ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆ­ԴԸ ԵՒ “ՏԱ­ՍԸ ՀԱՅ ՆԿԱ­ՐԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒ ԿՏԱ­ԿԸ“

[caption id="attachment_8815" align="aligncenter" width="300" caption="Ձա­խէն աջ` Նա­տին Ար­եան, Ալ­պերթ Առա­քել­եան, Անի Գաս­պար­եան, Ռու­տիկ Պետ­րոս­եան, Շո­ղակ Յո­վան­նէս­եան (ցու­ցա­հան­դէ­սը նա­խա­ձեռ­նող), Տոքթ. Ցո­լի­նէ Քո­ճա­օղ­լան­եան, Լի­լի Սար­գիս­եան"][/caption] Ամե­րի­կա­յի Հա­յոց Արե­ւել­եան Թե­մի Առաջ­նոր­դա­րա­նը սկսած է...

ՊԱ­ՂԱ­ՐԻՒՆ ՊԱ­ՂԸ­ՇԻ ՊԱՂ ԵՒ ՄԻ­Ա­ՊԱ­ՂԱՂ ԺԽՏՈՒ­ՄԸ

``Յա­ջո­ղու­թիւնը, այն կա­րո­ղու­թիւնն է, որ կը փո­խադր­ուի ձա­խո­ղու­թե­նէ ձա­խո­ղու­թիւն, առանց կորսնց­նե­լու խան­դա­վա­ռու­թիւնդ``: Խօսք` Սըր Ուինս­թըն Չըրչի­լի   Թուրք­իոյ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան հար­ցե­րով զբա­ղուող պե­տա­կան նա­խա­րար Էկե­մեն Պա­ղըշ իր վրայ կեդ­րո­նա­ցու­ցած է...

“ՈՒ՞Ր Է ՄԵՐ ՀԱՅ­ՐԵ­ՐՈՒՆ ՀԱՅ ՅԵ­ՂԱ­ՓՈ­ԽԱ­ԿԱՆ ԴԱՇ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ“

 Ծա­նօթ.- Մայ­քըլ Մեն­ծոյ­եա­նի ``Ո՞ւր է Մեր Հայ­րե­րուն Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը`` (Where is the ARF of Our Fathers) եր­կա­րա­շունչ յօդ­ուա­ծը լոյս տե­սած է, ``Հայ­րե­նիք``ի անգ­լե­րէն բաժ­նի ``Ար­մինի­ըն Ուիք­լի`` շա­բա­թա­թեր­թի 2011-ի Դե­կետմ­բեր...
Social profiles