ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՕՐԱԳՐԷՆ…

Լու­սան­կար­ներ` Ին­նա Մխի­թար­եան Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս, ապ­րուս­տի պատ­ճա­ռով գաղ­թը, ծանր ազ­դե­ցու­թիւն ու­նե­ցած է տա­րա­ծաշր­ջա­նին վրայ: Եր­կար ժա­մա­նակ մի­ջազ­գա­յին ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու առար­կայ եղած է այս հար­ցը: Մար­զի 17-էն քսան հա­զար բնա­կիչ­նե­րը, ամէն տա­րի կը...
Social profiles