“ՈՒ՜Շ- ՈՒ՜Շ ԵՆ ԳԱԼԻՍ, ԲԱՅՑ Ո՛Չ ՈՒՇԱՑԱԾ“

Պետրոս Քհնյ. Շիթիլեան Պա­րոյր Սե­ւա­կի յայտ­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թե­նէն քաղ­ուած այս տո­ղե­րը մտա­բե­րե­ցի երբ կար­դա­ցի ``Հայ­րե­նիք``-ի Փետր­ուար 10, 2012 թիւին մէջ հրա­տա­րակ­ուած յօդ­ուա­ծը. ``Ո՞ւր է Մեր Հայ­րե­րուն Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը`` վեր­նա­գ­րով, որ...

ԼԷՔՍԻՆԿԹԸՆԻ “ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲՈՅՆ“ ՀԱՅ ՔՈՅՐԵՐՈՒ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 30-ԱՄԵԱԿ

Պոսթընի ``Քափլի Փլազա`` պանդոկի շքեղ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ երեսուն ամեակի տօնակատարութիւնը, Շաբաթ Փետրուար 11, 2012ին, պոսթընահայ ընտրանի հանդիսականներու ներկայութեամբ: Վարժարանը հիմնուած է երեսուն տարիներ առաջ, Քոյր Ալֆոնսա Պետրոսեանի անդուլ...

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 15ՐԴ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԸ

Տոքթ. Արա Գաբրիէլեան Յուն­ուար 21էն 28ը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ամե­րի­կա­հայ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան 15-րդ տա­րե­կան նա­ւապ­տոյ­տը, մաս­նակ­ցու­թեամբ 1,300 հայ­րե­նա­կից­նե­րու, որոնք եկած էին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն, Գա­նա­տա­յէն, Հա­յաս­տա­նէն ինչ­պէս նա­եւ Եւո­պա­յի, Հա­րա­ւա­յին Ամե­րի­կա­յի եւ...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ԱՂԱՒԱՂՈՒԱԾ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿ ՄԸ…ԽՈ­ՃԱԼ­ՈՒԻ ՍՊԱՆԴԸ

Փետրուար 16ին, Ատրպէյճանի խորհրդարանը պաշտօնական հաղորդագրութեամբ մը յայտարարեց, թէ Խոճալուի ցեղասպանութեան ճանաչումը միջազգայնացնելու նպատակով յաւելեալ ջանք պիտի տարուի: Ատրպէյճանի խորհրդարանը կը շեշտէ թէ, այս դէպքին քսանամեակին առթիւ, այս աշխատանքը  պիտի...

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ԽՆԴԻՐԸ

``Դրօշակ`` Խմբագրական Փետրուար 13, 2012      Երիտասարդութիւնը, բնական է, հաւաքականութեան մը ապագայի` ներկայի մէջ արդէն երեւցող պատկերն է: Եթէ կայ լաւ պատրաստուած երիտասարդութիւն, ապա տուեալ հաւաքականութիւնը իր ապագան լաւատեսութեամբ կ'ընկալէ....

ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻՆ 45-ԱՄ­ԵԱ­ԿԸ ԵՐ­ԳԱ­ՀԱՆ­ԴԷ­ՍՈՎ ՆՇՈՒԵ­ՑԱՒ

   Քա­ռա­սու­նը­հինգ տա­րի­նե­րէ ի վեր ար­դէն բաց է Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամէ­նօր­եայ վար­ժա­րա­նը: Դիւ­րին չե­ղաւ անոր ծնուն­դը, դիւ­րին չե­ղաւ մանա­ւանդ անոր եր­թը եւ գի­տենք նա­եւ որ դիւ­րին չէ, այ­սօր...

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆ­ԴԸ ԵՒ “ՏԱ­ՍԸ ՀԱՅ ՆԿԱ­ՐԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒ ԿՏԱ­ԿԸ“

[caption id="attachment_8815" align="aligncenter" width="300" caption="Ձա­խէն աջ` Նա­տին Ար­եան, Ալ­պերթ Առա­քել­եան, Անի Գաս­պար­եան, Ռու­տիկ Պետ­րոս­եան, Շո­ղակ Յո­վան­նէս­եան (ցու­ցա­հան­դէ­սը նա­խա­ձեռ­նող), Տոքթ. Ցո­լի­նէ Քո­ճա­օղ­լան­եան, Լի­լի Սար­գիս­եան"][/caption] Ամե­րի­կա­յի Հա­յոց Արե­ւել­եան Թե­մի Առաջ­նոր­դա­րա­նը սկսած է...

ՊԱ­ՂԱ­ՐԻՒՆ ՊԱ­ՂԸ­ՇԻ ՊԱՂ ԵՒ ՄԻ­Ա­ՊԱ­ՂԱՂ ԺԽՏՈՒ­ՄԸ

``Յա­ջո­ղու­թիւնը, այն կա­րո­ղու­թիւնն է, որ կը փո­խադր­ուի ձա­խո­ղու­թե­նէ ձա­խո­ղու­թիւն, առանց կորսնց­նե­լու խան­դա­վա­ռու­թիւնդ``: Խօսք` Սըր Ուինս­թըն Չըրչի­լի   Թուրք­իոյ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան հար­ցե­րով զբա­ղուող պե­տա­կան նա­խա­րար Էկե­մեն Պա­ղըշ իր վրայ կեդ­րո­նա­ցու­ցած է...

“ՈՒ՞Ր Է ՄԵՐ ՀԱՅ­ՐԵ­ՐՈՒՆ ՀԱՅ ՅԵ­ՂԱ­ՓՈ­ԽԱ­ԿԱՆ ԴԱՇ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ“

 Ծա­նօթ.- Մայ­քըլ Մեն­ծոյ­եա­նի ``Ո՞ւր է Մեր Հայ­րե­րուն Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը`` (Where is the ARF of Our Fathers) եր­կա­րա­շունչ յօդ­ուա­ծը լոյս տե­սած է, ``Հայ­րե­նիք``ի անգ­լե­րէն բաժ­նի ``Ար­մինի­ըն Ուիք­լի`` շա­բա­թա­թեր­թի 2011-ի Դե­կետմ­բեր...

ՄԱ­ՍԱ­ՉՈՒ­ՍԷՑ.- Հ.Յ.Դ. “ԲԱԲ­ԳԷՆ ՍԻՒ­ՆԻ“ԱԿՈՒՄ­ԲԻ ՎԵ­ՐԱ­ԲԱ­ՑՈՒՄ

Լու­սան­կար­ներ` ``Ֆօ­թօ Մար­տօ`` Ար­դէն իսկ տա­րես­կիզ­բէն ի վեր սկսած էր գոր­ծել, բո­լո­րո­վին վե­րա­նո­րոգ­ուած ``Հայ­րե­նիք``ի կից գտնուող Հայ Ամե­րիկ­եան Ըն­կե­րա­յին Ակում­բը` Հ.Յ.Դ. ``Բաբ­գէն Սիւ­նի`` ակում­բը, որ սկսած է գոր­ծել երե­սու­նա­կան­նե­րէն ի վեր:...
Social profiles