն, յատ­կա­պէս երբ բա­խում­նե­րը հա­սած են հա­յա­հոծ Հա­լէպ: Այս գծով, վեր­ջերս լոյս ըն­ծա­յած էինք հար­ցազ­րոյց մը, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եա­նի...
Social profiles