ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆՆ ՈՒ ԱՍ­ՏՈ­Ի­ԾՈՅ ԿԱՄ­ՔԸ…ՀԱ­ՒԱՏՔ, ԵԿԵ­ՂԵ­ՑԻ ԵՒ ԱԶ­ԳՈՒ­ԹԻՒՆ

ՊԵՏՐՈՍ ՔՀՆՅ. ՇԻԹԻԼԵԱՆ   Այս նիւ­թը կա­րե­ւոր է մե­զի` հա­յե­րուս հա­մար հասկ­նա­լի պատ­ճա­ռով: Շա­տեր կը նա­յին մեր եկե­ղեցի­ին որ­պէս միայն ազ­գա­յին կա­ռոյց, ազ­գա­պահ­պա­նու­թեան մի­ջոց, բան մը որ կայ եկե­ղեց­ւոյ հաս­կա­ցո­ղու­թեան...

ՁԵՌ­ՆԱՐԿ` Ի ՅԻ­ՇԱ­ՏԱԿ ԱԼ ՎԵ­ԿԱ­ՅԻ

 Երեք­շաբ­թի, Յուն­ուար 17-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 8:00-ին, Պոս­թը­նի հան­րա­ծա­նօթ ``Սքա­լըրզ`` սրա­հին մէջ, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ձեռ­նարկ մը, նուիր­ուած ``ճազ`` երաժշ­տու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս սիր­ուած դաշ­նա­կա­հար Ալ Վե­կա­յի, որ մա­հա­ցաւ…ին­նի­սուն տա­րե­կա­նի սե­մին…Դեկ­տեմ­բեր 2,...

“… ԵՒ ՅԵՐԿԻՐ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ, Ի ՄԱՐԴԻԿ ՀԱՃՈՒԹԻՒՆ“

ԳԱՐԵԳԻՆ ՔՀՆՅ. ՊԵՏՈՒՐԵԱՆ Խա­ղա­ղու­թեան ան­հետ կո­րուս­տով տուայ­տող այս աշ­խար­հը, ահա­ւա­սիկ ան­գամ մը եւս աստ­ուա­ծա­յին հրա­ւէր մը կը ստա­նայ վերս­տին գտնե­լու ու ապ­րե­լու իր կո­չու­մը, զոր հրեշ­տակ­նե­րուն ար­տա­սա­նած փա­ռա­բա­նա­կան երգն էր,...

ՀԱՅ­ՐԵ­ՆԻ ԳՈՒ­ՆԱ­ԶԱՐԴ ՆՈՐ ՏԱ­ՐԻՆ

Ան­գամ մը եւս ամա­նոր­եայ եր­կար ար­ձա­կուրդ…հայ­րե­նի հո­ղին վրայ: Նոր Տար­ուան տօ­նա­կան օրե­րուն մայ­րա­քա­ղաք Երե­ւա­նը ու­նե­ցաւ շքեղ տեսք մը, որուն հա­մար իրենց նպաս­տը բե­րին յա­տուկ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ: Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կի Մայր տօ­նա­ծա­ռի ձե­ւա­ւոր­ման...

ԱՆ­ԳԱ­ՐԱ­ՅԻ DEJA VU ՀԱ­ԿԱԶ­ԴԵ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ

Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին որ­դեգ­րած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրի­նա­գի­ծը, ար­դէն իսկ ան­ցած է անց­եալ տար­ուայ լու­րե­րու շար­քին: Տօ­նա­կան օրե­րու սե­մին առն­ուած այս ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին որո­շու­մը, իր ``թայ­մինկ``ով եւ իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րով իւ­րա­յա­տուկ էր,...

ԼՈՒ­ՐԵՐ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԷՆ.- ՆՈ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ ՄԸ ՄԵՐ ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԷՆ ՆԵՐՍ

Անս­պա­սե­լի նո­րու­թիւն մը, ան­կաս­կած:  Ո՛չ այն­քան խան­դա­վա­ռու­թեամբ առաջ­նորդ­ուե­ցանք Նիւ Եոր­քի )Մըր­քին( հա­մեր­գաս­րա­հը,  Դեկ­տեմբեր 13ի երե­կոյ­եան:  Հա­մեր­գը կազ­մա­կերպ­ուած էր ``Երի­տա­սարդ հա­մեր­գա­յին տա­ղանդ­ներ``ու շար­քին եւ որ­պէս մաս­նա­կից հայ երա­ժիշտ`  Նա­րեկ Յա­րու­թիւն­եան, որ...
Social profiles