ԵՒՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ ԿԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԷ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԻՐԱՒԱՆՑ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ

 Սթրազպուրկ.-  Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ մէկ տարուան ընթացքին երրորդ անգամ ըլլալով, Եւրոպական միութեան խորհրդարանը, իր լիագումար նիստին ընթացքին, ուժգին ձեւով դատապարտեց Ազրպէյճանի մէջ տեղի ունեցած մարդկային իրաւանց,...

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ ԱՄՆ-Ի ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ

 Աւօ Գաթրճեան Հալէպ - Սուրիա Ուսումնասիրական այս աշխատանքը փորձ մըն է խորանալու եւ ուսումնասիրելու Ցեղասպանութեան ազդեցութիւնը եւ անդրադարձը ``Ապրիլեան երգ-երաժշտութեան`` վրայ` երաժշտութեան այն բնագաւառին, որ Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք ծնունդ առաւ,...

ՄՇԱԿՈՅԹ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ,ԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՅԱՏԵՒՈՒՄ

Արմէն Տօնոյեան Լոս Անճելըս - Գալիֆորնիա Տակաւին այն օրերուն, երբ հազիւ իրականացուցած էինք մեր քաղաքական միութիւնը` կը կորսնցնէինք միութիւնը մեր հայրենիքին, բայց մշակոյթն ու գրականութիւնը (հայ դպրութեան հայացումով) օգնութեան հասան...

ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻ ՎՐԱՅ Է

 Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նուիր­ուած ``ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻՔ``ի բա­ցա­ռի­կը: Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն նե­րո­ղամ­տու­թիւն կը յայտ­նենք, թէ ``թեք­նիք`` պատ­ճառ­նե­րով, այս թիւը լոյս ըն­ծայ­ուե­ցաւ քա­նի մը շա­բաթ յա­պա­ղու­մով: Ծանօթ.- Աջին սեղմելէ ետք ՀԱՅՈՑ ԵՂԵՌՆ-ի լուսանկարը¸ կարելի է...

ՓՐՈ­ՎԻ­ՏԷՆ­ՍԻ ՄԷՋ ԳՈՒ­ՄԱՐ­ՈՒԵ­ՑԱՒ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ԹԵ­ՄԻ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԵՐԵՍ­ՓՈ­ԽԱ­ՆԱ­ԿԱՆ 54-ՐԴ ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ

 Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան թե­մի Ազ­գա­յին երես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը, գու­մա­րեց իր 54-րդ ժո­ղո­վը` Փրո­վի­տէն­սի մէջ, Մա­յիս 10-էն 12: Հա­մա­ձայն տա­րի­նե­րու ըն­կալ­եալ սո­վո­րու­թեան, Թե­մի Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան զոյգ ժո­ղով­նե­րը` Կրօ­նա­կան եւ Վար­չա­կան, գու­մար­ուե­ցան մի­ա­սին,...

ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ԱՇԱ­ԿԵՐ­ՏԱ­ԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹ

 Հա­մազ­գա­յի­նի Գրա­կան Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած  տա­րե­կան աշա­կեր­տա­կան մրցոյ­թը, տե­ղի ու­նե­ցաւ, Շա­բաթ օր, Մա­յիս 5ին, կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 2:30ին, Ուտ­սայ­տի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Ամէ­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ: Մրցոյ­թին կը մաս­նակ­ցէ­ին` հե­տեւ­եալ Վար­ժա­րան­նե­րու աշա­կերտ­նե­րը:...

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐ­ԳԻՍ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ “ՍԻՒ­ԶԱՆ ԵՒ ՅՈՎ­ՍԷՓ ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱՆ“ ՇԱ­ԲԱ­ԹՕՐ­Ե­ԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ԱՄԱ­ՎԵՐ­ՋԻ ՀԱՆ­ԴԷ­ՍԸ

[caption id="attachment_9709" align="aligncenter" width="300" caption="Նախակրթարանի շրջանաւարտները.- ձախէն աջ` Ռաֆֆի Յակոբեան,Արեւ Եփրէմեան, Ալէքսանտրա Գասպարեան,Ալէքս Գասապեան"][/caption] ՄԱՐԻԱ ՇԱՄԼԵԱՆ-ԵՓՐԷՄԵԱ Տակ­լըսթ­նի Սուրբ Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ “Սիւ­զան եւ Յով­սէփ Յա­կոբ­եան`` Շա­բա­թօր­եայ վար­ժա­րա­նի ամա­վեր­ջի հան­դէսն ու վկա­յա­կան­նե­րու բաշ­խու­մը...

ՇԻՔԱԿՈՅԻ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՆԱԹՕ-Ի Հ.Հ. ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

 Աւե­լի քան երեք հա­րիւր հա­յոր­դիներ ներ­կայ եղան հիւ­րա­սի­րու­թեան մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Շի­քա­կո­յի “Union League Club” սրա­հին մէջ, բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լու հա­մար ՆԱ­ԹՕ-ի վե­հա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցող հայ­րե­նի պատ­ուի­րա­կու­թեան: Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կերպ­ուած էր...
Social profiles