ՇԱՐ­ԺԱ­ՊԱՏ­ԿԵ­ՐԻ “ՈՍ­ԿԷ ԾԻ­ՐԱՆ“ ՓԱ­ՌԱ­ՏՕ­ՆԸ

 Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, Երե­ւա­նի մէջ աւար­տե­ցաւ ``Ոս­կէ Ծի­րան``ի ին­նե­րորդ փա­ռա­տօ­նը, որ անգամ մը եւս հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղ­ծեց: Շար­ժան­կար­նե­րուն ցու­ցադ­րու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ ``Մոսկ­ուա`` եւ ``Նա­յի­րի`` շար­ժա­պատ­կե­րի սրահ­նե­րուն, ինչ­պէս նա­եւ Յով­հան­նէս Թու­ման­եա­նի ան­ուան տիկ­նի­կա­յին...

ԹՈՂ ՏԱ՛­ՍԸ ՏԱ­ՐԻ ՆՈՒԻ­ՐԵՆՔ ՍԱ­ՅԱԹ ՆՈ­ՎԱ­ՅԻՆ

 2012 տար­ուան սե­մին, բայց մա­նա­ւանդ տա­րին թե­ւա­կո­խե­լէ աս­դին, Հա­յաս­տա­նէն մին­չեւ Թիֆ­լիս ու սփիւռք­եան օճախ­ներ` զի­րար վա­րա­կե­ցինք գե­ղե­ցիկ գա­ղա­փա­րով մը. 2012 տա­րին հռչա­կե­ցինք Սա­յաթ Նո­վա­յի ծննդեան 300ամ­եակ, ամէ­նու­րէք գե­ղար­ուես­տա­կան ձեռ­նարկ­ներ կը...

“ԳՐԱ­ԿԱՆ ԳՈ­ՀԱՐ­ՆԵՐ ԵՒ ԳԻ­ՆԻ“ – ԺԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԿԱ­ԿԻՑ ԿԻՆ ԳՐՈՂ­ՆԵՐ ԻՐԵՆՑ ԳՈՐ­ԾԵ­ՐԸ Կ՛ԸՆ­ԹԵՐ­ՑԵՆ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ

[caption id="attachment_10136" align="aligncenter" width="300"] Ձախէն աջ` Լօ­լա Գուն­տաքճ­եան, Նո­րա Ար­մա­նի, Լու­սին Գաս­պար­եան, եւ Այ­տա Զի­լել­եան-Սի­լաք[/caption] Հինգ­շաբ­թի Ապ­րիլ 12ին, Հայ Կեդ­րո­նի սրա­հին մէջ չորս ար­դի գրող­ներ իրենց ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին Հա­մազ­գա­յին Կրթա­կան...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՈՒՐԲ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 35-ՐԴ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ

[caption id="attachment_10125" align="aligncenter" width="300"] Հայերէն կ՛երգեն բարձրաձայն եւ ինքնավստահ[/caption] Յու­նիս 15,  Ուր­բաթ երե­կոյ­եան, Վուտ­սայ­տի Հայ Կեդ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Ամե­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նի Ամա­վեր­ջի Հան­դէ­սը: Ծնող­ներ, մեծ հայ­րեր եւ մեծ...

ՆՈՐ ԳԻՐՔԵՐ.- ՆՈՒ­ՊԱՐ ՔԻՒ­ՓԷԼ­ԵԱ­ՆԻ ԵՒ ՍԻԼ­ՎԱ ՏԷՐ ՍՏԵ­ՓԱՆ­ԵԱ­ՆԻ “ՈՒ­ՍՈՒ­ՑՈ­ՂԱ­ԿԱՆ ԲԱ­ՌԱ­ՐԱՆ ԵՒ ԽՕ­ՍԵ­ԼԱ­ՎԱՐ­ԺՈՒ­ԹԻՒՆ“

 Հա­կա­ռակ որ ար­դէն կ՛ընէ աւե­լի քան հնգամ­եակ մը որ Սիլ­վա Տէր Ստե­փան­եա­նը պաշ­տօ­նա­պէս հե­ռա­ցած է Նիւ Եոր­քի Ամե­րի­կա­յի Հա­յոց Առաջ­նոր­դա­րա­նի անձ­նա­կազ­մէն, ուր ան տնօ­րէ­նու­հին էր Առաջ­նոր­դա­րա­նի Հայ Դպրոց­նե­րու Կրթա­կան եւ...

ՊԱՔ­ՈՒԻ ՋԱՐ­ԴԵ­ՐԷՆ ՓԱԽՍ­ՏԱ­ԿԱ­ՆԻ ՅՈՒ­ՇԵ­ՐՈՒ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿՈՒՄ

 Նո­րա­հաս­տատ hybooksonline.com հրա­տա­րակ­չա­տու­նը, որուն առա­քե­լու­թիւնը ելեկտ­րո­նա­յին գիր­քե­րու լոյս ըն­ծա­յումն է, Յու­նիս 17, 2012-ին լոյս ըն­ծա­յած է Ան­նա Աստ­ուա­ծա­տուր­եան-Թըր­քո­թի անգ­լե­րէն լե­զուով ``Nowhere, a Story of Exile`` յու­շագ­րու­թիւնը: Հե­ղի­նա­կը կը նկա­րագ­րէ իր...
Social profiles