Ա.Մ.Ն.-Ի ՀԱՅ ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ՄԻՈՒ­ԹԵԱՆ ՎԻ­ՃԱ­ԿԱ­ՀԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԿԱ­ՏԱՐ­ՈՒԵ­ՑԱՒ

Կի­րա­կի, Յուն­ուար 8, 2012-ին, Նիւ Ճըրզիի մէջ կա­տար­ուե­ցաւ Ա.Մ.Ն.-ի Հայ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան վի­ճա­կա­հա­նու­թիւնը: Այս առ­թիւ կազ­մա­կերպ­ուած էր յա­տուկ հա­ւաք մը, միու­թեան ան­դամ­նե­րէն Հրայր Պա­րոն­եա­նի բնա­կա­րա­նին մէջ: Յի­սուն հրա­ւիր­եալ­ներ ժա­մա­նած էին...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ԺԽՏՈՒՄ… ԱԼ­ՃԵՐ­ԻԱ­ՅԷՆ ԽՈ­ՃԱ­ԼՈՒ

``Խաղ``ին ծա­նօթ քա­ղա­քա­գէ­տին հա­մար, յստակ էր թէ թրքա­կան հա­կա­քա­րոզ­չա­կան մե­քե­նան, ինչ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու պի­տի դի­մէր, Ֆրան­սա­յի խորհր­դա­րա­նին կող­մէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գի­ծի որ­դեգ­րու­մէն ետք: Այս նիւ­թը այն­քան մը մե­լան հո­սեց­նել...

ՆՈՐ ԳԻՐ­ՔԵ­ՐՈՒ ՀԵՏ.- “ՎԵՐ­ԾԱ­ՆՈՒՄ­ՆԵՐ“ ՎԵՐ­ԾԱ­ՆՈՂ` ՊՕ­ՂՈՍ ՍՆԱՊ­ԵԱՆ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ Գրա­կան կարգ մը գոր­ծե­րու կամ ժա­պա­ւէն­նե­րու հե­ղի­նակ­ներ եր­բեմն գոր­ծի սկզբնա­ւո­րու­թեան կը թո­ղուն մօ­տա­ւո­րա­պէս հե­տեւ­եալ ար­ձա­նագ­րու­թիւնը. ``Այս գոր­ծին մէջ երեւ­ցող տի­պար­նե­րը կապ չու­նին իրա­կան կեան­քի մար­դոց հետ, որե­ւէ նմա­նու­թիւն...

ՀԱՅ ԳԻՐՔԻ ՏԱՐԻ

Անց­նող ամիս­նե­րուն, բազ­միցս տե­ղե­կա­ցանք թէ հա­յե­րէն լե­զուն, գիրն ու գիր­քը, իրենց վրայ կեդ­րո­նա­ցու­ցած են բո­լոր հա­յոր­դի­նե­րուն ու­շադ­րու­թիւնը, սկսե­լով Սփիւռ­քի հե­ռա­ւոր ոս­տայն­նե­րէն մին­չեւ մայր Հա­յաս­տան: [caption id="" align="aligncenter" width="201" caption="``Աստուածաշունչ``ի երկրորդ...

ՓԱ­ՐԻ­ԶԻ ՄԷՋ.- ՄԵ­ԾԱ­ՐԱՆ­ՔԻ ԵՒ ՀՐԱ­ԺԵՇ­ՏԻ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ` ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ “ԿԻՒԼ­ՊԷՆԿ­ԵԱՆ“ ՀԱՍ­ՏԱ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԲԱԺ­ՆԻ ՏՆՕ­ՐԷՆ ԴՈԿՏ. ԶԱ­ՒԷՆ ԵԿԱՒ­ԵԱ­ՆԻՆ

Վեր­ջերս, Փա­րի­զի Մի­ջազ­գա­յին հա­մալ­սա­րա­նա­կան ոս­տա­նի Հայ ու­սա­նող­նե­րու տան մէջ, յա­տուկ հրա­ժեշ­տի հան­դի­սու­թիւն մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ի պա­տիւ դոկտ. Զա­ւէն Եկաւ­եա­նին, որ անց­նող տա­րեշր­ջա­նի աւար­տին, հանգստ­եան կոչ­ուե­ցաւ ``Կիւլ­պէնկ­եան`` հաս­տա­տու­թեան հայ­կա­կան բաժ­նի...

ԺԵՆ­ԻԱ ԱՒԵ­ՏԻՍ­ԵԱ­ՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 70-ԱՄ­ԵԱ­Կ… ԾՆՈՒՆԴԴ ՇՆՈՐ­ՀԱ­ՒՈՐ

Դեկ­տեմ­բեր 2011-ին, Երե­ւա­նի Գ. Սուն­դուկ­եա­նի ան­ուան Ակա­դեմ­ի­ա­կան Ազ­գա­յին թատ­րո­նին մէջ, նշուե­ցաւ` Հ.Հ. ժո­ղովր­դա­կան դե­րա­սա­նու­հի Ժեն­իա Աւե­տիս­եա­նի ծննդեան 70 եւ բե­մա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թեան  յիս­նամ­եա­կը: Ստո­րեւ, Աւե­տիս­եա­նի նուիր­ուած այս գրու­թիւնը, որ կը պատ­կա­նի...

Հ.Յ.Դ. 121-ՐԴ ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԻԹՈՎ.- ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂ ՑԵՑԵՐ

ՅԱ­ՐՈՒԹ ԳԱ­ԼԱՅՃ­ԵԱՆ   Ուր որ ըն­կե­րա­յին անար­դա­րու­թիւն կայ` հոն ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւնը ան­վի­ճելի­օ­րէն վի­րա­ւոր է: Արդ, աշ­խար­հի զա­նա­զան տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րու մէջ 2011ը յատ­կան­շա­կան եղաւ ըն­կե­րա-տնտե­սա­կան տագ­նապ­նե­րու ար­տա­սո­վոր զար­գա­ցում­նե­րով: Տա­րի մը, որ պատ­մու­թեան կ՛անց­նի...
Social profiles