ՍԼԱՔ.- ԱՆ­ԳՈՐ­ԾՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԴԱՐ­ՄԱ­ՆԵ­ԼՈՒ ՀՆԱՐՔ ՄԸ

Աֆ­ղա­նիս­տա­նի, Փա­քիս­տա­նի ու ընդ­հան­րա­պէս ամե­րիկ­եան ու­ժեր ``հիւ­րըն­կա­լող`` եր­կիր­նե­րու մէջ յա­ճա­խա­կի դար­ձած ձա­խա­ւե­րու­թիւն­ներն ու ան­մեղ զո­հեր պատ­ճա­ռող մի­ջա­դէ­պե­րու բազ­մա­ցու­մը նկա­տի ու­նե­նա­լով, ամե­րիկ­եան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը կը մտա­ծեն (եղեր) յա­տուկ յանձ­նա­խումբ մը կազ­մել Սպի­տակ...

ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ԲԱ­ՆԱ­ԿԻ ՀԻՄ­ՆԱԴ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ 20-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՏՕ­ՆԱ­ԿԱ­ՏԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ուա­շինկ­թը­նի Հ.Յ.Դ. ``Սե­պուհ`` Կո­մի­տէ­ու­թեան, Կի­րա­կի Մարտ 4, 2012-ին, կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 1:00-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­տուկ ձեռ­նարկ մը, նուիր­ուած Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան բա­նա­կի հիմ­նադ­րու­թեան քսա­նամ­եա­կին, ``Արապ­եան`` Հայ Կեդ­րո­նի ``Քէ­շիշ­եան`` սրա­հին մէջ:...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ԵՒ ՀԱ­ՅԵ­ՐԷ­ՆԻ… ՋԱ­ՒԱԽ­ՔԸ

Իւ­րա­յա­տուկ եր­կիր է Վրաս­տա­նը իր հա­րիւ­րա­ւոր տար­բեր տե­սա­կի ժո­ղո­վուրդ­նե­րով եւ ցե­ղա­խում­բե­րով, այն­քան մը լրջօ­րէն կա­րե­լի է հար­ցադ­րել թէ մե­ծա­մաս­նու­թեամբ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րով բաղ­կա­ցած հո­ղա­շերտ մը, ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է ղե­կա­վա­րել: Տեղ­ւոյն խորհր­դա­րա­նի մէկ...

ՋԱ­ՒԱԽ­ՔԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ ԱՐ­ՏԱԿ ԳԱԲՐԻ­ԷԼ­ԵԱՆ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵՑ ԵՒ­ՐՈ­ՊԱ

Մարտ 5ին, Սամց­խէ Ջա­ւախ­քի հայ­կա­կան հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու խոր­հուր­դի հա­մա­կար­գող, ``Ա-Ին­ֆօ`` լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թեան տնօ­րէն Ար­տակ Գաբրի­էլ­եան սկսաւ Եւ­րո­պա­յի մէջ իր քա­ղա­քա­կան եւ հա­մայն­քա­յին հան­դի­պում­նե­րուն: Մարտ 6ին, Հայ Դա­տի Պրիւք­սէ­լի գրա­սեն­եա­կին աջակ­ցու­թեամբ,...

ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ “ԳԱՅԼԱՐՇԱՒ“

Երե­ւան (``Թերթ``, ``Ար­մին­իա Նաու``).- Եթէ Վախ­թանգ Անան­եանն ու իր անն­ման գրի­չը ողջ ըլ­լա­յին, ինչ հե­տաքրք­րա­կան ``որ­սոր­դա­կան պատմ­ուածք­ներ``ու շարք մը, կամ աւե­լի ճիշ­դը քայ­լար­շաւ (…ե՛ւ գայ­լար­շաւ) մը պատ­րաստ­ուած պի­տի ըլ­լար: Այս­պէս...

ԿՐՕ­ՆԱ­ԿԱՆ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ… ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԵԱՄԲ ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ԵՒ ԳԱ­ՆԱ­ՏԱ­ՅԻ ԿՂԵ­ՐԱ­ԿԱՆ­ՆԵ­ՐՈՒՆ

Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Առաջ­նոր­դա­րա­նը հա­ղոր­դագրու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ, Փետր­ուար 13-ին,  շրջա­նի եւ Գա­նա­տա­յի կղե­րա­կան­նե­րը, Սուրբ Ղե­ւոնդ­եան տօ­նին առ­թիւ, կա­տա­րած են իրենց տա­րե­կան հան­դի­պու­մը, ներ­կա­յու­թեամբ Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ` Արք. Օշա­կան...

ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՅԳԻՆ ՓՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ.- ԻՆՔ­ՆԻՇ­ԽԱՆ ժՈ­ՂՈ­ՎՈՒՐ­ԴԸ ԻՆՔՆ Է ԾՆՈՒՄ, ԱՌԱՋ­ՆՈՐ­ԴՈՒՄ ԵՒ ԿԵՆ­ՍԱ­ԳՈՐ­ԾՈՒՄ ԻՐ ԳՈ­ՅՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱ­ՄԱՐ ԱՆՀ­ՐԱ­ԺԵՇՏ ՓՈ­ՓՈ­ԽՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԸ

Լու­սան­կար­ներ` Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Երե­ւա­նի գլխա­ւոր` Մաշ­տո­ցի պո­ղո­տա­յին յա­րող պու­րա­կին մէջ բնա­պահ­պան­նե­րը աւե­լի քան մէկ ամիս է ի վեր կը պայ­քա­րին տե­ղադր­ուած տա­ղա­ւար­նե­րու դէմ: Մար­տի 8-ին, ցու­ցա­րար­ներ կը շա­րու­նա­կէ­ին իրենց բո­ղո­քը:...
Social profiles