ՄԱ­ՍԱ­ՉՈՒ­ՍԷՑ.- Հ.Յ.Դ. “ԲԱԲ­ԳԷՆ ՍԻՒ­ՆԻ“ԱԿՈՒՄ­ԲԻ ՎԵ­ՐԱ­ԲԱ­ՑՈՒՄ

Լու­սան­կար­ներ` ``Ֆօ­թօ Մար­տօ`` Ար­դէն իսկ տա­րես­կիզ­բէն ի վեր սկսած էր գոր­ծել, բո­լո­րո­վին վե­րա­նո­րոգ­ուած ``Հայ­րե­նիք``ի կից գտնուող Հայ Ամե­րիկ­եան Ըն­կե­րա­յին Ակում­բը` Հ.Յ.Դ. ``Բաբ­գէն Սիւ­նի`` ակում­բը, որ սկսած է գոր­ծել երե­սու­նա­կան­նե­րէն ի վեր:...

Հ.Յ.Դ. ԲԻՒ­ՐՈ­ՅԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ ՄԱՐԻՕ ՆԱԼ­ՊԱՆՏ­ԵԱՆ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԵ­ՑԱՒ ԸՆ­ԿԵՐ­ՎԱՐ ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱՅ­ՆԱ­ԿԱ­ՆԻ ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ՆԻՍ­ՏԻՆ

Քոս­թա Ռի­քա­յի մայ­րա­քա­ղաք Սան Խօ­սէի մէջ Յուն­ուար 23-24, 2012-ին գու­մար­ուե­ցաւ Ըն­կեր­վար մի­ջազ­գայ­նա­կա­նի խոր­հուր­դի նիս­տը` մաս­նակ­ցու­թեամբ ան­դամ 60 կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու շուրջ 170 պատ­ուի­րակ­նե­րուն: Հ.Յ.Դ.-ի կող­մէ ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցաւ Բիւ­րո­յի ան­դամ, Ըն­կեր­վար մի­ջազ­գայ­նա­կա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ...

ՅՈ­ԲԵ­ԼԻ­ՆԱ­ԿԱՆ ՑՈՒ­ՑԱ­ՀԱՆ­ԴԷՍ ԵՐԵ­ՒԱ­ՆՈՒՄ

Անց­եալ տար­ուայ Հոկ­տեմ­բե­րին լրա­ցաւ Նիւ Եոր­քաբ­նակ լու­սան­կա­րող-լրագ­րող Ռո­պերթ Կա­րա­պետ­եա­նի ծննդեան  75-ամ­եա­կը: Այդ առի­թով, Հ.Հ. ան­կա­խու­թեան տա­րե­դար­ձի 20-ամ­եա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թեան  օրե­րին   Երե­ւա­նի ``Նա­րե­կացի`` ար­ուես­տի մշա­կու­թա­յին կեդ­րո­նում, Սեպ­տեմ­բեր 18-ին   բաց­ուեց Ռո­պերթ Կա­րա­պետ­եա­նի յո­բե­լի­նա­կան ...

ՀԱՅ ՏՊԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ 500ևԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՀԱՆ­ԴԻ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆ

Ամե­րի­կա­յի Հա­յոց Արե­ւել­եան Թե­մի Առաջ­նոր­դա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Թե­մա­կալ Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սամ­եա­նի, Երեք­շաբ­թի Յուն­ուար 24ի երե­կոյ­եան Առաջ­նոր­դա­րա­նի հա­մա­լի­րին մէջ նշուե­ցաւ Հայ Տպագ­րու­թեան 500ևամ­եա­կը: Ներ­կայ էր Նիւ Եոր­քա­հայ...
Social profiles