ՓՐՈ­ՎԻ­ՏԷՆ­ՍԻ ՄՈՒ­ՐԱՏ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ԱՄԱ­ՎԵՐ­ՋԻ ՀԱՆ­ԴԷՍ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ` “ՀԱՅ ԳՐԻ­ՔԻ ՏՊԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ 500֊ԱՄ­ԵԱ­ԿԻՆ“

 Փրո­վի­տէն­սի Մու­րատ Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նի ամա­վեր­ջի հան­դէ­սը նուիր­ուած` ``հայ գրքի տպագ­րու­թեան 500-ամ­եա­կին``, տե­ղի ու­նե­ցաւ Կի­րա­կի, Յու­նիս 10, 2012 Գրէնս­թը­նի Հօբ Հայ­լէնտ  դպրո­ցի սրա­հին մէջ: Տէր Հօր բաց­ման աղօթ­քէն ետք  երգ­ուե­ցան ``Մեր...

ԼՈՒՐԵՐ ՆԻՒ ԵՈՐՔԷՆ.- ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ 30-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆ­ԴԷՍ

[caption id="attachment_10009" align="aligncenter" width="300"] Լուսանկարները`ՌՈՊԵՐԹ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ[/caption]       Յ.Վ.   Յու­նիս 15, Ուր­բաթ երե­կոյ­եան, Պէյ Սայ­տի մեր եկե­ղեց­ւոյ ``Գա­լուստ­եան`` սրա­հը լե­ցուն էր ծնող­նե­րով, ու­սու­ցիչ­նե­րով, նախ­կին շրջա­նա­ւարտ­նե­րով, բա­րե­րար­նե­րով ու զա­նա­զան միու­թիւն­նե­րու...

Ա.Մ.Ն. ԱՐ­ՏԱ­ՔԻՆ ԳՈՐ­ԾՈՑ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՊԱ­ՏԱՍ­ԽԱ­ՆԸ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻՆ

 Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի Կեդ­րո­նա­կան Յանձ­նա­խում­բը կը հա­ղոր­դէ, որ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը դարձ­եալ խու­սա­փած է պատ­շաճ կեր­պով դա­տա­պար­տել Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան դէմ կի­րար­կուող բռնու­թիւն­նե­րը: Գրա­սեն­եա­կի ղե­կա­վար...

Հ.Հ. ՆԱԽ­ԿԻՆ ԱՐ­ՏԱ­ՔԻՆ ԳՈՐ­ԾՈՑ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱՐ ԵՒ ՍԻ­ՎԻ­ԼԻ­ԹԱՍ ՀԻՄ­ՆԱՐ­ԿԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՎԱՐ­ԴԱՆ ՕՍ­ԿԱՆ­ԵԱՆ Կ’ԱՄ­ԲԱՍ­ՏԱՆ­ՈՒԻ

 Ըստ երե­ւոյ­թին, Հա­յաս­տա­նի ներ­քին քա­ղա­քա­կան կեան­քը հետզ­հե­տէ աւե­լի ``անշն­չե­լի`` մի­ջա­վայր մը կը ստեղ­ծէ: Այս­պէ­ս, քա­ղա­քա­կան մութ հա­շիւ­նե­րու լոյ­սին տակ, վեր­ջերս Հ.Հ. նախ­կին Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար եւ անոր ``Սի­վի­լի­թաս`` հիմ­նադ­րա­մի հիմ­նա­դիր...

ՓԱ­ՐԻ­ԶԻ ՄԷՋ .- ՆԱԼ­ՊԱՆՏ­ԵԱՆ – ՄԱ­ՄԵՏ­Ի­Ա­ՐՈՎ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ

 ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Ար­մէնփ­րես``).- Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ եւ տե­ղե­կա­տուու­թեան վար­չու­թիւնը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Յու­նիս 18-ին, Փա­րի­զի մէջ, Ե.Ա.Հ.Կ.-ի Մինս­քի խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը, որոնց կար­գին դես­պան­ներ Ռո­պըրթ Պրատ­քէ` Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ, Իկոր Փո­փով`...

ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԿԱ­ՌԱ­ՎԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՐ­ՏԱ­ԿԱՐԳ ՆԻՍՏ

 ԵՐԵՒԱՆ (``Ար­մէնփ­րես``, ``Թերթ``).- Շա­բա­թաս­կիզ­բին, կա­տար­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ար­տա­կարգ նիս­տը, նա­խա­գա­հու­թեամբ Հ.Հ. նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի: Նիս­տին ըն­թաց­քին ըն­դուն­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի ար­տա­կարգ նստաշր­ջան գու­մա­րե­լու վե­րա­բեր­եալ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեան վե­րա­բեր­եալ որո­շու­մը, ըստ...
Social profiles